Rondetafelgesprekken 13-01-20


Op maandag 13 januari heeft de gemeenteraad weer gesprekken. U bent van harte welkom!

Gemeenteraad Voorst 2019

Op maandag 13 januari heeft de gemeenteraad weer rondetafelgesprekken. In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergadering van 27 januari 2020 vanaf 19.30 uur. Via deze link kunt u de agenda en vergaderstukken bekijken.

U bent welkom!

U bent van harte welkom om de gesprekken in de raadzaal van het gemeentehuis in Twello bij te wonen. Ook hebt u de mogelijkheid om in het rondetafelgesprek aan de raadsleden uw mening te geven over  geagendeerde onderwerpen. U kunt zich via de griffie hiervoor melden: telefoonnummer 0571- 27 93 87, e-mailadres raad@voorst.nl óf bij aanvang van de vergadering. 

De volgende onderwerpen staan op de agenda (let op: de aanvangstijdstippen ná de pauzes zijn richttijden; het is mogelijk dat deze gesprekken eerder of later beginnen):

Maandag 13 januari 19.30 uur (raadzaal)

 1. Afroming reserve reclamebelasting ten gunste van extra subsidie Ondernemersvereniging Twello Centrum
  In 2008 stelde de gemeenteraad de Verordening reclamebelasting Twello centrum 2009 vast en besloot daarbij om een egalisatiereserve reclamebelasting in te stellen. Doelstelling was opvang van financiële overschotten en tekorten ten aanzien van de reclamebelasting, de egalisatie van het tarief, het tegemoetkomen van ondernemers of non-profit organisaties en subsidie. Het college vindt afroming boven een bepaalde buffer, ten gunste van verhoging van de subsidie, te verdedigen.
 2. Evaluatie huisvesting, integratie en participatie statushouders 2014 – 2019 en Uitvoering motie De status van statushouders van 17 juni 2019 en informeren over Benchmark statushouders
  Bij dit onderwerp worden 2 raadsmededelingen besproken: werkprocessen, taakverdeling en afspraken van het Actieplan huisvesting en integratie & participatie uit februari 2016 zijn geëvalueerd en aanbevelingen benoemd. En de raad wordt geïnformeerd over statushouders in de bijstand. Bij deze laatste raadsmededeling is ook het rapport van Divosa over de Benchmark Statushouders toegevoegd.

Maandag 13 januari  19.30 uur (trouwzaal)

 1. Ontwikkelingen Kajak-veldje Twello
  Buurtbewoners van de wijk De Veldjes uit Twello zijn ongerust over ontwikkelingen betreffende het zogenaamde Kajak-sportveldje aan de Frans Halsstraat. Ze hebben daarover enkele gesprekken gehad, maar willen bij de raad hun bezorgdheid uiten en de manier waarop er met burgers wordt omgegaan bespreken.
 2. Beantwoording schriftelijke vragen over communicatie bestemmingsplannen
  Op 27 september 2019 stelde VVD-Liberaal 2000 schriftelijke vragen over communicatie over bestemmingsplannen. Met deze raadsmededeling geeft het college antwoord op deze vragen. Kern van de boodschap is dat nieuwe bestemmingsplannen via digitale weg worden gecommuniceerd, maar ook via het Voorster Nieuws. 
 3. Evaluatie uitvoering motie gratis sporten 
  In deze raadsmededeling wordt de uitvoering van de motie gratis sporten geëvalueerd, over de periode oktober 2018 tot september 2019. De deelnamecijfers van Voorst Actief on Tour (VAoT) zijn positief in het schooljaar 2018-2019, aldus het college: zowel kinderen als samenwerkingspartners zijn enthousiast. Voor het college een reden om VAoT door te ontwikkelen.

Maandag 13 januari 21.00 uur (raadzaal)

 1. Evaluatie Nota Mantelzorg en Vrijwillige inzet 2015 
  In 2015 is de Nota Mantelzorg en Vrijwillige Inzet vastgesteld voor vier jaar (2016-2019). In die nota uit 2015 werden de basisfuncties van mantelzorg en vrijwillige inzet geactualiseerd. De vier basisfuncties Vinden, Versterken, Verlichten, Verbinden, werden voor het eerst in 2009 geïntroduceerd in het mantelzorgbeleid. De actualisatie uit 2015 hield direct verband met de veranderde wetgeving (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 - Wmo 2015). Voordat het college in 2020 een nieuwe nota gaat aanbieden aan de gemeenteraad, evalueert hij nu eerst de nota uit 2015. 
 2. Nota evaluatie transities sociaal domein 
  De Beleidsnotitie sociaal domein (eind 2014) beschrijft hoe het college de transities in het sociaal domein wilde aanpakken. In 2015 en de jaren daarna ging het vooral om continuïteit van zorg voor de klant en de juiste invoering van de nieuwe wetgeving. In de daaropvolgende jaren was er regelmatig bijstelling en doorontwikkeling. In de laatste jaren ontstaat steeds meer ruimte om de transformatie van het zorglandschap vorm te geven, aldus het college. In deze nota wordt op hoofdlijnen teruggeblikt en zijn aanbevelingen geformuleerd voor een nieuw meer-jarenbeleid voor het sociaal domein.
 3. Beantwoording schriftelijke vragen over monitoring Sociaal Domein 
  Op 19 juli 2019 heeft Lijst Arend schriftelijke vragen gesteld met als onderwerp "Monitoring Sociaal Domein". Het college geeft in deze raadsmededeling antwoord op de zeer uiteenlopende vragen.
 4. Uitgangspuntennota 2021 GGD NOG [voorhangprocedure] 
  De GGD Noord- en OostGelderland stuurt jaarlijks een brief met uitgangspunten waarop ze hun meerjarenbegroting baseren. De gemeenteraden van de 22 gemeentes die zijn aangesloten bij dit samenwerkingsverband worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen, als zij vinden dat het anders zou moeten. In een raadsmededeling adviseert het college de raad over een eventuele zienswijze.

Meer informatie

 • Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten vindt u hier  
 • In de raadzaal en trouwzaal is WiFi aanwezig, zodat u tijdens de vergadering de stukken ook digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur
 • Wilt u per e-mail een attendering ontvangen dat de vergaderstukken voor de ronde-tafelgesprekken en de raadsvergadering beschikbaar zijn, dan kunt u dit doorgeven aan raad@voorst.nl   
 • Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier, 0571-27 92 17, Dini Vriezekolk, locogriffier, 0571- 27 93 87 of raad@voorst.nl