Rondetafelgesprekken maandag 13 mei om 19.30 uur


Raadzaal

Op maandag 13 mei heeft de gemeenteraad weer rondetafelgesprekken. In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergaderingen over onderstaande onderwerpen op 27 mei vanaf 19.30 uur.

Vergadering bijwonen

U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te wonen. Daarnaast is de vergadering live mee te kijken en kan teruggekeken worden. Ga daarvoor naar deze link. Daar vindt u ook de vergaderstukken.

Deelnemen

U kunt deelnemen aan een gesprek en hier uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Aanmelden? Stuur dan, het liefst zo vroeg mogelijk, een e-mail naar raad@voorst.nl, de griffie neemt daarna contact met u op. Reageert u liever schriftelijk op geagendeerde onderwerpen? Mail dan uw reactie naar raad@voorst.nl.

Agenda

De volgende onderwerpen staan op de agenda.

Raadszaal, aanvang 19.30 uur

 1. a) Nota van uitgangspunten uitvoering Jongerenwerk Voorst 2025-2028
  De raadsleden nodigen u, als inwoner, uit in gesprek te gaan over de uitgangspunten uitvoering Jongerenwerk Voorst 2025-2028.
  b) Initiatiefvoorstel aanbesteding en contracteren jeugdhulp
  Dit initiatiefvoorstel van D66 gaat over de aanbesteding en het contracteren jeugdhulp. Het college heeft zijn wensen en bedenkingen aan de raad gestuurd. Het initiatiefvoorstel ligt ter besluitvorming voor aan de raad.
 2. Evaluatie kadernota sociaal domein 2023
  De raadsleden gaan graag met u in gesprek over de evaluatie van de kadernota sociaal domein voor 2023. Het overgrote deel van de ambities en opgaves is uitgevoerd of nog in uitvoering. Sommige ambities zijn afgerond voor de looptijd 2020-2024.
 3. Evaluatie kadernota schuldhulpverlening 2020-2023
  Met deze raadsmededeling deelt het college de evaluatie van de kadernota schuldhulpverlening 2020-2023 met de raad. In de kadernota staat aangegeven dat de gemeente van plan is zich in te zetten op de volgende drie zaken: meer inwoners bereiken en deze inwoners eerder bereiken; de inwoners de hulp bieden die past bij hun situatie; en een goede samenwerking en coördinatie van de hulp bij geldproblemen en schulden. In de evaluatie staat hoe dit van 2020 tot en met 2023 is gegaan.

Natuurvlucht (0.01), aanvang 19.30 uur

 1. Legesverordening Voorst 2024 (tweede wijziging)
  De komst van de Omgevingswet wet zorgde ervoor dat het gebruikelijke legesmodel geherstructureerd moest worden. Er blijken wat tekortkomingen in de tarieventabel te staan die niet realistisch zijn en ongunstig kunnen uitpakken voor zowel de gemeente als voor de initiatiefnemers. Verder worden redactionele wijzigingen en enkele aanscherpingen van de definities en de tariefstructuur van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten voorgesteld. Het is aan de raad om de wijziging van de Legesverordening vast te stellen.
 2. Vierde wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) Tribuut belastingsamenwerking
  De vierde wijziging op de GR Tribuut is verwerkt en ligt nu ter besluitvorming voor aan de raad.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de griffier (Ita Joosten 0571-27 93 13), de locogriffier (Marieke Titsing 0571-27 93 18) of mail naar raad@voorst.nl.