Rondetafelgesprekken 02-12-19


U bent welkom om op maandag 2 december 2019 aan te sluiten bij de rondetafelgesprekken van de gemeenteraad. Lees hier alles wat op de agenda staat.

Gemeenteraad Voorst

Op maandag 2 december 2019 heeft de gemeenteraad weer rondetafelgesprekken. In deze gesprekken  vormen de raadsleden zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen  door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergadering op maandag 16 december 2019.  Via deze link kunt u de agenda en vergaderstukken bekijken.

U bent welkom!
U bent van harte welkom om de gesprekken in de raadzaal van het gemeentehuis in Twello bij te wonen. Ook hebt u de mogelijkheid om in het rondetafelgesprek aan de raadsleden uw mening te geven over  geagendeerde onderwerpen. U kunt zich via de griffie hiervoor melden: telefoonnummer 0571-279 387, e-mailadres raad@voorst.nl óf bij aanvang van de vergadering. 

De volgende onderwerpen staan op de agenda (het aanvangstijdstip van de onderwerpen ná de pauze is een richttijdstip; dit gesprek kan eerder/later beginnen).

Maandag 2 december 19.30 uur (raadzaal)
In de verordeningen worden jaarlijks de tarieven aangepast, dit jaar over het algemeen met een indexering van 1,4%. De invoering van een abonnementstarief maakt een technische wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning nodig. Een hogere OZB-belasting wordt voorgesteld naast een lagere rioolheffing en een hoger vastrecht afvalstoffenheffing. Bijzonder dit jaar zijn verder diverse kleine wijzigingen in de legesverordening, zoals o.a. als gevolg van de renovatie van het gemeentehuis. Achtereenvolgens worden de volgende agendapunten besproken:

 1. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
 2. Verordening onroerende zaakbelastingen Voorst 2020
 3. Verordening rioolheffing Voorst 2020
 4. Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Voorst 2020
 5. Verordening toeristenbelasting Voorst 2020
 6. Legesverordening Voorst 2020

Maandag 2 december  21.00 uur  (raadzaal)

 1. Precariobelasting Vitens 
  In een geschil tussen Vitens en de gemeente Voorst heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan ten nadele van de ge-meente. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente geheven precariobelasting aan Vitens moet terugbetalen. De terug-betaling betekent een nadeel voor de gemeente Voorst van in totaal € 1.150.560. De gemeente Voorst had eerder alle Voorster huishoudens al gecompenseerd voor een hogere rekening van Vitens en zij behouden hun voordeel.
 2. Eerste wijziging Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking
  De vraag was of Tribuut bevoegd was om de hardheidsclausule toe te passen of dat die bevoegdheid bij de colleges van de deelnemende gemeentes was gebleven. Een werkgroep heeft deze vraag bestudeerd en dit leidt tot het voorstel voor enkele technische wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling.
 3. Raadsmededeling over Toekomstvisie en Opdrachten VNOG
  Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) heeft richtinggevende uitspraken gedaan over de toekomst van de VNOG, over onder andere het dekkings- en spreidingsplan. Het college kan zich vinden in de geformuleerde denkrichtingen. In de toekomstvisie zit ook het concept-materieelspreidingsplan totaal en per post (met daarbij het inzetten van de tweede tankautospuit) en de vragen en antwoorden uit een bestuurlijke tweedaagse van de VNOG.
 4. Eerste wijziging Algemene plaatselijke verordening 2019
  Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum heeft een aantal aanbevelingen gedaan, zoals het opnemen van een ondermijningsartikel en een artikel op het gebied van (het tegengaan van) outlaw motorcycle gangs (OMG's). Daarnaast zijn er technische wijzigingen en een nieuw artikel dat een verbod op het oplaten van ballonnen bevat.

Meer informatie

 • Alle stukken, die betrekking hebben op de vermelde agendapunten vindt u hier  
  In de raadzaal l is WiFi aanwezig, zodat u tijdens de vergadering  de stukken ook digitaal kunt bekijken via uw eigen apparatuur.
 • Wilt u per e-mail een attendering ontvangen dat de vergaderstukken voor de rondetafelgesprekken en de raadsvergadering beschikbaar zijn, dan kunt u dit doorgeven aan raad@voorst.nl 
 • Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Bernadette Jansen, griffier,  0571-279 217, Dini Vriezekolk, locogriffier 0571-279 387  of raad@voorst.nl