Rondetafelgesprekken maandag 3 juni om 18.00 uur


Raadzaal

Op maandag 3 juni heeft de gemeenteraad weer rondetafelgesprekken. In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergaderingen over onderstaande onderwerpen op 17 juni vanaf 10.00 uur.

Vergadering bijwonen

U bent van harte welkom om de gesprekken in het gemeentehuis in Twello bij te wonen. Daarnaast is de vergadering live mee te kijken en kan teruggekeken worden. Ga daarvoor naar deze link. Daar vindt u ook de vergaderstukken.

Deelnemen

U kunt deelnemen aan een gesprek en hier uw mening geven over een onderwerp dat op de agenda staat. Aanmelden? Stuur dan, het liefst zo vroeg mogelijk, een e-mail naar raad@voorst.nl, de griffie neemt daarna contact met u op. Reageert u liever schriftelijk op geagendeerde onderwerpen? Mail dan uw reactie naar raad@voorst.nl.

Agenda

Raadszaal, aanvang 18.00 uur

U kunt de agenda ook bekijken via deze link. Daar vindt u ook de vergaderstukken.

 1. Prioriteitennota 2025-2028  inclusief raadsmededeling 'Een nieuwe start voor d'Olde Schole’
  De prioriteitennota is het eerste document in de planning- & controlcyclus voor het jaar 2025. De prioriteitennota is het kaderstellende document op het gebied van beleid en financiën.
 2. Voorjaarsrapportage 2024
  De voorjaarsrapportage is het eerste bijsturingsinstrument in de planning- & controlcyclus. De voorjaarsrapportage zorgt in de eerste helft van het jaar voor tussentijdse informatie aan de raad over de ontwikkelingen van dit moment binnen het lopende begrotingsjaar en de mogelijk blijvende afwijkingen die hieruit voortvloeien.
 3. Jaarstukken 2023
  De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) en de jaarrekening (balans, overzicht van baten en lasten en een bijlage specifieke uitkeringen). De jaarstukken vormen het sluitstuk van de budgetcyclus 2023.
 4. Stukken Gemeenschappelijke Regelingen
  a.Jaarstukken 2023 en Concept Programmabegroting 2025 Gemeentelijke gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland met concept-zienswijze richting GGD NOG 
  b.Begroting 2025 Omgevingsdienst Veluwe en Jaarstukken 2023 Omgevingsdienst Veluwe IJssel
  c.Conceptbegroting 2025-2028 en jaarstukken 2023 PlusOV
  d.Gemeenschappelijke Regeling Regio Stedendriehoek
  e.Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 Regio Stedendriehoek
  f.Jaarstukken 2023 en toekomstplan en begroting 2025-2028 Tribuut
  g.Jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025-2028 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

U kunt de agenda bekijken via deze link. Daar vindt u ook de vergaderstukken.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de griffier (Ita Joosten 0571-27 93 13), de locogriffier (Marieke Titsing 0571-27 93 18) of mail naar raad@voorst.nl.