Rondetafelgesprekken maandag 7 en woensdag 9 september


De gesprekken vinden zowel maandag 7 als woensdag 9 september plaats in het Multifunctioneel Centrum (MFC) in Klarenbeek, Bosweg 14. Beide dagen starten om 18.00 uur.


In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van de geagendeerde onderwerpen. Dit doen zij door vragen te stellen aan insprekers en het college. Zo bereiden zij zich voor op de raadsvergadering van 21 september (en doorlopend op 23 september. Deze raadsvergadering begint dan om 19.30 uur.

Via deze link ziet u de agenda en vergaderstukken van maandag 7 september.
Via deze link ziet u de agenda en vergaderstukken van woensdag 9 september.
 

U bent welkom onder voorwaarden!

Voor het eerst sinds de corona-uitbraak houden we weer fysieke vergaderingen. Hierbij houden we ons aan de maatregelen die landelijk en regionaal gelden. U kunt daarom alleen deelnemen of aanwezig zijn als toehoorder, wanneer u en uw naasten geen klachten hebben.
Heeft u geen klachten en wilt u zich aanmelden om te spreken over een specifiek agendapunt? Doe dit dan voor vrijdag 4 september 12.00 uur via telefoonnummer 0571-27 93 87 of door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl. Vermeld in uw e-mail ook uw telefoonnummer in verband met een onverhoopt contact-onderzoek door de GGD. 
Wilt u wel reageren op een agendapunt, maar bent u niet fysiek aanwezig? Stuur dan uw reactie naar raad@voorst.nl.
Vanwege de coronamaatregelen kunnen we een maximum aantal gasten ontvangen. Daarnaast wordt u verzocht de instructies ter plekke in het Multi Functioneel Centrum in Klarenbeek te volgen. 

Van deze ronde-tafelgesprekken wordt een audioverslag gemaakt. U kunt het audioverslag de dag erna woordelijk afluisteren via voorst.raadsinformatie.nl en op de kalender te klikken voor de gewenste vergadering. Na enkele dagen is het audioverslag geïndexeerd en kunt u direct zoeken op agendapunt en/of spreker.

De volgende onderwerpen staan op de agenda:
LET OP: de aanvangstijdstippen ná de pauzes zijn richttijden; het is mogelijk dat deze gesprekken eerder of later beginnen.

Maandag 7 september 18.00 uur MFC Klarenbeek)

1. Concept Regionale Energie Strategie (RES)

De Startnotitie RES Cleantech Regio 2020-2030 is vastgesteld in april 2019. Voor de Startnotitie RES was Energieneutraal 2030 het uitgangspunt. Er zijn regionaal en lokaal bijeenkomsten georganiseerd om antwoord te krijgen op vragen over onder andere waarde en beleving van het landschap en inpassingsmogelijkheden. Bovendien is een enquête onder de inwoners gehouden. De colleges van burgemeester en wethouders van de regiogemeenten, Gedeputeerde Staten van Gelderland en de dagelijks besturen van de twee waterschappen stellen nu eerst de concept RES vast. De gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van de waterschappen hebben hier geen formele rol. Zij kunnen wel hun opvattingen over de concept RES geven en de stuurgroep RES zal later besluiten hoe met deze opvattingen wordt omgegaan in de volgende stap, de RES 1.0.

Maandag 7 september 20.30 uur  (MFC Klarenbeek)

1. “Duimen voor de dorpen”, een onderzoek naar de vitaliteit van de dorpen Klarenbeek, Terwolde, Teuge en Voorst door de rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie van Voorst heeft onderzoek gedaan naar de vitaliteit van dorpen in de gemeente Voorst. In het onderzoeksrapport concludeert de rekenkamercommissie dat de leefbaarheid in de gemeente Voorst goed is. De sociale en ruimtelijke kwaliteit is in de meeste dorpen hoger dan het landelijk gemiddelde. De rekenkamercommissie heeft aanbevelingen opgeschreven hoe de gemeente kan zorgen dat de leefbaarheid goed kan blijven.

2. Beantwoording schriftelijke vragen Buitensociëteit en aanvullende vragen

Na klachten zijn enkele procedures gestart over de Buitensociëteit. Het college heeft de gemeenteraad op verschillende momenten hierover geïnformeerd. De fractie PvdA-GroenLinks heeft aanvullende vragen gesteld en in deze raadsmededelingen geeft het college antwoord.

3. Beantwoording schriftelijke vragen nieuwbouw Aldi en inbreiding

Op 13 februari 2020 stelde Lijst Arend schriftelijke vragen over de nieuwbouw van de Aldi en de inbreiding. Met deze raadsmededeling geeft het college antwoord op deze vragen.

4. Wenselijkheid blijverslening

In de raadsvergadering van 11 november 2019 heeft de gemeenteraad aan het college gevraagd om de wenselijkheid van het opzetten van een blijverslening of iets vergelijkbaars te onderzoeken. Het college antwoordt in deze raadsmededeling dat het niet wenselijk is om een zelfstandige regeling op te zetten, omdat hier geen behoefte aan is. Een combinatievorm met andere leningen ligt meer voor de hand. Het college zal dit in de toekomst voorleggen aan de gemeenteraad in de vorm van een Toekomstbestendig Wonen regeling.

Woensdag 9 september 18.00 uur  (MFC Klarenbeek)

1. Programma Mobiliteit 2020 – 2030

Het programma Mobiliteit geeft richting aan toekomstige beslissingen over verkeer en vervoer. De insteek van het programma is vernieuwend, omdat verkeer en vervoer geen doel op zich zijn, maar een middel om invulling te geven aan de integrale doelen en ambities uit de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst.

2. Wijzigen komgrens Voorst op grond van de Wegenverkeerswet

Tijdens de raadsvergadering van 15 juli 2019 heeft de gemeenteraad besloten om de komgrens ter hoogte van camping De Adelaar in Voorst niet te verplaatsen. Het college stelt nu voor om dit te heroverwegen en de komgrens wel te verplaatsen.

Woensdag 9 september 20.30 uur  (MFC Klarenbeek)

1. Programma Groen 2020 t/m 2025

Het programma Groen is een uitwerking van de Ruimtelijke Toekomstvisie en de Omgevingsagenda. Het programma Groen bevat naast de visie op de gemeentelijke groentaken ook de ambities op biodiversiteit, leefbaarheid en duurzaamheid

2. Bestuurlijke deelname in de stichting Dutch Electric Aviation Centre (DEAC)

De stichting DEAC, eind vorig jaar opgericht, wil de ontwikkeling van elektrisch vliegen bevorderen. Het college wil in het bestuur gaan zitten vanwege de economische belangen van en rond de luchthaven Teuge en het belang van de verduurzaming van de luchtvaart, waaronder die in Teuge.

3. Evaluatieopdracht Nota Vitaal Voorst: beleid voor volksgezondheid, sport en bewegen

Het college biedt het plan aan hoe hij denkt het beleid voor volksgezond, sport en bewegen te evalueren. Later zullen dan de uitkomsten van deze evaluatie worden voorgelegd en daarna gaat het college aan de slag met nieuw beleid voor volksgezondheid, en sport en bewegen.

Informatie

Alle stukken die betrekking hebben op de vermelde agendapunten kunt u inzien in het raadsinformatiesysteem op de gemeentelijke website.
Wilt u per e-mail geattendeerd worden op nieuwe vergaderstukken voor rondetafelgesprekken en raadsvergaderingen, dan kunt u dit doorgeven via raad@voorst.nl.
Voor vragen of suggesties neemt u contact op met Bernadette Jansen (griffier) 0571-279 217 of Dini Vriezekolk (locogriffier) 0571-279 387 of via raad@voorst.nl.