Rondetafelgesprekken maandag 8 en dinsdag 9 februari


Op maandag 8 en dinsdag 9 februari 2021 organiseert de gemeenteraad digitale rondetafelgesprekken. Op beide dagen starten de gesprekken om 19.30 uur.

RTG

De gesprekken vinden digitaal plaats en zijn via een livestream te volgen (beeld en geluid). 
Hier vindt u de link naar ronde-tafelgesprekken 8 februari
Hier vindt u de link naar ronde-tafelgesprekken 9 februari
Exact om 19.30 uur start hier de livestream. Om mee te kijken en te luisteren klikt u op de knop “Live”

Doel van de gesprekken

In deze gesprekken vormen de raadsleden zich een beeld van het geagendeerde onderwerp door hierover vragen te stellen aan insprekers en het college, ter voorbereiding van de raadsvergadering over onderstaande onderwerpen op 1 maart 2021 vanaf 19.30 uur.

Wilt u meepraten? Dat kan alleen digitaal!

U kunt digitaal deelnemen aan een gesprek en zo uw mening geven. Meldt u zich dan uiterlijk vrijdag 5 februari om 12.00 uur aan. Dit doet u door een e-mail te sturen naar raad@voorst.nl. De griffie neemt daarna contact met u op. U kunt ook schriftelijk reageren op geagendeerde onderwerpen. U kunt uw e-mails sturen naar raad@voorst.nl.  

Agenda

Maandag 8 februari 19.30 uur

1. Fietspad langs de Fliert; brief van Bewonersgroep Fliert Natuurlijk!

Verschillende inwoners hebben de raad een brief gestuurd over dit fietspad. Het college heeft ook formele bezwaren ontvangen, die nog behandeld worden en daar wil de raad zich niet mee bemoeien. Maar de raad wil nu toch vragen stellen om te weten waar de onrust vandaan komt.

2. Nieuwe locatie brandweerkazerne Twello en beantwoording schriftelijke vragen van Gemeente Belangen over aangescherpte ARBO-richtlijnen VNOG

Het college wil de brandweerkazerne in Twello verplaatsen. De Veiligheidsregio (VNOG) heeft aangegeven de nieuwe locatie niet geschikt te vinden vanwege de verwachte aanrijtijden. Ook zijn er vragen gesteld over nieuwe ARBO-richtlijnen en wat dit betekent voor de brandweerkazernes van de gemeente Voorst. Het college heeft deze vragen beantwoord.

3. Kadernota 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

In januari 2020 zijn de Toekomstvisie en de bijbehorende opdrachten van de VNOG vastgesteld. De financiële effecten van de Toekomstvisie zijn verwerkt in de begroting 2021-2024. Nu is de Kadernota 2022-2025 vastgesteld door het algemeen bestuur van de VNOG. De raden van de 22 gemeentes van de Veiligheidsregio kunnen hierop reageren, zodat dit meegenomen kan worden in de conceptbegroting 2022.

4. Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland

Net als alle andere gemeenschappelijke regelingen moet de VNOG voldoen aan de nieuwe wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Daarom, en om nog wat andere wijzigingen door te voeren, moet de verordening worden aangepast. De raden van de 22 gemeentes moeten hier mee instemmen. 

5. Nota Activabeleid 2021

De financiële verordening gemeente Voorst 2017 schrijft voor dat de gemeenteraad eens in de vier jaar een Nota activabeleid vaststelt. De vorige Nota activabeleid is van 2016. De nota is aangepast volgens de nieuwste wettelijke voorschriften.

Dinsdag 9 februari 19.30 uur

1. Uitgangspuntennotitie Jongerenwerk voor de aanbesteding Jongerenwerk Voorst 2021-2024

Het college wil het jongerenwerk aanbesteden en heeft daarvoor de uitgangspunten geformuleerd. De uitgangspunten zijn het resultaat van een interactief proces met verschillende groepen en organisaties.

2. Koerswijziging Stichting Mens en Welzijn

De Stichting Mens en Welzijn wil anders gaan werken en gaat voortaan algemene voorzieningen aanbieden. De maatwerkvoorziening Dagbesteding, speciaal voor kwetsbare ouderen met geïndiceerde zorg, wordt een algemene voorziening dagbesteding voor ondersteuning van alle kwetsbare én oudere inwoners van de gemeente Voorst. Het college steunt deze koerswijziging.

3. Onderzoek Tiny Houses

Het college heeft onderzocht of het wenselijk is om Tiny Houses in de gemeente Voorst mogelijk te maken. Het college wil in de toekomst meer aandacht voor andere (waaronder kleinere of vernieuwende) woonvormen in nieuwbouwplannen in de kernen en bij het zogenaamde functieveranderingsbeleid.

4. Evaluatie Vitaal Voorst: beleid voor volksgezondheid en sport en bewegen

In 2017 is de nota Vitaal Voorst vastgesteld. Die nota was een integratie van Volksgezondheid en Sport en Bewegen. Het college is tevreden over het resultaat als geheel. En constateert ook dat preventie om een lange adem vraagt. Nieuw beleid voor Volksgezondheidsbeleid en Sport en Bewegen staat voortaan in de Kadernota Sociaal Domein.

5. Opdrachtomschrijving voor evaluatie Voorst onder de Loep

In de evaluatieopdracht van het project Voorst onder de Loep geeft het college aan hoe hij dit project wil gaan evalueren. Om leerpunten te halen uit dit grote project en de resultaten ervan vast te stellen, kijkt het college terug op zes jaar Voorst onder de Loep, met een reflectie op het proces en de inhoud.

Informatie

Alle stukken die betrekking hebben op de vermelde agendapunten kunt u inzien in het raadsinformatiesysteem.
Wilt u zich aanmelden voor de e-mail service raadsstukken? Stuur dan een e-mail naar raad@voorst.nl . U ontvangt bij nieuwe agenda’s van ronde-tafelgesprekken en raadsvergaderingen een e-mail met een directe link naar de vergaderstukken.

Vragen of suggesties? Neem dan contact op met Bernadette Jansen (griffier) 0571-279 217 of Dini Vriezekolk (locogriffier) 0571 – 279 387.