Transitievisie Warmte ter inzage


Afgelopen maanden informeerden wij u over de Transitievisie Warmte. In 2050 verwarmen wij onze woningen niet meer met aardgas, maar met een duurzame warmte. Hoe we dit gaan bereiken, staat beschreven in de Transitievisie Warmte. Het ontwerp van deze Transitievisie Warmte ligt nu ter inzage.

transitievisie warmte

Belangrijkste conclusies

Een eerste stap in het aardgasvrij maken van de buurten is het nemen van zogenaamde ‘no-regret’ maatregelen door gebouweigenaren. Dat betekent dat we alle inwoners aanmoedigen om hun woning, bedrijf of ander gebouw te isoleren, en op een natuurlijk moment over te schakelen naar een hybride warmtepomp. Dat geldt ook voor de buurten die pas na 2030 aardgasvrij gemaakt worden. Deze maatregelen helpen bij het terugdringen van de warmtevraag (en dus de CO2-uitstoot) en maken het gebouw klaar voor de overstap naar een volledig aardgasvrije warmtevoorziening.

Voor het grootste deel van de buurten in de gemeente is de individuele, all-electric-variant de eindoplossing richting 2050. Dat komt enerzijds door de afwezigheid van collectieve warmtebronnen voor een groot deel van de buurten. Anderzijds zijn de kenmerken van de meeste buurten ongeschikt voor collectieve oplossingen, bijvoorbeeld door een te lage woningdichtheid. Collectieve oplossingen (warmte wordt bij de afnemers gebracht door een warmtenet) genieten doorgaans de voorkeur vanwege lagere maatschappelijke kosten. Inzetten op grootschalige collectieve oplossingen lijkt echter alleen mogelijk in Twello, Steenenkamer en Terwolde. Er is meer onderzoek nodig naar de potentie en de kansrijkheid van collectieve oplossingen in deze buurten. Dit wordt onderzocht in de Wijkuitvoeringsplannen. Ondersteunend aan de buurtoplossingen is het belangrijk om de productie van biogas te stimuleren als duurzaam alternatief voor oude, monumentale gebouwen.

Waar gaan we beginnen?

Er zijn een aantal startbuurten aangewezen. In deze buurten wordt begonnen met het opstellen van Wijkuitvoeringsplannen in de periode 2022-2026. We starten in 2022 in Wilp. De kosten zijn hier relatief laag, er is relatief veel corporatiebezit en de oplossing is duidelijk, namelijk all-electric, met als tussenoplossing een hybride warmtepomp. In 2024 gaat het aardgasvrij maken van bedrijventerrein Engelenburg van start. Het bedrijventerrein bestaat uit relatief recente bouw en heeft een geheel eigen warmte- en koudevraag. Door ook met een bedrijventerrein te beginnen, doen we ook hiermee ervaring op. In 2026 gaan we van start met de Planetenbuurt, een onderdeel van Twello Zuid. De Planetenbuurt kent nieuwere huizen, waarvan een deel al aardgasvrij is. Met het gemiddelde recente bouwjaar is dit ook een natuurlijke plek om te starten.

In de periode 2026-2030 gaat het tempo omhoog. We gaan in deze periode starten met het aardgasvrij maken van zes buurten, te weten: Twello-Midden, Terwolde, Cluster Twello-Zuidoost, Steenenkamer, Posterenk en Nijbroek. Alle overige buurten komen na 2030 aan de beurt. Bij de herijking van deze Transitievisie Warmte (in 2026) wordt een doorkijk gegeven voor alle buurten die in de periode na 2030 aan de beurt komen.

Wijkuitvoeringsplan

We starten met het maken van een Wijkuitvoeringsplan. Er is twee jaar de tijd om een plan op te stellen. Dit is een lange periode, maar deze tijd is hard nodig. De plannen worden namelijk opgesteld met alle inwoners, bedrijven en instellingen. Samen bepalen we wat we gaan doen, hoe we het gaan doen en wanneer we het gaan doen. Daarna is er maximaal acht jaar de tijd voor de uitvoering.

Inspreken

De Transitievisie Warmte ligt 6 weken ter inzage vanaf 17 augustus. Wilt u inspreken? Kijk dan op overheid.nl onder Beleid en Regelgeving en ga naar de pagina bekendmakingen. Daar vindt u een zoekfunctie.

Bij de inspraakreactie vermeld u het volgende: ‘Transitievisie Warmte’, uw naam en adres, uw motivatie, en de datum van indiening. Stuur uw reactie op één van de volgende manieren:

  • Per post: Hietweideweg 20, 7391 XX  Twello.
  • Per e-mail: gemeente@voorst.nl
  • Telefonisch met de betrokken wethouder, Wim Vrijhoef. Maak hiervoor een afspraak met het bestuurssecretariaat: 0571 27 93 17.

Informatiebijeenkomsten

Wij informeren u graag over de Transitievisie Warmte en wat dat voor u betekent. Op donderdag 2 september organiseren wij een informatieavond voor alle inwoners. Op dinsdag 7 september is er een bijeenkomst voor het dorp Wilp, en op donderdag 9 september een bijeenkomst voor de Planetenbuurt. De informatieavonden zijn fysiek te bezoeken en daarnaast organiseren we de mogelijkheid om digitaal mee te kijken. Alle 3 de avonden beginnen om 19.30 uur. Stuur een e-mail naar duurzaam@voorst.nl om u aan te melden.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. Wij informeren u graag. Mail uw vraag naar duurzaam@voorst.nl of bel 0571-27 99 11 en vraag naar de beleidsmedewerker duurzaamheid. Bekijk de Transitievisie Warmte en meer informatie op: www.voorst.nl/tvw