Voorst gaat Wsw-taken zelfstandig uitvoeren


Zowel Voorst als Bronckhorst en Lochem gaan Wsw-taken zelfstandig uitvoeren.

Delta

De bestuurders van de gemeenten Bronckhorst, Lochem en Voorst, die sinds 1 januari dit jaar samen het algemeen bestuur van Delta vormen, hebben besloten de taken die Delta werkt! uitvoert onder te brengen bij de eigen gemeente. Delta is de gemeenschappelijke regeling (GR) van Bronckhorst, Lochem en Voorst en behartigt op dit moment de belangen van circa 300 Wsw-medewerkers en medewerkers met een begeleid-werken-dienstbetrekking bij een werkgever. Dit betekent dat de drie gemeenten de Wsw-taken (taken Wet Sociale Werkvoorziening) met ingang van 1 januari 2020 zelf gaan uitvoeren en Delta ophoudt te bestaan.

Zorgvuldig
Namens het algemeen bestuur van Delta laat voorzitter Wim Vrijhoef weten dat de besluitvorming zorgvuldig tot stand is gekomen. Gemeente Bronckhorst heeft eind 2018 al aangegeven per 1 januari 2020 uit de GR Delta te willen treden. De toekomst van Delta, en de wenselijkheid van het in stand houden van de gemeenschappelijke regeling Delta, is onderzocht met als resultaat dat de GR Delta per 1 januari 2020 wordt opgeheven. 

Behoud van werkplek
Vrijhoef benadrukt dat er sprake is van een goede samenwerking tussen de gemeenten en de directie van Delta. "Delta heeft al haar medewerkers, zowel Wsw-medewerkers als professionals (o.a. clientbegeleiders en staffuncties), ge├»nformeerd over deze actuele ontwikkeling. Concreet betekent dit voor de Wsw-medewerkers en de medewerkers met een begeleid-werken-dienstbetrekking dat zij per 1 januari 2020 contractueel worden ondergebracht bij de gemeente waar zij woonachtig zijn. Zij behouden de werkplek die zij nu hebben bij diverse bedrijven of bij de gemeentelijke buitendienst." 
Bronckhorst, Lochem en Voorst hebben daarnaast de intentie om de professionals van Delta over te nemen om op die manier kennis en ervaring te behouden.

Uitvoering Participatiewet 
Mede vanwege veranderende wetgeving (denk hierbij aan de komst van de Participatiewet) is de sociale werkvoorziening een aflopende regeling. De Wsw-medewerkers die voor 1 januari 2015 een dienstverband hadden, blijven dit echter houden tot aan hun pensionering. Gemeenten staan voor de uitdaging om uitvoering te geven aan de bredere verantwoordelijkheid van de Participatiewet. Zowel Bronckhorst, Lochem als Voorst gaan met ingang van 2020 de Wsw zelf uitvoeren.

Begeleiding
Wim Vrijhoef constateert dat alle gemeenten een groot belang hechten aan een goede begeleiding van de kwetsbare groep Wsw-medewerkers, alsook aan goede begeleiding van de professionals. "De gemeenten hebben allemaal een visie op hoe zij hun verantwoordelijkheid richting deze inwoners in de komende jaren gaan vormgeven. Het is belangrijk dat we hierin goed samen blijven werken om de overgang voor de Wsw-medewerkers bij de ontmanteling van Delta werkt! deugdelijk en zorgvuldig te regelen."