Woningbouw in kleine en middelgrote dorpskernen stap dichterbij


Woningbouw in de kleine en middelgrote dorpskernen in onze gemeente is van groot belang. Huisvesting voor alle leeftijdscategorieën is immers broodnodig om het inwonertal en de bevolkingssamenstelling in onze dorpen in balans te houden.

Dat is de reden dat er momenteel voor diverse dorpskernen plannen worden gemaakt, zodat op redelijk korte termijn ook daadwerkelijk ‘de schop in de grond’ kan worden gezet. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de  dorpsbelangenorganisaties, initiatiefnemers en bewoners. Zo zetten we duidelijke stappen om voldoende woningen in elk dorp toe te voegen.

Nieuwbouw naar behoefte

Uitgangspunt bij onze woningbouwontwikkelingen is nieuwbouw naar behoefte door een kwalitatieve benadering. Dit betekent een divers woningaanbod wat geschikt is voor verschillende doelgroepen. In de kleine(re) en middelgrote dorpskernen betekent dit de toevoeging van kwalitatieve, goede woningen die aansluiten bij de lokale behoefte: zowel voor de korte als de lange(re) termijn. Het gemeentelijk woningmarktonderzoek vormt hiervoor de basis, in combinatie met de behoefteonderzoeken die in een aantal dorpskernen zelf zijn uitgevoerd door plaatselijk belang. De basis hiertoe ligt in de Woonvisie Aantrekkelijk Voorst 2025.

Ontwerpbestemmingsplan woningbouwlocatie Wilp ter inzage

Voor Wilp is nu dus een belangrijke stap gezet en gaat het ontwerpbestemmingsplan in procedure. Het betreft een aanpassing van het huidige bestemmingsplan. Dit maakt de realisatie mogelijk van uiteindelijk 43 woningen (www.erveweltevreden.nl) plus een woning in een molenstomp. Daarvoor worden de gronden tussen de Binnenweg en de Rijksstraatweg herontwikkeld. Vanaf 28 oktober a.s. ligt het ‘Ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Binnenweg-Rijksstraatweg Wilp’ ter inzage. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunnen geïnteresseerden het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan bekijken. Ook andere stukken die hiermee verband houden liggen ter inzage. Op maandagavond 8 november (19.00-20.30 uur) organiseren de gemeente en de projectontwikkelaar (Nikkels uit Twello) een inloopavond in Dorpshuis De Pompe in Wilp. Daarnaast is er ook de mogelijkheid voor een digitaal spreekuur.

Posterenk en Voorst ook dichter bij ‘schop in de grond’

Ook voor dorp Posterenk verwachten we eind dit jaar een ontwerpbestemmingsplan ter visie te kunnen leggen. Dat bestemmingsplan zal naar verwachting voorzien in de bouw van 28 woningen. Voor het dorp Voorst zijn locaties voor de toevoeging van circa 30 woningen inmiddels concreet in beeld en worden plannen voorbereid.
We houden de vaart erin en ons gezamenlijke doel van ‘divers woningaanbod geschikt voor verschillende doelgroepen’ krijgt nu steeds meer vorm. We zijn trots op de voortgang die we boeken en het perspectief dat we kunnen bieden aan inwoners van de kleine en middelgrote dorpskernen.