Woningbouwontwikkeling in Twello Noord


De gemeente Voorst heeft op 7 februari 2022 het bestemmingsplan Nieuw Basselt & Fliertlanden, Twello vastgesteld. Hierop is bij de Raad van State beroep ingesteld. Op dit moment wachten wij nog op de uitspraak van de Raad van State. Helaas is daarvoor nog geen zittingsdatum bekend. We informeren u graag welke voorbereidingen wij wel al kunnen doen.

Kaart aangewezen gebieden in Twello noord

Voorbereidende werkzaamheden

Volgens de afspraak met de Raad van State mag er gestart worden met voorbereidende werkzaamheden voor de woningbouw die geen onomkeerbare gevolgen hebben. Dit betekent dat een onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten en een vervolgonderzoek naar archeologische waarden in het gebied kan worden uitgevoerd.

Onderzoek ontplofbare oorlogsresten

Vanaf 1 november 2023 gaat de gemeente Voorst de volgende stap in de voorbereidende werkzaamheden uitvoeren: een zogenaamd ontplofbare oorlog resten onderzoek voor de plandelen Nieuw Basselt (nabij Basseltlaan) en Hof Dernhorstlaan (aan de Dernhorstlaan). In de afbeelding respectievelijk A, B, C en D, alsook deelgebied H.

In het onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten wordt een werkwijze gevolgd van digitale detectie. Daarmee worden eventuele ijzerhoudende objecten in de bodem voor het gehele terrein (vlak dekkend) in kaart gebracht, zodat deze op een later moment verder onderzocht kunnen worden. Het onderzoek wordt uitgevoerd met een detectiekar (met quad of gator). Er wordt niet gegraven, er blijven enkele bandensporen achter.

Vervolgonderzoek archeologie

Nadat het onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten heeft plaatsgevonden, volgt een verder onderzoek naar archeologische waarden. Dit volgt op het eerder uitgevoerde veldonderzoek (verkennend booronderzoek). Hieruit bleek dat in enkele deelgebieden mogelijk nog archeologische resten aanwezig zijn. Het is daarom noodzakelijk om op de locaties Basseltse Enk (in de afbeelding gebieden C en D) en de locatie aan de Dernhorstlaan (H) proefsleuven te graven. Met een graafmachine worden proefsleuven gegraven tot op de diepte waar archeologische waarden te verwachten zijn. Uitgebreidere informatie over het archeologisch onderzoek volgt als het zover is.