Woondeals voor 104.000 nieuwe woningen in Gelderland


Tot en met 2030 moeten er 104.000 woningen bijkomen in Gelderland. Gisteren zetten minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, gedeputeerde Peter Kerris en de gemeentelijke bestuurders in Zutphen hun handtekening onder zes woondeals: Regio Foodvalley, Achterhoek, Stedendriehoek, Groene Metropoolregio, Noord-Veluwe en Rivierenland.

Minister Hugo de Jonge zet handtekening

Minister Hugo de Jonge: ‘In Gelderland tekenen we maar liefst zes regionale woondeals, goed voor de bouw van 104.000 woningen tot en met 2030. Een grote ambitie die dankzij de betrokkenheid van 55 gemeenten, corporaties en marktpartijen haalbaar is. Met deze woningen houden we de dorpen en steden in Gelderland leefbaar.’ Gedeputeerde Peter Kerris vult aan: ‘De woningnood is hoog. Samen met het Rijk, gemeenten en woningbouwcorporaties willen we de woningbouw in Gelderland versnellen. Tot en met 2030 moeten er 104.000 woningen worden bijgebouwd. Hiermee geven we starters en doorstromers weer een kans op een betaalbare woning.’

Nationale Woon- en Bouwagenda

Om de woningnood tegen te gaan, heeft minister De Jonge de Nationale Woon- en Bouwagenda opgesteld. In september 2022 hebben de minister en provincie Gelderland afspraken gemaakt over de bouw van deze woningen tot en met 2030. Samen met de gemeenten en woningbouwcorporaties is dit de afgelopen maanden uitgewerkt in zes woondeals met afspraken over de aantallen woningen, de betaalbaarheid, de plancapaciteit en de randvoorwaarden.

Meer dan 66.000 betaalbare woningen

Tot en met 2030 moeten er 104.000 huizen worden bijgebouwd, waarvan bijna circa 66.500 betaalbare koop- en huurwoningen. Dat zijn 4.000 woningen meer dan het woonaanbod dat Gelderland in september aan de minister deed. Van de 104.000 woningen is 31% sociale huur (vanaf 2023 is dat tot €808 per maand), 10% middenhuur (tot €1.000 per maand) en 24% betaalbare koopwoningen (tot €355.000).

Zes regionale Woondeals

De zes regionale woondeals zijn opgesteld in afstemming met gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen. In het geval van Regio Foodvalley tekent ook provincie Utrecht mee. De meeste huizen worden gebouwd in Nijmegen (13.000), Arnhem (9.500) en Apeldoorn (9.000). In Nijmegen wordt onder meer veel gebouwd bij de Waalsprong (5.600) en in Arnhem bij de Spoorknoop-Oost (9.800). Ook in Ede (7.000), Barneveld (5.500) en Harderwijk (5.500) worden veel huizen gebouwd.

De verdeling over de regio’s van de in Gelderland te bouwen woningen:

 Achter-hoekSteden-driehoekFoodvalleyGr. MetropoolNoord-VeluweRivieren-landTotaal
Aantal woningen8.39017.22919.82833.00012.72812.940104.117
Betaalbaar (%)70%73%55%64%65%61%64%

Woondeal Regio Stedendriehoek

In de Gelderse gemeenten van Regio Stedendriehoek worden de komende jaren 17.000 woningen gebouwd. Dit zijn zowel sociale huurwoningen als betaalbare koopwoningen. Eva Boswinkel, wethouder gemeente Zutphen en portefeuillehouder wonen van Regio Stedendriehoek: ‘Deze woondeal is echt het startschot voor het oplossen van de woningnood in onze regio. Extra woningen betekenen meer mogelijkheden voor onze eigen inwoners en zullen ook zorgen voor nieuwe inwoners. Daarom is het belangrijk dat we kunnen investeren om bijvoorbeeld onze goede regionale voorzieningen op peil te houden. De komende tijd gaan we daarover met het Rijk en de provincie om tafel, en dan gaan wat mij betreft zo snel mogelijk de schoppen in de grond.’ Deventer, dat als gemeente onderdeel is van provincie Overijssel en daardoor buiten deze woondeal valt, bouwt nog eens 7000 woningen tot 2030. Het totaal aantal in Regio Stedendriehoek komt daarmee op 24.000 woningen.

Meer investeren in woningbouw

Voor de bouw van 104.000 woningen is steun van rijksoverheid nodig. Het gaat om investeringen in bereikbaarheid (wegen, OV, fietspaden), maatschappelijke bouwkosten (onrendabele toppen) en de inzet van extra ambtenaren voor het versnellen van bouwplannen en vergunningen. Dit is per regio uitgewerkt in de woondeals. Rijk, provincie en betrokken gemeenten blijven hierover met elkaar in gesprek. Er is ook meer stikstofruimte nodig voor woningbouw. De helft van alle stikstofgevoelige natuur ligt in Gelderland.