Het afsteken van consumentenvuurwerk mag alleen tijdens de jaarwisseling. Professioneel vuurwerk mag u het hele jaar door afsteken. Hiervoor vraagt u een toepassingsvergunning aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Beschrijving

Consumentenvuurwerk mag zonder vergunning worden afgestoken tijdens de jaarwisseling. Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat particulieren tijdens de jaarwisseling afsteken. Wilt u consumentenvuurwerk afsteken buiten de jaarwisseling? Dan moet u dit melden of een vergunning voor aanvragen bij de provincie.

Vuurwerk, ontbrandingstoestemming

Voor het afsteken van bepaalde soorten en hoeveelheden vuurwerk moet u eerst toestemming vragen aan Gedeputeerde Staten van de provincie waar u het vuurwerk wilt afsteken. Het afsteken mag alleen plaatsvinden door een gespecialiseerd bedrijf dat beschikt over een daartoe verleende toepassingsvergunning (bedrijfsvergunning).

Vuurwerk, ontbrandingsmelding

Voordat u een bepaalde hoeveelheid vuurwerk wilt afsteken, moet u melding doen aan Gedeputeerde Staten van de provincie. Hierop volgt een acceptatiebrief of een afwijzing. Ook de commandant van de regionale brandweer, de gemeente en de Arbeidsinspectie worden op de hoogte gesteld.

Evenementenvergunning

Indien er verdere activiteiten plaatsvinden bij of tijdens het afsteken van het vuurwerk, dan is daar een evenementenvergunning voor nodig. Hierbij kunt u gebruik maken van ons standaard aanvraagformulier.


Kijk voor meer informatie over het verkopen en opslaan van vuurwerk bij: opslag en verkoop van vuurwerk.

Voorwaarden ontbrandingstoestemming

  • U wilt professioneel vuurwerk dan wel meer dan 10 kilogram theatervuurwerk en/of meer dan 100 kilogram consumentenvuurwerk afsteken.
  • U beschikt over een toepassingsvergunning (bedrijfsvergunning).

Voorwaarden ontbrandingsmelding

  • U wilt ten hoogste 10 kilogram theatervuurwerk of 100 kilogram consumentenvuurwerk als bedoeld in artikel 3.1.4 van het Vuurwerkbesluit tot ontbranding brengen. In andere gevallen is een ontbrandingstoestemming vereist.
  • Uw bedrijf is gespecialiseerd in het afsteken van vuurwerk en u beschikt over een toepassingsvergunning (bedrijfsvergunning).

Aanvraag ontbrandingstoestemming

Het bedrijf dat vuurwerk gaat afsteken moet toestemming vragen bij Gedeputeerde Staten van de provincie waar het vuurwerk wordt afgestoken. Dit gebeurt per post in achtvoud door middel van het standaard IPO-aanvraagformulier. Bij de aanvraag moet u onder andere een werkplan als bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit toevoegen.

Aanvraag ontbrandingsmelding

Het bedrijf dat vuurwerk gaat afsteken moet de ontbrandingsmelding indienen bij de provincie waar het vuurwerk wordt afgestoken. Dit gebeurt per post in vijfvoud of in enkelvoud als het meldingsformulier digitaal wordt toegezonden.

Daarnaast bevat uw aanvraag ten minste de volgende gegevens:

  • de reden;
  • omvang van en soort vuurwerk; 
  • plaats;
  • datum; 
  • tijdstip; en 
  • afstand tot het publiek.

Voor vragen over vuurwerk kunt u contact opnemen met de provincie. 

Voor vragen over de evenementenvergunning kunt u contact opnemen met Yvonne Göttgens, medewerker openbare orde en veiligheid. Telefoon (0571) 27 93 24 of e-mail y.gottgens@voorst.nl

De Inspectie Leefomgeving en Transport beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de Inspectie Leefomgeving en Transport eenmaal verlengen.