Landschappelijke winst met functieverandering

De schaalvergroting in de landbouw is een doorgaande trend. Er zijn minder, maar grotere landbouwbedrijven. Hierdoor neemt de druk op het buitengebied toe, maar het biedt ook mogelijkheden tot het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit.

Regeling functieverandering

Door de schaalvergroting komen erven en agrarische gebouwen vrij. Samen met de Gelderse regiogemeenten hebben we daarvoor beleid opgesteld. Dit regionale beleid is verwoord in het rapport ‘Waar de stallen verdwijnen: Oude erven, nieuwe functies (pdf - 1,3 MB) ’. Daarnaast hebben we als gemeente de Notitie ruimtelijke kwaliteit veranderende erven (pdf - 3,2 MB) opgesteld.

Actualisering beleid

We zijn bezig met een actualisering van het functieveranderingsbeleid waarbij we rekening houden met actuele thema’s die in de maatschappij spelen zoals inzet op bosaanplant, versterken biodiversiteit, bijdragen aan klimaatadaptatie, inspelen op verzoeken voor bijzondere woonvormen zoals generatiewoningen, tiny houses etc.

De verwachting is dat dit nieuwe beleid midden 2022 door de raad kan worden vastgesteld. Bij nieuwe verzoeken houden we alvast rekening met dit toekomstige beleid en tevens met aanbevelingen die volgen uit een evaluatie van alle eerdere plannen.

Heeft u belangstelling voor een functieverandering van uw perceel dan kunt u contact opnemen met een medewerker van Ruimtelijke Ontwikkeling.

Versterking huidige kwaliteiten van de gemeente

Het belangrijkste bij functieverandering is en blijft altijd het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Hierbij kunt u denken aan een gevarieerd landschap, natuurgebieden en cultuurhistorisch waardevolle gebouwen. Het landschap is bepalend geweest voor het ontstaan van nederzettingen. De relatie met het landschap is nog steeds goed zichtbaar en dat geeft de gemeente Voorst haar eigen identiteit. Bij alle vormen van functieverandering nemen we het karakter en de diversiteit per gebied als uitgangspunt en proberen we dit te versterken. De bestaande cultuurhistorische en landschappelijke karakteristieken zijn de basis voor nieuwe ontwikkelingen. De notitie ruimtelijke kwaliteit veranderende erven en het landschapsontwikkelingsplan ‘Van Veluwe tot IJssel’ (zie: programma Mooi Voorst) geven richting aan het functieveranderingsplan. In alle gevallen dient de erfstructuur verbeterd te worden (ensemble gebouwen, verharding en erfbeplanting) en daarnaast dient -bij voorkeur aansluitend aan het erf- natuurontwikkeling plaats te vinden in combinatie met landschapsversterking en bij voorkeur recreatief medegebruik.

Visie, creativiteit en inventiviteit

Met functieverandering kan dus de eigen identiteit van de gemeente Voorst worden versterkt door te kiezen voor inspirerende gebouwen en het toevoegen van nieuwe ruimtelijke kwaliteiten die passen binnen het landschap. Gebouwen zijn met elkaar én met het erf en het omringende landschap verweven. Duidelijkheid moet er zijn over de ordening, vorm en functie van de gebouwen, het groen en het water op een erf en in het omliggende landschap. Of ideeën voor een functieverandering daadwerkelijk tot realisering komen, is voor een zeer groot deel afhankelijk van de visie, creativiteit en inventiviteit van de initiatiefnemer en zijn adviseurs. Wij zien functieverandering als een unieke kans, waarbij ons ambitieniveau voor het bereiken van kwaliteit hoog ligt.