Welstandscommissie in Voorst

Gebouwen, de inrichting van straten, parken en pleinen, het straatmeubilair, reclames en uitstallingen bepalen het beeld van een dorp of omgeving. De gemeente heeft invloed op dat beeld met verschillende wetten en regels die steeds betrekking hebben op een onderdeel of aspect van het uiterlijk van de omgeving. Zo kan de gemeente met het welstandsbeleid het uiterlijk van gebouwen beïnvloeden. De welstandscommissie adviseert de gemeente hierover tijdens haar openbare vergaderingen.

In de wet is geregeld dat plannen voor nieuwbouw of verbouwingsplannen moeten voldoen aan 'redelijke eisen' van welstand. Er is een welstandscommissie die de gemeente hierover adviseert als het gaat om die plannen. De welstandscommissie beslist dus niet, dat is voorbehouden aan het gemeentebestuur. Deze begrenzing van taken staat beschreven in het Welstandsbeleid van de gemeente Voorst  (pdf - 9,1 MB) Welstandstoetsing is niet alleen verplicht bij vegunningplichtige bouwwerken, maar kan ook plaatsvinden bij vergunningvrije bouwwerken.

Vergaderingen bijwonen

De welstandscommissie vergadert eens per twee weken onder mandaat. De voltallige commissie vergadert eens per drie weken. De vergaderingen zijn openbaar volgens artikel 12b van de Woningwet. Het inboeken en beoordelen van nieuwe aanvragen kost tijd. Houd er daarom rekening mee om nieuwe aanvragen uiterlijk een week voor de mandaatvergadering aan te leveren. Wij doen ons uiterste best om de aanvraag dan nog voor te leggen in de eerstkomende vergadering.

De Welstandsnota

Om de ruimtelijke kwaliteit van onze woon- en leefomgeving te bewaken, heeft de gemeente enkele mogelijkheden tot haar beschikking om de kwaliteit van de omgeving te stimuleren. Hierbij kunnen wij denken aan het bestemmingsplan, maar ook de welstandsnota is een belangrijk kader. In de welstandsnota worden randvoorwaarden omschreven waaraan niet alleen uw bouwplannen, maar ook de plannen van uw buren moeten voldoen. De randvoorwaarden zijn zodanig geformuleerd dat er wel enige beleidsvrijheid voor de ontwikkelaar is en de regels niet té sturend zijn. Naast de kaders is er ook een motivatie voor de ruimtelijke kwaliteit in de nota opgenomen. Per deelgebied zijn de kwaliteitsnormen uitgewerkt. Op de bijhorende kaartbladen zijn de verschillende deelgebieden aangegeven. De verplichting tot het vaststellen van een welstandsnota is opgenomen in de Woningwet. Eind 2016 hopen wij een nieuwe volledig digitaal ontsloten welstandsnota te hebben. De nieuwe welstandsnota gaat uit van stimulering van kwaliteit in onze prachtige gemeente Voorst.

Jaarverslag welstand en vergunningverlening

Ieder jaar wordt de toets van bouwplannen voor wat betreft het onderdeel “redelijke eisen van welstand” op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uitgevoerd in onze gemeente. In de gemeente Voorst worden deze adviezen gedeeltelijk verzorgd door de welstandscommissie “het Gelders Genootschap”.
 
Op grond van de Woningwet doen burgemeester en wethouders een verslag over hun handelswijze en beoordeling van de bouwplannen van het afgelopen jaar.
In dit jaarverslag wordt uiteengezet op welke wijze zij haar werkzaamheden heeft verricht. Ook worden overzichten gegeven van aantallen bouwplannen die zijn voorgelegd. Daarnaast bestaat er voor het college van burgemeester en wethouders de verplichting om op grond van artikel 12c van de Woningwet aan de gemeenteraad kenbaar te maken op welke wijze zij met welstandsadviezen zijn omgegaan en wordt in het jaarverslag meer informatie gegeven over de uitvoering van het vergunningenbeleid.

Het jaarverslag 'Welstand en vergunningsverlening 2020' vindt u onder downloads op deze pagina. 

 

Heeft u vragen?

Voor vragen of het bijwonen van deze vergadering kunt u op werkdagen van 8.30 uur tot 12.15 uur contact opnemen met de gemeente Voorst 0571-27 93 35, of stuur een e-mail naar omgevingsvergunning@voorst.nl.