Als u gaat slopen, heeft u een omgevingsvergunning nodig. U vraagt een vergunning aan via het Omgevingsloket.

Beschrijving

Let op!

Heeft u in 2023 een melding gedaan of een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Als u een gebouw of woning gaat slopen, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Zo wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

Meestal moet u ook een sloopmelding doen. Dit is bedoeld om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen.

Gaat het om een monument? Dan gelden er extra voorwaarden.

Als de sloop slecht is voor beschermde planten- en diersoorten, dan moet u een ontheffing bij de provincie aanvragen.

In sommige gevallen dient u een omgevingvergunning voor het slopen aan te vragen, het slopen zonder een omgevingsvergunning is verboden voor:

 • het slopen, verstoren, verplaatsen, of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht
 • het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald
 • het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht

U doet een sloopmelding als:

 • u meer dan 10 m3 sloopafval heeft
 • u asbest gaat verwijderen

Neem contact op met de gemeente om uw plannen te bespreken. Doe dit ruim voordat u de vergunning aanvraagt. Zo heeft uw aanvraag meer kans van slagen.

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan en doet u sloopmelding:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck. U kunt de vergunning daarna meteen aanvragen en eventueel een sloopmelding doen.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Heeft u naast het slopen ook plannen om te bouwen of verbouwen? En heeft u voor die plannen een omgevingsvergunning nodig? U kunt de vergunning voor bouwen tegelijk aanvragen met de vergunning voor slopen.

De gemeente beslist binnen 6 maanden over uw vergunningaanvraag. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Doe een sloopmelding minimaal 4 weken voor de start van het slopen. Soms kunt u de melding 5 werkdagen van tevoren doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of als het gaat om reparatie of onderhoud aan een deel van een gebouw waar asbest in zit.

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een landelijk rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.