Kan uw kind niet zelf naar school? Misschien krijgt u leerlingenvervoer van de gemeente.

In onze gemeente voert regionale vervoerscentrale PlusOV het leerlingenvervoer uit. 

Beschrijving

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een beperking of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt dan leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer kan op verschillende manieren:

 • U krijgt van de gemeente een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind.
 • U krijgt van de gemeente een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer.
 • De gemeente zorgt voor vervoer met een bus of taxi.

Of u leerlingenvervoer kunt aanvragen hangt onder andere af van:

 • de afstand tussen uw huis en de school
 • de reistijd
 • wat uw kind zelf kan

Het leerlingenvervoer wordt toegekend op basis van de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Voorst 2023

Het leerlingenvervoer heeft betrekking op leerlingen van basisscholen, van speciale scholen voor basisonderwijs en op leerlingen van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Leerlingen van het regulier voortgezet onderwijs die gehandicapt zijn komen eveneens in aanmerking voor bekostiging van het vervoer. Openbaar vervoer, eventueel met begeleiding is het uitgangspunt.

De afstand tussen huisadres en speciaal basis onderwijs (SBO), regulier basisonderwijs en Speciaal (voortgezet) onderwijs (SO/SVO) moet minimaal zes kilometer zijn.

Er is geen minimum afstand voor dove kinderen, kinderen met een visuele handicap of kinderen met een meervoudig beperking of handicap.

Individueel vervoer is in principe niet mogelijk.

U kunt leerlingenvervoer aanvragen via het digitale aanvraagformulier. Bij de aanvraag heeft u o.a. nodig:

 • verklaring van school waarom de leerling niet zelfstandig kan reizen, ook niet onder begeleiding; 
 • burgerservicenummer;
 • bank of gironummer;
 • IB60 formulier(inkomens verklaring); 
 • adres van de school;
 • reisduur (openbaar vervoer); en
 • informatie afstand van woning naar school.

Heeft u vragen over het leerlingenvervoer dan kunt u contact opnemen met Karin van Amersvoort, consulent leerlingenvervoer gemeente Voorst. Zij is te bereiken via leerlingenvervoer@voorst.nl of telefonisch 0571-279223.

De gemeente beslist binnen 8 weken over uw aanvraag. Lukt dat niet? Dan mag de gemeente deze periode 1 keer verlengen.

Soms wil de gemeente dat u een deel van het leerlingenvervoer zelf betaalt. Dit hangt af van uw inkomen.

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=131, pid=41)label =>protected'Online aanvraag leerlingenvervoer' (33 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://mijn.voorst.nl/aanvragen/783/persoon/leerlingenvervoer' (62 chars)
    sduId =>protected471883 (integer)
    uid =>protected131 (integer)
    _localizedUid =>protected131 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected131 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Online aanvraag leerlingenvervoer

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.