Kan uw kind niet zelfstandig naar school? Misschien komt u in aanmerking voor leerlingenvervoer. U vraagt leerlingenvervoer aan bij de gemeente.

In onze gemeente voert regionale vervoerscentrale PlusOV het leerlingenvervoer uit. 

Beschrijving

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een beperking of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld met:

 • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
 • een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer
 • het zorgen voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi

Of u leerlingenvervoer kunt aanvragen hangt onder andere af van:

 • de afstand tussen uw woning en de school
 • de reistijd
 • de mogelijkheden van uw kind

Het leerlingenvervoer wordt toegekend op basis van de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Voorst 2023

Het leerlingenvervoer heeft betrekking op leerlingen van basisscholen, van speciale scholen voor basisonderwijs en op leerlingen van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Leerlingen van het regulier voortgezet onderwijs die gehandicapt zijn komen eveneens in aanmerking voor bekostiging van het vervoer. Openbaar vervoer, eventueel met begeleiding is het uitgangspunt.

De afstand tussen huisadres en speciaal basis onderwijs (SBO), regulier basisonderwijs en Speciaal (voortgezet) onderwijs (SO/SVO) moet minimaal zes kilometer zijn.

Geen minimum afstand voor dove kinderen, kinderen met een visuele handicap of kinderen met een meervoudig beperking of handicap.

U kunt leerlingenvervoer aanvragen via het digitale aanvraagformulier. Bij de aanvraag heeft u o.a. nodig:

 • verklaring van school waarom de leerling niet zelfstandig kan reizen, ook niet onder begeleiding; 
 • burgerservicenummer;
 • bank of gironummer;
 • IB60 formulier(inkomens verklaring); 
 • adres van de school;
 • reisduur (openbaar vervoer); en
 • informatie afstand van woning naar school.

Heeft u vragen over het leerlingenvervoer dan kunt u contact opnemen met Karin van Amersvoort, consulent leerlingenvervoer gemeente Voorst. Zij is te bereiken via leerlingenvervoer@voorst.nl of telefonisch 0571-279223.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Als uw kind aangepast vervoer nodig heeft, kan de gemeente om een eigen bijdrage vragen. Dit hangt af van uw inkomen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.