Wij hebben een collectieve verzekering voor vrijwilligers uit onze gemeente. Hiermee zijn vrijwilligers automatisch en kosteloos verzekerd.

Wat is verzekerd?

Vrijwilligers zijn tijdens het werk als vrijwilliger verzekerd voor:

  • Aansprakelijkheid
  • Ongevallen- en persoonlijke eigendommen
  • Rechtsbijstandverzekering
  • Aansprakelijk voor rechtspersonen
  • Bestuurdersaansprakelijkheid voor rechtspersonen
  • Verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen

Voor wie geldt dit?

Het pakket geldt automatisch voor vrijwilligers die voor of binnen een vrijwilligersorganisatie onverplicht en onbetaald werk verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Er is geen administratie of registratie nodig. Ook zijn er geen kosten aan verbonden.

Als rechtspersoon worden aangemerkt de vrijwilligersorganisaties die binnen de gemeente Voorst werkzaam zijn en rechtspersoonlijkheid genieten conform artikel 3 boek 2 BW en als zodanig voor onbepaalde tijd staan ingeschreven in het Handelsregister Kamer van Koophandel. Iedere vrijwilliger binnen de gemeente Voorst, die voldoet aan deze omschrijving, is automatisch meeverzekerd (uitgesloten zijn de vrijwillige politie en de vrijwillige brandweer). De verzekering geldt deels voor mantelzorgers. Zij zijn verzekerd voor de onderdelen aansprakelijkheid en persoonlijke eigendommen. Maatschappelijke stagiaires vallen ook onder deze polis.

Werkzaamheden buiten de gemeente

Vrijwilligers uit de gemeente Voorst die vrijwilligerswerk buiten de gemeente Voorst doen vallen in eerste instantie onder de vrijwilligersverzekering van de gemeente waarbinnen deze werkzaamheden worden verricht. Als de betreffende gemeente geen vrijwilligersverzekering heeft afgesloten, dan zijn deze vrijwilligers verzekerd op de polis van de gemeente Voorst. Vrijwilligers zijn verzekerd, ongeacht hun leeftijd of het aantal werkzame uren. Eenmalige activiteiten, kerkelijk werk en buurtactiviteiten vallen hier ook onder.

Een voorbeeld

Meneer Jansen, woonachtig in de gemeente Dichtbij, verzekerd bij Centraal Beheer, gaat vrijwilligerswerk verrichten in de gemeente Verweg. Als de gemeente Verweg of de organisatie in Verweg verzekerd is voor vrijwilligers, is de heer Jansen verzekerd in Verweg of via de organisatie. Zijn Verweg en de organisatie niet verzekerd, dan is de heer Jansen verzekerd via de vrijwilligersverzekering van zijn woonplaats Dichtbij.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico op deze polis.

In geval van schade

In geval van schade dient benadeelde het schadeaangifteformulier in te vullen en volledig ingevuld en ondertekend per post, fax of e-mail te versturen naar Centraal Beheer. Middels dit formulier dient benadeelde aan te geven wat zijn of haar rol is geweest en bij welke maatschappelijke activiteit de schade is ontstaan. De melding wordt beoordeeld en vervolgens zal de schade worden gemeld bij de verzekeraars. Een schade-expert zal de schademelding nogmaals beoordelen en de melder van de schade zal worden getoetst aan de hand van het fraudebestrijdingsysteem. Dit alles om fraude en/of misbruik te voorkomen. De schade wordt rechtstreeks met de benadeelde afgewikkeld waarbij de gemeente Voorst op de hoogte wordt gehouden van de afwikkeling van de schade.

Let op: belangrijk!

Polisvoorwaarden vergelijken

Hebt u als vrijwilligersorganisatie een eigen vrijwilligersverzekering dan adviseren wij u de inhoud van de dekking, polisvoorwaarden, clausulebladen etc. zorgvuldig te vergelijken met die van uw lopende verzekeringen. Uw verzekeringsadviseur kan u daarbij behulpzaam zijn. Afhankelijk hiervan kunt u als organisatie besluiten om uw eigen vrijwilligersverzekering wel/niet te beeindigen.

Uiteraard bent u hier als organisatie zelf verantwoordelijk voor!

De vrijwilligersverzekering van de gemeente Voorst betreft dus geen verzekering voor betaalde krachten, leden of deelnemers aan activiteiten.

Secundaire dekking

Voor alle schadeverzekeringen (uitgezonderd de ongevallen) binnen dit verzekeringspakket geldt een zogenaamde secundaire dekking. Dit betekent dat bestaande verzekeringen in de dekking voor gaan op de dekking van deze verzekering. Als er ook dekking is bij reeds bestaande, door de vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie zelf afgesloten verzekeringen, moet die verzekering eerst voor het vergoeden van de schade benaderd worden.

Heeft u vragen?

Met vragen kunt u rechtstreeks terecht bij Centraal Beheer, telefoonnummer 055-579 29 94. U kunt ook contact opnemen met de gemeente , via algemeen telefoonnummer 0571-27 99 11 of e-mail gemeente@voorst.nl. Wilt u langskomen op het gemeentehuis, neemt u dan contact op om een afspraak in te plannen.