Als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente.

Beschrijving

Wanneer u het vermoeden heeft dat een bedrijf zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente. Dit doet u met een verzoek om handhaving.

Het kan ondermeer gaan om:

 • bodem(vervuiling);
 • lucht(verontreiniging); en
 • geluid (geluidsoverlast).

U kunt contact opnemen door te bellen met de gemeente via telefoonnummer 0571-279911. Buiten kantooruren kunt u rechtstreeks contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. U kunt ook een email sturen naar gemeente@voorst.nl.

Als de overtreder een bedrijf is, dan zal de gemeente de klacht doorsturen naar de Omgevingsdienst Veluwe IIssel. U kunt ook zelf bellen naar de Omgevingsdienst: 055-5801705 (alleen tijdens kantooruren) of emailen naar info@ovij.nl.

Indien u een spoedeisende klacht of melding van het overtreden van de milieuregels bij bedrijven wilt doorgeven, dan kunt u buiten kantooruren contact opnemen met de politie.

Vliegverkeer

Zie deze pagina over vliegverkeer en Luchthaven Teuge. 

Attero

De Provincie Gelderland is bevoegd gezag voor Attero, daarom kunt u voor klachten over Attero terecht het Provincieloket. Het Provincieloket is een loket dat dag en nacht bereikbaar is. U kunt gebruik maken van het online meldformulier of bellen naar 026 359 99 99.

U kunt hinder ook elk moment van de dag melden bij Attero zelf. Daarvoor belt u met 0800 02 32 121. Zie verder: https://www.attero.nl/nl/contact/klachten/ 

 

 

De voorwaarde voor het indienen van een handhavingsverzoek is dat u een rechtstreeks belang heeft bij het naleven van de regels. Dat betekent dat het handhavingsverzoek gaat over iets dat direct invloed heeft op u of uw directe leefomgeving.

Heeft u geen rechtstreeks belang? Dan kunt u een melding openbare ruimte doen.

Zo dient u een handhavingsverzoek in:

 • U neemt contact op met de overheidsinstantie die mag handhaven. Dit kan de gemeente zijn.
  • U geeft door:
  • uw naam, adres en woonplaats
  • de naam van het bedrijf of de persoon tegen wie u een verzoek indient
  • een duidelijke omschrijving van de overtreding
  • eventuele foto’s of tekeningen

U dient het verzoek in bij de gemeente (0571-279911 / gemeente@voorst.nl).

De gemeente is verplicht op uw handhavingsverzoek te reageren. De gemeente doet dit binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.