Samenstelling

De Rekenkamercommissie is ingesteld door de gemeenteraad, bestaat uit een extern voorzitter en twee externe leden en wordt ambtelijk ondersteund. De voorzitter en de leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk.

De samenstelling per 1 maart 2017 is:

 • de heer drs C. (Carlo) van Dijk (voorzitter)
 • mevrouw drs M. (Marjolein) Quene MBA (lid) 
 • de heer ir H.N.M. (Herman) van den Broek (lid)
 • mevrouw D. (Dini) Vriezekolk-Groenewold (ambtelijk secretaris)

Taak

De gemeenteraad heeft een volksvertegenwoordigende, kaderstellende (beleid en algemene regels vaststellen) en controlerende (wordt het afgesproken beleid ook uitgevoerd?) rol.

De Rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad in zijn controlerende functie en doet onderzoek naar de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van de gemeente. De commissie kan dus brede onderzoeken uitvoeren. Het kan dan gaan om vragen als 'heeft het beleid opgeleverd wat de bedoeling was?', 'is dat wel efficiënt gebeurd?', 'is het binnen de geldende regels gedaan?' en 'heeft het niet meer gekost dan vooraf was bepaald?'. 
In de folder (pdf - 1,6 MB)  van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) kunt u lezen wat de Rekenkamercommissie voor de gemeenteraad kan betekenen.

De Rekenkamercommissie hanteert een brede taakopvatting en baseert zich daarbij op de aanbevelingen van Berenschot uit 2011. De Rekenkamercommissie doet niet alleen onderzoek naar gebeurtenissen die in het verleden liggen (ex-post onderzoek) maar ook naar actuele zaken (ex-ante onderzoek). De Rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad ook met adviezen, informatie uit de kring van Rekenkamers en andere informatie. De taakopvatting van de Rekenkamercommissie kunt u lezen in de Position Paper. (pdf - 0,1 MB) 

Doel van het werk van de Rekenkamercommissie is dat de gemeente lessen trekt uit het verleden en actuele ontwikkelingen beter kan duiden. Daarom formuleert de Rekenkamercommissie altijd aanbevelingen aan raad en college. De Rekenkamercommissie kiest zelf haar onderzoeksonderwerpen, maar staat in nauwe dialoog met de gemeenteraden.

De gemeente trekt in 2020 € 22.375,-- uit voor de Rekenkamercommissie. De accountant blijft zich bezig houden met de controle van de jaarrekening. Jaarlijks verricht de Rekenkamercommissie een groter onderzoek of twee kleinere onderzoeken.

Actueel

 • In het gecombineerde Jaarverslag 2019 & Jaarplan 2020 (pdf - 3,6 MB)   kunt u lezen welke onderzoeken en activiteiten voor 2020 op stapel staan. Naast een (verkenning op een) onderzoek naar de verkeersveiligheid is er ruimte voor rekenkamerbrieven over een actueel thema.  
   
 • "Duimen voor de dorpen, een onderzoek naar de vitaliteit van dorpen in de gemeente Voorst".
  De rekenkamercommissie heeft dit belevingsonderzoek op 20 maart 2020 aangeboden aan de gemeenteraad. 
  Het bijzondere aan dit onderzoek is geweest dat het in nauwe samenwerking met de dorpsbelangenverenigingen en dorpscontactpersonen is uitgevoerd.  Het staat vast dat hun inzet heeft gezorgd voor een hogere respons bij het belevingsonderzoek en een betere duiding van de uitkomsten.
  De titel is in de eerste plaats een verwijzing naar de positieve uitkomst van het onderzoek. Tegelijkertijd blijft aandacht voor dorpen gewenst. De bestuurlijke nota reikt daarvoor enkele ingrediënten aan, zonder de pretentie dat er een pasklaar recept voor elk van de dertien dorpen in de gemeente Voorst is.
  De raadsbehandeling van het rapport wordt nog nader bepaald door (het presidium van) de gemeenteraad.
  Naar verwachting vindt dit plaats in september 2020.
  * Bestuurlijke nota "Duimen voor de dorpen"
  * Belevingsonderzoek HetPON
  * Tabellenboek belevingsonderzoek HetPON
  * Positionering kernen ZKA
  * Vier dorpen gaan onder de loep 

 • Op 13 april 2019 heeft de rekenkamercommissie de rekenkamerbrief "Grootschalige zonnevelden" (pdf - 0,5 MB)  aangeboden. Begin dit jaar sprak de raad met de rekenkamercommissie over onderzoekswaardige onderwerpen. Toen kwam de rol van de raad ten aanzien van burgerparticipatie aan de orde, in het bijzonder de dilemma's bij besluitvorming over zonnevelden. Nu het onderwerp vanwege een raadsvoorstel actueel is, heeft de commissie in een rekenkamerbrief  vier noties en vier vragen meegegeven aan de gemeenteraad. De rekenkamercommissie heeft zich de vraag gesteld op de positie en rolneming als gemeenteraad bij de besluitvorming over grootschalige zonnevelden voldoende geborgd is.

 • In het onderzoeksprotocol (pdf - 0,3 MB)  staat beschreven op welke wijze een onderzoek verloopt.

Nevenfuncties

Hieronder staan de nevenfuncties van de voorzitter en leden van de Rekenkamercommissie vermeld.

drs. C. van Dijk

 • Eigenaar van 8096 (advies & gespreksleiding) (bezoldigd)
 • Vice-voorzitter Raad van Commissarissen UWOON (bezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht bij Stichting VPCPO De Akker (bezoldigd)
 • Geassocieerd partner bij Necker van Naem (bezoldigd)
 • Directeur Rekenkamer West-Twente (bezoldigd)
 • Lid algemeen bestuur Waterschap Vallei en Veluwe (bezoldigd)
 • Kernbewoner De Eikenhorst bij Profila Zorg (onbezoldigd)
 • Student Protestantse Theologische Universiteit (onbezoldigd)

drs. Marjolein Quene MBA 

 • Zelfstandig onderzoeker, adviseur, toezichthouder te Hilversum (bezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (bezoldigd)
 • Extern lid Rekenkamercommissie Landsmeer (bezoldigd)
 • Lid Kwaliteitscommissie van het Waddenfonds (bezoldigd) 
  https://waddenfonds.nl/over-ons/kwaliteitscommissie 

ir. H.N.M. (Herman) van den Broek

 • Lid Rekenkamercommissie gemeente Lochem (bezoldigd)

Contact

Dini Vriezekolk-Groenewold, secretaris
Adres: Postbus 9000, 7390 HA Twello
Telefoonnummer: (0571) 27 93 87
E-mail: d.vriezekolk@voorst.nl