Samenstelling

De rekenkamercommissie is ingesteld door de gemeenteraad, bestaat uit een extern voorzitter en twee externe leden en wordt ambtelijk ondersteund. De voorzitter en de leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk.

De samenstelling per 1 januari 2021 is:

 • Carlo van Dijk (voorzitter)
 • Marjolein Quene (lid) 
 • Sandra Gerssen - de Groot (lid)
 • Marieke Titsing (ambtelijk secretaris)

Taak

De gemeenteraad heeft een volksvertegenwoordigende, kaderstellende (beleid en algemene regels vaststellen) en controlerende (wordt het afgesproken beleid ook uitgevoerd?) rol.

De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad in zijn controlerende functie en doet onderzoek naar de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van de gemeente. De commissie kan dus brede onderzoeken uitvoeren. Het kan dan gaan om vragen als 'heeft het beleid opgeleverd wat de bedoeling was?', 'is dat wel efficiënt gebeurd?', 'is het binnen de geldende regels gedaan?' en 'heeft het niet meer gekost dan vooraf was bepaald?'. 
In de folder (pdf - 1,6 MB)  van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) kunt u lezen wat de rekenkamercommissie voor de gemeenteraad kan betekenen.

De rekenkamercommissie richt zich op een brede ondersteuning van de gemeenteraad.  De rekenkamercommissie doet niet alleen onderzoek naar gebeurtenissen die in het verleden liggen (ex-post onderzoek) maar ook naar actuele zaken (ex-ante onderzoek). De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad eveneens met adviezen, informatie uit de kring van rekenkamers en andere informatie. De taakopvatting van de rekenkamercommissie kunt u lezen in de Position Paper 2.0 (pdf - 0,1 MB)  (doorontwikkeling van de rolneming van de rekenkamercommissie).

Doel van het werk van de rekenkamercommissie is dat de gemeente lessen trekt uit het verleden en actuele ontwikkelingen beter kan duiden. Daarom formuleert de rekenkamercommissie altijd aanbevelingen aan raad en college. De rekenkamercommissie kiest zelf haar onderzoeksonderwerpen, maar staat in nauwe dialoog met de gemeenteraden.

De gemeente trekt in 2023 € 23.836,- uit voor de rekenkamercommissie. De accountant blijft zich bezig houden met de controle van de jaarrekening. Jaarlijks verricht de rekenkamercommissie een groter onderzoek of twee kleinere onderzoeken.

Klik hier voor een video met korte uitleg over de werkzaamheden van de Rekenkamercommissie.

Actueel

 • In het gecombineerde Jaarverslag 2022 & Jaarplan 2023 (pdf - 7,7 MB)  kunt u lezen welke onderzoeken en activiteiten voor 2023 op stapel staan.
   
 • Het huidige onderzoek richt zich op de Regio Stedendriehoek. De centrale vraag in dit onderzoek is in welke de mate de Regio Stedendriehoek doeltreffend en doelmatig is en of er sprake is van een adequate invulling van de governance door het college van B&W en de gemeenteraad (van de deelnemende gemeenten). 
   
 • Op 5 april heeft de rekenkamercommissie een rapport aangeboden aan de gemeenteraad over het jongerenbeleid in de gemeente Voorst. Het onderzoek geeft een antwoord op de volgende vraag: hoe doeltreffend en doelmatig is het voorliggend veld van universele en selectieve preventieve zorg voor de jeugd georganiseerd. Naast documentenanalyse en interviews hebben de onderzoekers enkele activiteiten bezocht. Uit het rapport komen 4 aanbevelingen aan de gemeenteraad.
   
 • Op 28 januari 2022 heeft de rekenkamercommissie een rekenkamerbrief aangeboden aan de gemeenteraad over Participatie bij de Omgevingswet. (pdf - 0,2 MB)  
  In deze brief beschrijft de commissie de rol van de raad en de plaats van participatie bij de Omgevingswet. Voor het proces van beleidsvoorbereiding en politieke besluitvorming heeft de commissie 7 aandachtspunten voor de gemeenteraad geformuleerd.

 • In het onderzoeksprotocol (pdf - 0,3 MB)  staat beschreven op welke wijze een onderzoek verloopt.

Nevenfuncties

Hieronder staan de nevenfuncties van de voorzitter en leden van de rekenkamercommissie vermeld.

drs. Carlo van Dijk

 • Eigenaar van 8096 (advies & gespreksleiding) (bezoldigd)
 • Vice-voorzitter Raad van Commissarissen UWOON (bezoldigd)
 • Geassocieerd partner bij Necker van Naem (bezoldigd)
 • Lid algemeen bestuur Waterschap Vallei en Veluwe (bezoldigd)
 • Kernbewoner De Eikenhorst bij Profila Zorg (onbezoldigd)
 • Student Protestantse Theologische Universiteit (onbezoldigd)

drs. Marjolein Quene MBA 

 • Zelfstandig onderzoeker, auteur, adviseur, praktijk en toezicht te Hilversum (bezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (bezoldigd)
 • Lid Kwaliteitscommissie van het Waddenfonds (bezoldigd) 
  https://waddenfonds.nl/over-ons/kwaliteitscommissie 

Sandra Gerssen - de Groot 

 • Adviseur concerncontrol bij Hoogheemraadschap van Rijnland (bezoldigd)

Contact

Marieke Titsing, secretaris
Adres: Postbus 9000, 7390 HA Twello
Telefoonnummer: (0571) 27 93 18
E-mail: m.titsing@voorst.nl