Samenstelling

De Rekenkamercommissie is ingesteld door de gemeenteraad, bestaat uit een extern voorzitter en twee externe leden en wordt ambtelijk ondersteund. De voorzitter en de leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk.

De samenstelling per 1 januari 2021 is:

 • de heer drs C. (Carlo) van Dijk (voorzitter)
 • mevrouw drs M. (Marjolein) Quene MBA (lid) 
 • mevrouw S. (Sandra) Gerssen - de Groot (lid)
 • mevrouw D. (Dini) Vriezekolk-Groenewold (ambtelijk secretaris)

Taak

De gemeenteraad heeft een volksvertegenwoordigende, kaderstellende (beleid en algemene regels vaststellen) en controlerende (wordt het afgesproken beleid ook uitgevoerd?) rol.

De Rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad in zijn controlerende functie en doet onderzoek naar de rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van de gemeente. De commissie kan dus brede onderzoeken uitvoeren. Het kan dan gaan om vragen als 'heeft het beleid opgeleverd wat de bedoeling was?', 'is dat wel efficiënt gebeurd?', 'is het binnen de geldende regels gedaan?' en 'heeft het niet meer gekost dan vooraf was bepaald?'. 
In de folder (pdf - 1,6 MB)  van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) kunt u lezen wat de Rekenkamercommissie voor de gemeenteraad kan betekenen.

De Rekenkamercommissie richt zich op een brede ondersteuning van de gemeenteraad.  De Rekenkamercommissie doet niet alleen onderzoek naar gebeurtenissen die in het verleden liggen (ex-post onderzoek) maar ook naar actuele zaken (ex-ante onderzoek). De Rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad eveneens met adviezen, informatie uit de kring van Rekenkamers en andere informatie. De taakopvatting van de Rekenkamercommissie kunt u lezen in de Position Paper 2.0 (pdf - 0,1 MB)  (doorontwikkeling van de rolneming van de Rekenkamercommissie).

Doel van het werk van de Rekenkamercommissie is dat de gemeente lessen trekt uit het verleden en actuele ontwikkelingen beter kan duiden. Daarom formuleert de Rekenkamercommissie altijd aanbevelingen aan raad en college. De Rekenkamercommissie kiest zelf haar onderzoeksonderwerpen, maar staat in nauwe dialoog met de gemeenteraden.

De gemeente trekt in 2021 € 22.778,-- uit voor de Rekenkamercommissie. De accountant blijft zich bezig houden met de controle van de jaarrekening. Jaarlijks verricht de Rekenkamercommissie een groter onderzoek of twee kleinere onderzoeken.

Actueel

 • In het gecombineerde Jaarverslag 2020 & Jaarplan 2021 (pdf - 7,9 MB)   kunt u lezen welke onderzoeken en activiteiten voor 2021 op stapel staan.
   
 • Het volgende onderzoek richt zich op een (vooronderzoek) naar de rol van participatie in de beleidscyclus van de raad op het programma.
   
 • Verkeersveiligheid, een verhaal apart: onderzoek naar verkeersveiligheid in de gemeente Voorst door de bril van de inwoner. Op 20 september 2021 is dit onderzoek besproken in een raadsvergadering. De raad heeft het bijbehorende raadsvoorstel met algemene stemmen aangenomen. 
  * Persbericht (pdf - 0,1 MB)  
  * Bestuurlijke nota (pdf - 0,3 MB) 
  * Onderzoeksrapport (pdf - 1,1 MB) 
  * Raadsvoorstel (pdf - 0,1 MB) 
  * Bestuurlijke reactie van het college (pdf - 0,1 MB) 
  * Nawoord door de rekenkamercommissie (pdf - 0,1 MB) 
   
 • "Duimen voor de dorpen, een onderzoek naar de vitaliteit van dorpen in de gemeente Voorst".
  De rekenkamercommissie heeft dit belevingsonderzoek op 20 maart 2020 aangeboden aan de gemeenteraad. 
  Het bijzondere aan dit onderzoek is geweest dat het in nauwe samenwerking met de dorpsbelangenverenigingen en dorpscontactpersonen is uitgevoerd.  Het staat vast dat hun inzet heeft gezorgd voor een hogere respons bij het belevingsonderzoek en een betere duiding van de uitkomsten.
  De titel is in de eerste plaats een verwijzing naar de positieve uitkomst van het onderzoek. Tegelijkertijd blijft aandacht voor dorpen gewenst. De bestuurlijke nota reikt daarvoor enkele ingrediënten aan, zonder de pretentie dat er een pasklaar recept voor elk van de dertien dorpen in de gemeente Voorst is.
  De gemeenteraad heeft de rapportage besproken op 21 september en heeft het voorstel met algemene stemmen aangenomen (19 stemmen voor en geen stemmen tegen).
  * Bestuurlijke nota "Duimen voor de dorpen"
  * Belevingsonderzoek HetPON
  * Tabellenboek belevingsonderzoek HetPON
  * Positionering kernen ZKA
  * Vier dorpen gaan onder de loep 
  * Bestuurlijke reactie van het college van burgemeester en wethouders (pdf - 0,8 MB) 

 • In het onderzoeksprotocol (pdf - 0,3 MB)  staat beschreven op welke wijze een onderzoek verloopt.

Nevenfuncties

Hieronder staan de nevenfuncties van de voorzitter en leden van de Rekenkamercommissie vermeld.

drs. Carlo van Dijk

 • Eigenaar van 8096 (advies & gespreksleiding) (bezoldigd)
 • Vice-voorzitter Raad van Commissarissen UWOON (bezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht bij Stichting VPCPO De Akker (bezoldigd)
 • Geassocieerd partner bij Necker van Naem (bezoldigd)
 • Directeur Rekenkamer West-Twente (bezoldigd)
 • Lid algemeen bestuur Waterschap Vallei en Veluwe (bezoldigd)
 • Kernbewoner De Eikenhorst bij Profila Zorg (onbezoldigd)
 • Student Protestantse Theologische Universiteit (onbezoldigd)

drs. Marjolein Quene MBA 

 • Zelfstandig onderzoeker, auteur, adviseur, praktijk en toezicht te Hilversum (bezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (bezoldigd)
 • Lid Kwaliteitscommissie van het Waddenfonds (bezoldigd) 
  https://waddenfonds.nl/over-ons/kwaliteitscommissie 

Sandra Gerssen - de Groot 

 • Senior-Adviseur l Interim Professional l Coach ABGL (bezoldigd)
 • Locogriffier gemeente Wijk bij Duurstede (bezoldigd)

Contact

Dini Vriezekolk-Groenewold, secretaris
Adres: Postbus 9000, 7390 HA Twello
Telefoonnummer: (0571) 27 93 87
E-mail: d.vriezekolk@voorst.nl