Gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders

De gemeenteraad bestaat uit 19 raadsleden. De inwoners van de gemeente kiezen hen elke vier jaar. De burgemeester is voorzitter van de raad, de raadsgriffie ondersteunt de raad. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders (B&W) hebben sinds maart 2002 strikter gescheiden taken. Het toen ingevoerde dualisme betekent ontvlechting. De raad heeft als taak het bepalen van het beleid van de gemeente en algemene regels. Ook controleert de raad het college van B&W.

Het college zorgt voor het dagelijks bestuur van de gemeente en bereidt de besluiten van de raad voor. De inwoners van de gemeente hebben daarom vooral met het college te maken.

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert volgens een vast vergaderrooster op maandagavond om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. In deze raadsvergadering debatteren de leden over allerlei onderwerpen en neemt de raad besluiten. De raadsvergaderingen zijn openbaar en u bent er van harte welkom. U kunt hier niet inspreken. Het woord is dan aan de raad.

De agenda's en besluitenlijsten van de raadsvergadering publiceren we in het Voorster Nieuws en op onze website. De raadsvoorstellen en achterliggende stukken zijn ook in te zien in het gemeentehuis in de week voor de raadsvergadering, en via het online raadsinformatie systeem.

Ronde-tafelgesprekken

De mening van inwoners, instellingen en bedrijven is voor de raad heel belangrijk. Daarom zijn er verschillende mogelijkheden om met de raad in contact te komen. Het belangrijkste moment is de avond met de ronde-tafelgesprekken. Deze vinden plaats op de maandagavond om 19.30 uur in het gemeentehuis, doorgaans twee weken voor de officiƫle raadsvergadering. Deze gesprekken zijn bedoeld als voorbereiding op de raadsvergadering.

Op deze avond komen de meeste onderwerpen die in de komende raadsvergadering op de agenda staan, aan de orde. Inwoners, instellingen en bedrijven kunnen in gesprek gaan met de raadsleden en zo hun mening laten horen. Bij de ronde-tafelgesprekken verzamelen de raadsleden informatie. Zij nemen op deze avonden geen besluiten. De raadsleden gebruiken de informatie uit de ronde-tafelgesprekken om hun mening te vormen en de raadsvergadering voor te bereiden. In de raadsvergadering neemt de raad besluiten. Iedereen is welkom om aan te sluiten en mee te praten.

In de publieksfolder (pdf - 0,1 MB)  kunt u lezen hoe het ronde-tafelgesprek verloopt. De agenda's van de ronde-tafelgesprekken worden gepubliceerd in het Voorster Nieuws en via deze website. Via deze website kunt u de bijbehorende raadsvoorstellen en achterliggende stukken bekijken. Als u wilt meepraten kunt u zich daarvoor aanmelden bij de griffie. Ook kunt u zich nog direct voorafgaand aan het gesprek (op de avond zelf) aanmelden. Het is natuurlijk ook mogelijk om alleen te komen luisteren op de publieke tribune.

Fractievergaderingen

Het is ook mogelijk een raadsfractie te bezoeken. U kunt daarvoor de fractievoorzitter benaderen. Verder kunt u zich wenden tot een raadslid dat u kent.

Presidium

Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters. De burgemeester zit deze vergadering voor. De raadsgriffier ondersteunt en adviseert. De belangrijkste taak van het presidium is het opstellen van de agenda's voor de rondetafelgesprekken en raadsvergaderingen. Het presidium bepaalt dus in de eerste plaats welke onderwerpen er op de agenda staan.

Invloed inwoners

Brief of e-mail

Wilt u iets onder de aandacht brengen van de raad? Dan kunt het beste een brief of e-mail schrijven aan de raad (let op: brieven aan de raad zijn openbaar). Het presidium beoordeelt dan of uw brief geagendeerd wordt voor een vergadering of dat de beantwoording geheel aan het college van burgemeester en wethouders wordt overgelaten.

Burgerinitiatief

Heeft u een voorstel of idee waarover u een uitspraak wil van de gemeenteraad? Dan kunt u ook een burgerinitiatief indienen. Via het burgerinitiatief kunt u concrete problemen aandragen voor de raad. Als het kan voorzien van een concreet voorstel voor de oplossing van het probleem. Een burgerinitiatief wordt altijd geagendeerd voor een rondetafelgesprek en een raadsvergadering. Voor het onderwerp geldt wel dat de gemeenteraad er over gaat.

Verder mag het initiatief geen bezwaar tegen een besluit zijn of een klacht. Daarvoor heeft u andere juridische mogelijkheden. Ook onderwerpen waarover de raad sinds de laatste verkiezingen al een besluit heeft genomen, kunnen niet worden voorgedragen. Minimaal 25 inwoners van de gemeente van 16 jaar of ouder moeten een initiatief ondersteunen. In de Verordening burgerinitiatief gemeente Voorst 2011 (pdf - 0,0 MB)  staan de afspraken precies omschreven. U kunt een verzoek indienen bij de voorzitter van de raad. Hij legt het verzoek daarna voor aan de gemeenteraad. Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met de griffier. Zij kan u helpen bij het opstellen en indienen.