maart 2022


Vergaderstukken gemeenteraad

De vergaderstukken van de gemeenteraad van Voorst zijn beschikbaar via het raadsinformatiesysteem.

Wat vindt u in het raadsinformatiesysteem?

Het raadsinformatiesysteem bevat alle agenda's, vergaderstukken, verslagen en besluitenlijsten van de openbare vergaderingen van de raad van de gemeente Voorst vanaf 2006. Via de kalender kunt u de betreffende vergadering van de raad aanklikken. U komt dan in de agenda en kunt van daaruit de raadsvoorstellen en andere onderwerpen lezen die op de agenda staan.

Van de raadsvergaderingen en rondetafelgesprekken worden videotulen gemaakt. Dit betekent dat u de vergaderingen live kunt volgen en na afloop kunt terugkijken.

In het raadsinformatiesysteem vindt u tevens:

  • moties (raadsuitspraak of raadsopdracht aan het college van B&W)
  • amendementen (voorstel tot wijziging van een te nemen besluit)
  • schriftelijke vragen (vragen van raadsleden aan het college van B&W)
  • toezeggingen door het college van B&W aan de gemeenteraad
  • raadsmededelingen (schriftelijke mededelingen van college van B&W aan de raad)
  • termijnagenda van de raad(planning van de gemeenteraad voor de grotere onderwerpen waarover de raad zich de komende tijd gaat buigen)
  • alle brieven aan de gemeenteraad (indien relevant geanonimiseerde versie) en informatie over het functioneren van de gemeenteraad

Wilt u de raadsstukken per e-mail ontvangen?

Bent u benieuwd waar de raad over spreekt? De griffie van de gemeente stuurt u graag een e-mail als de agenda's voor de rondetafelgesprekken en raadsvergaderingen beschikbaar zijn. In deze mail zit een directe link naar alle vergaderstukken. U kunt zich opgeven voor deze e-mail service via raad@voorst.nl