Door de gestegen energiekosten kan niet iedereen de energierekening betalen. Daarom kunt u eenmalig een energietoeslag krijgen. Krijgt u de toeslag niet automatisch? Vraag de toeslag aan bij de gemeente.

Beschrijving

Let op!

Helaas is de termijn verstreken om de energietoeslag 2022 aan te vragen.

Voor 2023 is de energietoeslag weer 1.300 euro. Begin 2023 informeren wij u verder.

Voor veel huishoudens gaat de energierekening omhoog. Daarom krijgen inwoners met een laag inkomen een energietoeslag van € 1300. U krijgt deze toeslag 1 keer. 

Huishoudens die al een energietoeslag van € 800 hebben ontvangen krijgen een nabetaling van € 500 en hoeven daarvoor geen nieuwe aanvraag in te dienen. 

U krijgt de energietoeslag automatisch in de volgende gevallen:

 • U ontvangt al bijstand van de gemeente.
 • U ontvangt al bijzondere bijstand.
 • U ontvangt een uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen (IOAW).
 • U ontvangt een uitkering voor oudere gestopte ondernemers (IOAZ).
 • U ontvangt al bijstand voor zelfstandigen (BBZ).
 • U maakt al gebruik van de minimaregeling.
 • U ontvangt al individuele inkomenstoeslag.
 • U neemt al deel aan de gemeentezorgpolis.
 • U volgt al een niet-complex of een complex schuldhulpverleningstraject.

De voorwaarden voor de eenmalige energietoeslag zijn:

 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U woont in deze gemeente.
 • U staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) met een woonadres.
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning.
 • U verblijft niet in een verplegings- of verzorgingshuis.
 • U verblijft niet in een instelling voor beschermd of begeleid wonen.

Heeft u al eerder een energietoeslag van € 800 gekregen van de gemeente? Dan krijgt u van de gemeente nog € 500 erbij. U hoeft hiervoor niets te doen.

Zo vraagt u de energietoeslag aan bij de gemeente:

 • Vul het aanvraagformulier volledig in.
 • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente Voorst via 0571-27 99 11. In het keuzemenu kiest u vervolgens voor optie 1. U kunt ook een e-mail sturen naar werkeninkomen@voorst.nl
Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Neem dan contact op met de Sociaal Raadvrouw van Stichting Mens en Welzijn, 06-40283069 of e-mail naar formulierenbrigade@mensenwelzijn.nl


Als u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, krijgt u zo snel mogelijk bericht of u recht heeft op de energietoeslag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. We proberen uw aanvraag binnen 8 weken te behandelen. 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.

Veelgestelde vragen

Wanneer kom ik aanmerking?

U kunt de energietoeslag aanvragen wanneer uw inkomen per maand lager is dan:

LeefsituatieLeeftijd Netto-inkomen exclusief vakantiegeld
Alleenstaande en alleenstaande ouder met kinderen tot 18 jaarVan 21 tot AOW-leeftijd € 1.308,-
Alleenstaande en alleenstaande ouder met kinderen tot 18 jaarVanaf AOW-leeftijd € 1.455,-
Gehuwd/ samenwonendVan 21 tot AOW-leeftijd € 1.869,-
Gehuwd/ samenwonendVanaf AOW-leeftijd € 1.972,-

Ja, de gemeente Voorst kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente Voorst mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, of voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Dat is per bank verschillend. Typ in het zoekvenster van Google 'bankafschrift downloaden' + de naam van uw bank. Dan ziet u hoe dat moet.

Nee. Uw vermogen heeft geen invloed op de energietoeslag. De inkomsten uit uw vermogen tellen wel mee, zoals rente, dividend en huuropbrengsten.

Bij de energietoeslag gaat het om het gezinsinkomen in de maand voorafgaand aan de aanvraagdatum. Het inkomen van uw eventuele partner telt dus ook mee. Van dat gezinsinkomen telt de gemeente sommige inkomsten wel mee voor de energietoeslag, en sommige niet.

Wel

 • Inkomsten uit loondienst (salaris, loon, maar ook ‘loon in natura’ zoals voor eten of huur)
 • Inkomsten uit uw onderneming of zelfstandig bedrijf of beroep. Hoe u dat kunt berekenen leest u in een andere veelgestelde vraag op deze pagina
 • Uitkeringen, zoals AOW, WW, arbeidsongeschiktheidsuitkering (bijvoorbeeld WIA, Wajong, ZW) en nabestaandenuitkering (ANW). Dit kunnen ook uitkeringen zijn uit het buitenland
 • Pensioenen, opgebouwd via een werkgever, bijvoorbeeld als aanvulling op uw AOW of ANW
 • Lijfrente-uitkeringen, zoals een lijfrenteproduct bij een verzekeringsmaatschappij
 • Inkomsten uit (onder) verhuur, kostgeld
 • Inkomsten uit vermogen zoals rente en dividend
 • Periodieke giften, bijvoorbeeld als u maandelijks een vast bedrag ontvangt van een ander als aanvulling op uw inkomen
 • Partner- en kinderalimentatie

Niet

 • Toeslagen van de belastingdienst
 • Kinderbijslag
 • Eigen inkomen van inwonende kinderen
 • Vrijwilligersvergoeding tot maximaal € 170,- per maand
 • Onkostenvergoeding die u ontvangt van uw werkgever
 • Voorlopige teruggaves inkomstenbelasting/ premies volksverzekeringen
 • Vergoedingen voor een speciaal doel, zoals ziektekosten of bijzondere bijstand
 • Eenmalige giften

Blijkt uit controle achteraf dat u geen recht had op de energietoeslag? Dan moet u die terugbetalen. Geef het daarom snel aan ons door als u van ons een energietoeslag heeft gekregen, maar daar geen recht op heeft!
Heeft u ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Of heeft u de juiste gegevens niet, of niet op tijd doorgegeven? Dan kunt u ook een boete krijgen. Dit willen we voorkomen. Zorg dus dat u alle informatie volledig, juist en op tijd doorgeeft.

De energieprijzen zijn de afgelopen maanden hard gestegen. Daardoor is de energierekening van veel huishoudens honderden euro’s duurder geworden. Inwoners met een laag inkomen hebben het extra lastig. Daarom maakte het Rijk voor deze huishoudens geld vrij voor een eenmalige energietoeslag van € 800 per huishouden.

De eenmalige energietoeslag kent geen vermogenstoets. Als je een eigen woning hebt en een laag inkomen, dan kun je in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag, mits aan alle overige.

Nee, de energietoeslag wordt verleend als bijzondere bijstand. Dit is een onbelaste verstrekking. Deze heeft geen gevolgen voor de huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget of de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de zorg.

Dat hangt er vanaf. Voor de inwoners met een maandelijkse uitkering van gemeente Voorst wordt de energietoeslag rond 1 juli betaald, als ze aan de voorwaarden voldoen. Inwoners die zelf de energietoeslag aanvragen, ontvangen uiterlijk 8 weken na hun aanvraag een brief met daarin de beslissing of ze de energietoeslag ontvangen. Daarna volgt de betaling.

Nee, de energietoeslag is een vast bedrag dat u krijgt als financiële ondersteuning voor de hogere energielasten. De toeslag is niet afhankelijk van de werkelijke hoogte van uw extra energielasten. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Als u geldzorgen hebt, is het ook belangrijk daar met iemand over te praten. Dat kan een bekende zijn, of professionals of vrijwilligers die mensen helpen bij hun geldzaken. Denk aan de Sociaal Raadslieden of een consulent bij de gemeente.

Het kabinet heeft aangekondigd dat de eenmalige energietoeslag wordt verhoogd van van € 800 naar € 1300. Huishoudens die al een energietoeslag van € 800 hebben ontvangen krijgen een nabetaling van € 500 en hoeven daarvoor geen nieuwe aanvraag in te dienen. Uiterlijk 1 september 2022 informeert de gemeente op voorst.nl en in de Voorstwijzer in het Voorsternieuws wanneer de extra verhoging van € 500 uitbetaald zal worden.

Nee, andere toeslagen worden niet lager en blijven gewoon hetzelfde als je energietoeslag krijgt. Bijvoorbeeld de zorgtoeslag en de huurtoeslag. De uitkering wordt ook niet lager. 

Voor 2023 is de energietoeslag weer 1.300 euro. Heeft u al een uitkering, dan krijgt u de toeslag vanzelf. Begin 2023 informeren wij u verder over het aanvragen van de energietoeslag in het nieuwe jaar.