Dit ontwerpprogramma bevat de stand van zaken, het beleid, ambities en wensen op het gebied van groen. Dit programma is opgesteld in de geest van de komende Omgevingswet en vormt later een bouwsteen voor het Omgevingsplan. Het Programma Groen Voorst 2020 t/m 2025 omvat naast de gemeentelijke taken op groen- en landschapsgebied ook een doorzicht naar een veranderend groen- en landschapsbeheer dat meer inhoud geeft op het gebied van biodiversiteit en klimaatrobuust groen. Daarnaast geeft dit programma inzicht in beleidsvelden die rijk, provincie en maatschappelijke organisaties hebben en die van toepassing zijn of raakvlakken hebben op het gemeentelijk groenbeleid.

Het ontwerp van het Hoofdrapport en Bijlagenrapport van het Programma Groen Voorst 2020 t/m 2025 zijn ook digitaal beschikbaar gesteld:

Programma Groen 2020-2025 (pdf - 8,6 MB)  (pdf - 2,3 MB) 

Bijlagenrapport programma Groen 2020-2025 (pdf - 1,6 MB)