Groen en bomen

Programma Groen?

Dit ontwerpprogramma bevat de stand van zaken, het beleid, ambities en wensen op het gebied van groen. Dit programma is opgesteld in de geest van de komende Omgevingswet en vormt later een bouwsteen voor het Omgevingsplan. Het Programma Groen Voorst 2020 t/m 2025 omvat naast de gemeentelijke taken op groen- en landschapsgebied ook een doorzicht naar een veranderend groen- en landschapsbeheer dat meer inhoud geeft op het gebied van biodiversiteit en klimaatrobuust groen. Daarnaast geeft dit programma inzicht in beleidsvelden die rijk, provincie en maatschappelijke organisaties hebben en die van toepassing zijn of raakvlakken hebben op het gemeentelijk groenbeleid.

Het ontwerp van het Hoofdrapport en Bijlagenrapport van het Programma Groen Voorst 2020 t/m 2025 zijn ook digitaal beschikbaar gesteld:

Programma Groen 2020-2025 (pdf - 8,6 MB)  (pdf - 2,3 MB) 

Bijlagenrapport programma Groen 2020-2025 (pdf - 1,6 MB) 

Landschap van Veluwe tot IJssel

Het landschap van de Veluwe tot de IJssel is niet voor niets aangewezen als Nationaal Landschap, het is een van de aantrekkelijkste landschappen van Nederland. Er zijn uitgestrekte bossen en heiden, een prachtig kleinschalig cultuurlandschap met kastelen, karakteristieke boerderijen, talloze landgoederen en een schilderachtig rivierenlandschap met uiterwaarden en een dijk.

De gemeente Voorst is, samen met Epe en Heerde, gelegen binnen dit Nationale Landschap. Gezamenlijk er een Landschapsontwikkelingsplan (LOP) opgesteld. Dit LOP is opgesteld om met elkaar ons waardevolle landschap te bewaren en mooier te maken. In de uitvoering van het plan wordt aansluiting gezocht bij ons omringende gemeenten en de vele andere uitvoerders in het landelijk gebied.

Rol van de gemeenten

Als gemeenten hebben we verschillende rollen en verantwoordelijkheden in het landschapsbeleid:

 • we hebben een beleidsmakende en randvoorwaardenscheppende rol 
 • we hebben een uitvoerende rol, bijvoorbeeld bij beheer en onderhoud van bomen langs wegen
 • we hebben een toetsende rol, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van nieuwe landgoederen
 • we hebben een initiĆ«rende rol, bijvoorbeeld bij een programma voor erfbeplantingen of aanplant van hagen

Welke landschappen zijn er dan zoal en wat betekent dat voor mij?


Er zijn in zeven hoofdtypen landschap te onderscheiden. Het LOP beschrijft er nog twee, maar deze komen in de gemeente Voorst niet voor. Derhalve laten we ze buiten beschouwing. Via onderstaande linkjes kunt u per landschapstype een brochure bekijken van Stichting Landschapsbeheer Gelderland

 • In de lengterichting van onze gemeente langs de IJssel wordt het landschap gekenmerkt door De Oeverwal (pdf - 0,4 MB) .
 • Ingeklemd tussen de hoge delen van het Veluwe massief en de oeverwal. Deze delen zijn als sinds de 14e eeuwe ontgonnen en staan bekend onder de naam: De Broeken (pdf - 0,3 MB) .
 • Ontgonnen als ware het een veengebied (terwijl het dat feitelijk niet is; de Veenontginning Nijbroek (pdf - 0,3 MB) .
 • Ontstaan op de hogere zandopduikingen in het landschap; de Kampenontginningen (pdf - 0,3 MB) .
 • De randen van onze gemeente, de buitendijks gelegen Uiterwaarden (pdf - 0,2 MB) 
 • Landaanwinning op Voorster schaal; Ingepolderde Uiterwaarden (pdf - 0,3 MB) 
 • Lange tijd onontgonnen en onbewoonbaar; Natte Heideontginningen (pdf - 0,4 MB)