Eigenaren van woningen en bedrijven betalen rioolheffing. U ontvangt een aanslag van de gemeente.

Regionaal belastingcentrum Tribuut voert namens de gemeente de heffing en vordering van de gemeentebelastingen uit.  

Beschrijving

Rioolheffing is een gemeentelijke belasting die u betaalt voor bijvoorbeeld het gebruik van het riool. Eigenaren van woningen en bedrijven moeten deze belasting betalen. U ontvangt een aanslag van de gemeente.

De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing voor:

 • de inzameling, afvoer en zuivering van afvalwater
 • de afvoer van bijvoorbeeld regen
 • het onderhoud van bijvoorbeeld sloten, greppels en vaarwegen

Bedrijfsverzamelgebouwen

Ook bedrijfsverzamelgebouwen worden betrokken in de rioolheffing. Onder een bedrijfsverzamelgebouw wordt verstaan: een gebouw dat dient om verschillende bedrijven in te huisvesten. Hiervoor gelden afwijkende tarieven.

Voor vragen kunt u terecht bij Tribuut: 055 580 22 22

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.