Tussen de Binnenweg en Rijksstraatweg in Wilp wordt nieuwbouwplan ‘Erve Weltevreden’ ontwikkeld. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de bestaande Binnenweg. Het nieuwbouwplan krijgt aansluitingen op de Binnenweg en de riolering moet aangepast worden. De werkzaamheden van het nieuwbouwplan worden gecombineerd met een deelse herinrichting van de Binnenweg.

In deze fase wordt vanaf nummer 13 t/m nummer 17 de Binnenweg opnieuw ingericht.

Uitgangspunten wegontwerp

Onze doelstelling is om te komen tot een prettige, veilige, fraaie en goed te beheren weginrichting. Hierbij hanteren wij een aantal uitgangspunten voor het ontwerp van de straat, namelijk:

  • het vervangen van het asfalt door klinkerverharding
  • het aanleggen van een hemelwaterriool
  • het treffen van maatregelen om het regenwater zoveel mogelijk zo veel mogelijk van de gemengde riolering te halen
  • gedeeltelijke vernieuwing van het vuilwaterriool
  • waar mogelijk het verbeteren van het groen in de buurt

Uitvoering

Aannmer NTP uit Hattem gaat in opdracht van de projectontwikkelaar werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van het bouw- en woonrijp maken van het woningbouwproject. NTP gaat ook de werkzaamheden aan de Binnenweg uitvoeren. Aanwonenden en belanghebbenden worden door middel van informatiebrieven door de aannemer op de hoogte gehouden. 

Bereikbaarheid

Als uw straat is opengebroken, is de rijbaan tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Door het opnieuw bestraten van de trottoirs is het mogelijk dat u tijdelijk over loopschotten uw woning moet bereiken of eventueel via de achteringang. In verband met de bereikbaarheid worden de werkzaamheden in fases uitgevoerd, zodat nood- en hulpdiensten altijd tot ca. 50 meter van uw woning kunnen komen. 

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden kan het zijn dat u uw auto niet voor de deur en soms ook niet in de straat kunt parkeren. Wij vragen u uw auto op de toegestane parkeerplaatsen buiten het werkterrein te parkeren en er samen voor te zorgen dat er geen onveilige situaties ontstaan door verkeerd geparkeerde voertuigen. Nood- en hulpdiensten, maar ook de vuilophaaldienst, moeten er altijd door kunnen. 

Ophalen van huisvuilcontainers

De vuilophaaldienst haalt de vuilcontainers op buiten het werkvak. Dus als een gedeelte van de weg opgebroken is voor het straatwerk, moet u de vuilcontainer voor de afzetting van de weg zetten anders wordt de container niet geleegd. Medewerkers van de aannemer kunnen u hiermee assisteren. 

Veiligheid werkterrein

Om de veiligheid te bewaken, wordt het werkgebied afgeschermd met hekken, verkeersborden  en geleidebakens. Werkterreinen zijn gevaarlijke plaatsen, voor u, maar ook voor uw kinderen. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen en hen weg te houden van het werkterrein. 

Tenslotte vragen wij u, vooruitlopend op de werkzaamheden, voorwerpen die van u zijn, maar in de openbare ruimte staan, weg te halen. Dit geldt ook bijvoorbeeld voor overhangende takken en/of hagen die de werkzaamheden kunnen belemmeren. Als wij kosten moeten maken voor  verwijdering, verhalen wij deze kosten op u. 

Hinder en Overlast

De uitvoering van de werkzaamheden veroorzaken mogelijk hinder. De gemeente tracht de hinder zoveel mogelijk te beperken en de uitvoering zo te plannen dat bedrijven en woningen zo veilig mogelijk bereikbaar blijven. Hulpdiensten worden geinformeerd. Voor de hinder als gevolg van de werkzaamheden wordt uw begrip gevraagd. 

Vragen?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door NTP uit Hattem (http://www.NTP.nl).  Heeft u vragen of opmerkingen over de uitvoering? Dan kunt u terecht bij de uitvoerder van NTP, de heer A. van den Berg, a.vandenberg@ntp.nl, bereikbaar op telefoonnummer 06-10432014.

Hebt u andere vragen? Neem dan contact op met gemeente Voorst, Jan Jansen via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail: j.jansen@voorst.nl