Wegen en verkeer

Programma Mobiliteit

Samen met inwoners, ondernemers en belangenverenigingen is het verkeersbeleid van de gemeente Voorst in 2018 en 2019 geëvalueerd. De evaluatie van het beleid resulteerde in aanbevelingen voor het nieuwe verkeersbeleid. In 2020 heeft de gemeenteraad van Voorst het nieuwe verkeersbeleid vastgesteld. Het nieuwe verkeersbeleid is in het kader van de Omgevingswet betiteld als ‘Programma Mobiliteit’. Wij zien verkeer namelijk niet als doel op zich, maar als middel om invulling te geven aan de integrale doelen en ambities uit de Ruimtelijke Toekomstvisie van Voorst.

Nieuw verkeersplan voor Twello

In 2020 maakten wij een verkeersplan voor de hele gemeente: het Programma Mobiliteit 2020 t/m 2030. Daarin staan belangrijke doelen, bijvoorbeeld dat wij de fietser en voetganger op één zetten, dat wij de verkeersveiligheid verbeteren en dat wij winkels en bedrijven goed bereikbaar houden. Om dit voor Twello te bereiken, werkten wij aan een randweg om Twello. In juni 2022 besloot de gemeenteraad om hier niet aan verder te werken, maar een nieuw plan te maken alleen voor Twello.

Voordat wij het verkeersplan Twello verder uitwerken, maken wij eerst een tussenstap. Wij stellen onszelf de vraag: waarvoor maken wij een nieuw plan en voor wie? Wij brengen eerst de belangrijkste uitgangspunten in kaart voor een nieuw verkeersplan Twello. Dit doen wij onder andere samen met inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen. Hoe wij dat allemaal doen? Dat leest u op onze projectpagina. Hier vindt u de meest actuele informatie.

Fiets op één!

Wij kiezen er voor om de fiets op nummer één te zetten. Wij zien de fiets als schoon alternatief voor de auto en een gezond, actief vervoersmiddel. Het zorgt voor een gezondere leefomgeving, fittere inwoners en minder files. Ook schenken wij meer aandacht aan lopen en wandelen. Zo geven we prioriteit aan de gezondste en goedkoopste vormen van mobiliteit!

Een verkeersveilige gemeente

Ieder jaar hopen wij als gemeente verkeersveiliger te worden. Dit doen we door in te zetten op onderwerpen waar wij invloed op kunnen uitoefenen. Wij zetten in op een veilige inrichting van onze infrastructuur, maar ook op educatie- en gedragsprogramma’s om het gedrag van weggebruikers positief te beïnvloeden. 

Een goede bereikbaarheid van de kernen

In het programma is ook een wegcategorisering opgenomen. De wegcategorisering laat zien op welke wegen het belangrijk is dat het verkeer goed door kan rijden en op welke wegen dat minder belangrijk is. Zo houden we de dorpen en kernen goed bereikbaar, maar ook de voorzieningen en bedrijventerreinen die gevestigd zijn in onze gemeente. Als dit goed is geregeld, bijvoorbeeld met de randweg om Twello, dan kunnen andere wegen in de kern worden afgewaardeerd. Dat biedt vervolgens weer kansen voor de fietser en de voetganger, maar ook voor het aanplanten van groen of het opvangen van (regen)water.

Behoud en versterking van het landschap en de cultuurhistorie

De gemeente Voorst kent een prachtig landschap. Daar moeten we zuinig op zijn. Als wij nieuwe wegen aanleggen of onze infrastructuur opnieuw inrichten of onderhouden, vindt inpassing in de omgeving zorgvuldig plaats. Samen met de omgeving en in afstemming met andere beleidsvelden proberen we zo goed mogelijk invulling te geven aan meer opgaven dan alléén de verkeersopgave. Denk hierbij aan het versterken van het landschap en de ecologie, aandacht voor de cultuurhistorie en het klimaatbestendig inrichten van de (bebouwde) omgeving. 

Raadpleeg onderstaande documenten voor meer informatie.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gemeente Voorst via het algemene telefoonnummer (0571) 27 99 11 of direct via e-mail: gemeente@voorst.nl