Op 7 maart 2022 nam de gemeenteraad de motie ‘Richting Zuid’ aan. De motie draagt het college van burgemeester en wethouders op om:

  • Een plan te maken om, in overleg met de betrokken inwoners, sportverenigingen en brandweerkorps de situatie aan de Zuiderlaan te optimaliseren, waarin het advies van VVN wordt meegenomen;
  • De raad te informeren voor 1 oktober 2022;

Voordat wij met een plan komen om de situatie aan de Zuiderlaan te optimaliseren, willen wij de effecten van andere maximum snelheden in beeld brengen. Daarvoor is de expertise van adviesbureau Goudappel ingeschakeld. Het verkeersonderzoek helpt ons om de meest optimale verkeerssituatie voor de Zuiderlaan te bepalen. Een aanpassing van de maximumsnelheid op de Zuiderlaan kan mogelijk de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid op en nabij de Zuiderlaan beïnvloeden. En ook op de omliggende wegen en in de nabijgelegen woon- en werkgebieden. Het onderzoek geeft ons inzicht in de effecten op de genoemde thema’s. Dit helpt ons om een weloverwogen besluit te nemen over de maximumsnelheid op de Zuiderlaan.

Uitkomst verkeersonderzoek

Inmiddels is het verkeersonderzoek afgerond. Het onderzoek bracht de functie, de inrichting en het gebruik van de weg in beeld. Voor het onderzoek zijn extra verkeerstellingen uitgevoerd op de Zuiderlaan. Daarnaast zijn verschillende snelheidsregimes doorgerekend om inzicht te krijgen in de verdeling van het verkeer over omliggende wegen en de effecten op de verkeersaantallen, de geluidsbelasting en de luchtkwaliteit op en nabij de Zuiderlaan. Vervolgens zijn mogelijke maatregelen beschreven met de effecten daarvan op de verkeersveiligheid, geluidsoverlast en luchtkwaliteit. Aan het begin van het onderzoeksproces is tijdens een openbare inloopbijeenkomst op 1 juni 2022 het plan van aanpak voor het onderzoek gepresenteerd en konden bezoekers hun visie op de problematiek delen. De conclusie en het advies van het onderzoek zijn eveneens via een openbare inloopbijeenkomst op 4 oktober 2022 gedeeld met belangstellenden. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in het rapport ‘Zuiderlaan Twello: Effecten van een verlaging van de maximum snelheid’. Het rapport staat onderaan deze pagina onder ‘Downloads’. Hieronder leest u het advies van Goudappel:
-    De Zuiderlaan ligt buiten de bebouwde kom;
-    Zowel 60 als 80 km/u zijn passende snelheden voor de Zuiderlaan;
-    Maak een keuze tussen 60 en 80 km/u op basis van de inzichten uit het nog uit te voeren verkeersplan Twello;
-    Verbeter de verkeersveiligheid van de fietsoversteek Doornweerdstraat;
-    Overweeg het belang versus de verkeersveiligheid van de voetgangersoversteek bij de Twellose Beek;
-    Pas verder alleen beperkte maatregelen toe op de Zuiderlaan.

Wat gaan we nu doen?

Het college is van plan geen wijzigingen door te voeren in de functie en inrichting van de Zuiderlaan, vooruitlopend op het aangekondigde verkeersplan voor Twello. Het advies van Goudappel en Veilig Verkeer Nederland (VVN) betrekken wij wel bij het nieuwe verkeersplan voor Twello. Het afwaarderen van de Zuiderlaan naar 60 km/u is denkbaar voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid op en nabij de Zuiderlaan. Dit heeft wel negatieve, ongewenste effecten op omliggende wegen. In het aangekondigde verkeersplan voor Twello volgt een bredere afweging voor een optimale verkeersstructuur voor Twello. Vooruitlopend daarop voeren wij geen lokale wijzigingen door, die van invloed zijn op de hele verkeersstructuur van Twello.  Wij doen geen onomkeerbare aanpassingen aan de Zuiderlaan. Wel verbeteren we de attentiewaarde bij de fietsoversteek Doornweerdstraat en de voetgangersoversteek Twellose Beek door het toevoegen en wijzigen van de bebording en het aanbrengen en aanpassen van de markering. Daarnaast brengen wij bermreflectorpaaltjes aan langs de Zuiderlaan. Deze informatie delen wij ook met de gemeenteraad in reactie op de motie van 7 maart 2022. Op deze website vindt u alle gedeelde informatie met de gemeenteraad.
 

Vragen of suggesties

Heeft u vragen? Of heeft u opmerkingen over het onderzoek en de resultaten? Stuur een e-mail naar gemeente@voorst.nl onder vermelding van ‘Verkeersonderzoek Zuiderlaan'.