Duimen voor de dorpen


Een onderzoek naar de vitaliteit van de dorpen Klarenbeek, Terwolde, Teuge en Voorst

De Rekenkamercommissie Voorst heeft j.l. vrijdag het rapport “Duimen voor de dorpen, onderzoek naar de vitaliteit van de dorpen Klarenbeek, Terwolde, Teuge en Voorst” aangeboden aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

Hoge rapportcijfers en hoge vitaliteit

De leefbaarheid in de gemeente Voorst is goed. De inwoners van de vier dorpen Klarenbeek, Terwolde, Teuge en Voorst waarderen hun eigen dorp met rapportcijfers tussen 8,0 en 8,4. De sociale en ruimtelijke kwaliteit is in de meeste dorpen hoger dan het landelijk gemiddelde. En ook de vitaliteit is hoog: in ieder van de vier genoemde dorpen is minimaal de helft van de bewoners vitaal te noemen. Daar tegenover staat een kleine groep van 3 tot 9 procent van de inwoners die niet veerkrachtig is.

Er is geen reden om aan te nemen dat de leefbaarheid en vitaliteit in de andere dorpen heel erg anders zal zijn. Het onderzoek is echter een momentopname, zodat vitaliteit niet automatisch gegarandeerd is voor de toekomst.

Dorpsbewoners kennen elkaar en staan voor elkaar klaar

De groene woonomgeving is voor veel inwoners de belangrijkste reden om in hun dorp te wonen. Een ruime meerderheid  geeft aan dat inwoners in hun dorp voor elkaar klaar staan, dat mensen elkaar goed kennen en dat mensen in hun dorp op een prettige manier met elkaar omgaan. Inwoners maakten de meeste kritische opmerkingen over woningbouw voor jongeren/starters en voor senioren, verkeersveiligheid, handhaving (geluidsoverlast, parkeren, rijsnelheid), afval (grofvuil, illegale stort, zwerfafval), de beschikbaarheid van een dorpshuis en de afwezigheid van een pinautomaat.

Aanbevelingen voor verdere verbetering

De rekenkamercommissie heeft 20 aanbevelingen geformuleerd, waarvan de onderstaande de belangrijkste zijn:

  1. Koester de sociale en ruimtelijke kwaliteit van de gemeente en de hoge mate van leefbaarheid en vitaliteit in de vier dorpen. Houdt hier rekening mee bij beleidsontwikkeling.
  2. Waarborg voldoende informatie om te weten wat er in de dorpen speelt.
  3. Optimaliseer het contact met de dorpen. De dorpscontactpersonen en dorpsbelangenverenigingen spelen hierin een belangrijke rol.
  4. Wees flexibel en beweeg mee in de formulering en uitvoering van beleid. Accepteer daarbij dat de gemeentelijke rol per dorp kan verschillen.

Behandeling rapport door gemeenteraad

Het is aan de gemeenteraad om te bepalen wanneer de gemeenteraad het rapport behandeld. De komende periode bereidt het college van burgemeester en wethouders een bestuurlijke reactie voor. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via raad@voorst.nl

De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad

De rekenkamercommissie helpt de gemeenteraad vooral bij zijn controlerende taak, maar ook bij het nadenken over toekomstig beleid van de gemeente. Het doel van de rekenkamercommissie is om er aan bij te dragen dat de gemeente effectiever en efficiënter gaat werken. De rekenkamercommissie kiest zelf haar onderzoeksonderwerpen.

1076 inwoners werkten mee aan het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in drie fasen. Als eerste zijn de kenmerken van de vier dorpen in beeld gebracht. Daarna is de positionering van de dorpen gevisualiseerd aan de hand van ruimtelijke en sociale criteria. Tot slot is (samen met de dorpscontactpersonen en dorpsbelangenverenigingen) via een enquête de beleving van de inwoners onderzocht.  3385 huishoudens hebben een vragenlijst ontvangen en 1076 inwoners vulden de vragenlijst in. Als laatste  heeft de rekenkamer conclusies en aanbevelingen geformuleerd.

Via onderstaande hyperlinks kunt u het rapport met bijlagen lezen.

rapport “Duimen voor de dorpen”
bijlage 1a Belevingsonderzoek Het PON
bijlage 1b Tabellenboek Belevingsonderzoek Het PON
Bijlage 2 Positionering kernen ZKA
Bijlage 3 Vier dorpen gaan onder de loep (Timmermans/Van den Broek)

Vragen?

Neem dan contact op met Dini Vriezekolk, ambtelijk secretaris via d.vriezekolk@voorst.nl of 06-25 47 13 94