Randweg Twello in voorbereiding


De voorbereidingen voor de doortrekking van de randweg aan de westzijde van Twello komen in een nieuwe fase. Na het raadsbesluit in 2017, waarin de gemeenteraad akkoord ging met de keuze voor het doortrekken van de westelijke randweg om Twello met spooronderdoorgang en de daarmee samenhangende infrastructurele maatregelen aan de bestaande wegen, zijn er vele en grote stappen gezet.

Randweg Twello

Het college van B&W heeft intensief overleg gevoerd met ProRail en de provincie Gelderland over de uitvoering en financiering van de doortrekking van de westelijke randweg Twello. Daarom informeert het college nu de gemeenteraad over het doorlopen proces, het voorliggende plan en de resultaten uit de overleggen met ProRail en de provincie Gelderland. Het college stelt de raad voor om het overleg over de doortrekking van de randweg Twello en maatregelen aan het spoor voort te zetten om tot uitvoering te komen.

Veiligheid, leefbaarheid en bedrijventerreinen

In de jaren ’80 en ’90 besloot de gemeenteraad tot aanleg van een randweg aan de zuid- en westkant van Twello. Met als doel:

  • het doorgaande verkeer en het vrachtverkeer om de kern Twello te leiden;
  • lokale bedrijventerreinen rechtstreeks aan te sluiten op het hoofdwegennet;
  • Twello-centrum verkeersluwer te maken;
  • de veiligheid en leefbaarheid binnen Twello te verbeteren.

Met de Zuiderlaan en Westerlaan is twee derde van de gewenste randweg Twello al aangelegd. Voor het nog ontbrekende deel, tussen de Westerlaan en de Rijksstraatweg (N344), is een MER-studie ‘Randweg Twello’ uitgevoerd en de studie ‘Een verkeersveilig en leefbaar Twello’.

Op basis van deze laatste studie heeft de gemeenteraad in 2017 een besluit genomen en een keuze gemaakt voor het doortrekken van de westelijke randweg om Twello, met een spooronderdoorgang en met een maximale bijdrage van de gemeente Voorst van 5 miljoen euro (excl. btw) en de daarmee samenhangende infrastructurele maatregelen aan de bestaande wegen, waaronder de H.W. Iordensweg en de Molenstraat voor een bedrag van 1.5 miljoen euro (excl. btw). Vanaf dit raadsbesluit is er intensief bestuurlijk overleg gevoerd met ProRail en de provincie Gelderland en zijn er verschillende studies gedaan.
Dit heeft de volgende resultaten opgeleverd:

Het Woon-Werk-Leef plan gemeente Voorst

Voor kans op een aanzienlijke rijksbijdrage voor doortrekking van de randweg met tunnel heeft de gemeente Voorst, op advies van en in samenwerking met ProRail, een integraal en gebiedsgericht plan gemaakt met de titel ‘Woon-Werk-Leef plan gemeente Voorst’ (WWL-plan) om het woon- en werkklimaat aantrekkelijker en duurzamer te maken en de veiligheid op de spoorlijnen in de gemeente Voorst verder te verbeteren. Doortrekking van de randweg Twello, met ondertunneling van het spoor en veiligheidsmaatregelen aan het spoor, zijn de aanleiding en kern van dit plan met de volgende doelen en ambities:

  • het woon- en leefklimaat in Twello en de buitengebieden van Voorst en Klarenbeek verbeteren.
  • het spoor- en wegennet veiliger maken voor treinreizigers, verkeersdeelnemers, inwoners en recreanten.
  • het lokale vestigingsklimaat versterken en een impuls geven.

Rijk reserveert 10 miljoen euro voor randweg met tunnel + spoormaatregelen

De randweg Twello kan op twee manieren worden doorgetrokken: met een tunnel of met een gelijkvloerse overweg. Een tunnel is veiliger, maar is aanzienlijk duurder. Een gelijkvloerse overweg heeft ook een positief effect op de veiligheid en is daarmee een alternatief voor een tunnel in de randweg.

Voorkeur tunnel

Een randweg met tunnel, inclusief de spoormaatregelen uit het WWL-plan, heeft de voorkeur van ProRail en het college van B&W. De uitvoeringskosten hiervan zijn geraamd op 17 mln. tot 20 mln. euro. Het rijk heeft hiervoor binnen het LVO-programma (= Landelijk Verbeterprogramma Overwegen) inmiddels een bedrag van 10 miljoen euro gereserveerd. De reserveringen van het Rijk en de gemeente Voorst samen zijn onvoldoende om uitvoering aan het plan te kunnen geven.

Uitvoering van het WWL-plan met een randweg met een gelijkvloerse overweg is geraamd op 6 mln. tot 8 mln. euro. Genoemde reservering van het rijk kan hiervoor echter niet worden ingezet, omdat het rijk niét financieel bijdraagt in de aanleg van gelijkvloerse overwegen. De gemeentelijke reservering van 5 miljoen euro is dan onvoldoende om uitvoering aan deze variant van het plan te kunnen geven.

Gedeputeerde Staten van Gelderland investeren niet in het WWL-plan. Het plan is volgens de provincie een lokale opgave en heeft geen provinciale prioriteit.

Meer overleg om tot een uitvoerbaar plan te komen

Bovengenoemd WWL-plan geeft de ambities van het college en van ProRail weer. Deze sluiten aan op het landelijke, provinciale en regionale beleid en bieden kansen om de veiligheid, leefbaarheid en ontsluiting van bedrijventerreinen structureel en voor de lange termijn te verbeteren. Om deze kansen èn de reservering van het rijk niet voorbij te laten gaan, stelt het college van B&W nu aan de gemeenteraad voor om verder onderzoek te doen, met als doel om samen met ProRail een haalbaar plan te formuleren voor doortrekking van de westelijke randweg Twello. Dat kan op 2 manieren: op basis van meer (subsidie)bijdragen en/of een soberder, goedkoper plan met minder spoormaatregelen. De reacties en mate van draagvlak uit de bevolking zullen worden betrokken bij de keuze van de te nemen maatregelen.

Meer informatie

De brochure ‘Het kan anders! Twello verbindt’ (pdf - 0,8 MB)  geeft alle maatregelen weer en de effecten hiervan.
Alle informatie over het WWL-plan, over het overleg met ProRail en het voorstel van het college aan de gemeenteraad is ook te lezen op: www.voorst.nl/westelijke-randweg-twello