Volgende stap in planontwikkeling voor woningbouw in Twello Noord


Bestemmingsplan voor besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders biedt het bestemmingsplan Nieuw Basselt en Fliertlanden, Twello en de bijbehorende stukken aan voor vaststelling aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan voorziet in het planologische kader om woningbouw te ontwikkelen in Twello Noord.

 

Stedenbouwkundige opzet

Stedenbouwkundige opzet Nieuw Basselt en Fliertlanden, Twello

Het plangebied kent twee plandelen, die verbonden worden door de beek de Fliert. Het plandeel ‘Nieuw Basselt’ bevindt zich bij de Kruisweg, Kruisvoorderweg en Basseltlaan. Het plandeel ‘Fliertlanden’ bij de Holthuizerstraat, Rijksstraatweg, Dernhorstlaan en de Parallelweg. 

Toenemende druk op de woningmarkt in Twello

Het plan voorziet in een ontwikkeling van 289 woningen, die de komende jaren gefaseerd worden gerealiseerd. Het bestaat uit een gevarieerd en gedifferentieerd woningbouwprogramma en voorziet zo in de toenemende woningbehoefte voor de kern Twello. Het plan is een nadere uitwerking van het besluit van de gemeenteraad van 11 februari 2019 om voor woningbouw de ‘Wet voorkeursrecht gemeenten’ te vestigen op enkele percelen in Twello Noord. Naar verwachting kan in 2023 worden gestart met de eerste kaveluitgifte.

Zienswijzen

Vanaf 16 september 2021 hebben de stukken voor zes weken ter inzage gelegen. Tijdens de inzagetermijn zijn 37 zienswijzen naar voren gebracht. De twee grootste thema’s lichten wij hier kort toe:

  • Verkeerskundige aspecten
    Bij een groot aantal zienswijzen zijn bezwaren geuit over de verkeerskundige aspecten in Twello Noord. Niet alleen de gevolgen van het woningbouwplan, maar ook bestaande knelpunten zijn hierbij aangestipt. Met de aanbevelingen uit het verkeersonderzoek van Goudappel Coffeng gaan wij in een vervolg verkennen wat een optimale verkeerscirculatie is voor Twello Noord. Wij gaan dit doen in 2022, in samenspraak met de bewoners van de wijk en de provincie Gelderland als wegbeheerder van de Rijksstraatweg en Terwoldseweg/Twelloseweg.
  • Inpassing appartementengebouw
    Daarnaast zijn veel zorgen geuit over het beoogde appartementengebouw en het woonhof aan de Kruisweg. Om gedeeltelijk tegemoet te komen aan deze zorgen is inmiddels architectonische en landschappelijke ruimte gevonden om een groenbuffer van ongeveer 15 meter breed rondom het appartementengebouw te realiseren

Behandeling door de gemeenteraad

In principe worden in het eerste kwartaal van 2022, als voorbereiding op de besluitvorming in de gemeenteraad, de zogenaamde RondeTafelGesprekken (RTG) georganiseerd. Hierbij is het voor de indieners van zienswijzen mogelijk om te reageren op de reactie van het college. Voor raadsleden is de RTG de gelegenheid om informatie op te halen als voorbereiding op de definitieve besluitvorming in de raadsvergadering. Deze raadsvergadering vindt in principe ook in het eerste kwartaal van 2022 plaats.

Verder informatie over het plan

Alle informatie over het plan vindt u op onze website via deze link . De zienswijzen en het raadsvoorstel zijn opgenomen in het raadsinformatiesysteem.