Update stand van zaken (oktober 2023)

Woningbouwontwikkeling

De gemeente Voorst heeft op 7 februari 2022 het bestemmingsplan Nieuw Basselt & Fliertlanden, Twello vastgesteld. Hierop is bij de Raad van State beroep ingesteld. Op dit moment wachten wij nog op de uitspraak van de Raad van State. Helaas is daarvoor nog geen zittingsdatum bekend. We informeren u graag welke voorbereidingen wij wel al kunnen doen.

Voorbereidende werkzaamheden

Volgens de afspraak met de Raad van State mag er gestart worden met voorbereidende werkzaamheden voor de woningbouw die geen onomkeerbare gevolgen hebben. Dit betekent dat een onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten en een vervolgonderzoek naar archeologische waarden in het gebied kan worden uitgevoerd.

Onderzoek ontplofbare oorlogsresten

Vanaf 1 november 2023 gaat de gemeente Voorst de volgende stap in de voorbereidende werkzaamheden uitvoeren: een zogenaamd ontplofbare oorlog resten onderzoek voor de plandelen Nieuw Basselt (nabij Basseltlaan) en Hof Dernhorstlaan (aan de Dernhorstlaan). In de afbeelding respectievelijk A, B, C en D, alsook deelgebied H.

In het onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten wordt een werkwijze gevolgd van digitale detectie. Daarmee worden eventuele ijzerhoudende objecten in de bodem voor het gehele terrein (vlak dekkend) in kaart gebracht, zodat deze op een later moment verder onderzocht kunnen worden. Het onderzoek wordt uitgevoerd met een detectiekar (met quad of gator). Er wordt niet gegraven, er blijven enkele bandensporen achter.

Vervolgonderzoek archeologie

Nadat het onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten heeft plaatsgevonden, volgt een verder onderzoek naar archeologische waarden. Dit volgt op het eerder uitgevoerde veldonderzoek (verkennend booronderzoek). Hieruit bleek dat in enkele deelgebieden mogelijk nog archeologische resten aanwezig zijn. Het is daarom noodzakelijk om op de locaties Basseltse Enk (in de afbeelding gebieden C en D) en de locatie aan de Dernhorstlaan (H) proefsleuven te graven. Met een graafmachine worden proefsleuven gegraven tot op de diepte waar archeologische waarden te verwachten zijn. Uitgebreidere informatie over het archeologisch onderzoek volgt als het zover is.

Update stand van zaken (oktober 2022)

Veldonderzoek archeologie

Voor de woningbouwontwikkeling is het noodzakelijk en standaardprocedure om een onderzoek naar de archeologische waarden te verrichten (Verdrag van Malta). Dit vervolgonderzoek valt onder de voorwaarden (geen onherstelbare werkzaamheden uitvoeren) van de Raad van State. Het bureauonderzoek was al uitgevoerd, nu de oogsttijd van de meeste teelten is geweest kunnen ook de velden worden betreden. De komende weken (vanaf 17 oktober) verricht het bureau Raap dit onderzoek. Het bureau Raap staat bekend om hun expertise in archeologisch onderzoek en gaan zorgvuldig te werk. Voor het archeologisch vooronderzoek wordt de volgende methode gehanteerd:

Boordichtheid en –grid:7 boringen per hectare (40x50 m grid)
Boortype:Edelmanboor (diameter 7 cm)
Boordiepte:Tot 30 cm in de C-horizont van de top van de (pleistocene) ondergrond
Analyse:In het veld: snijden/brokkelen van het opgeboorde sediment.

Hierbij houden zij (zoveel als mogelijk) rekening met de aanwezige waarden in het gebied. Alle boringen worden handmatig uitgevoerd en alles te voet. Dus geen machines, auto's of gators of kruiwagens het land op. Na het boren zullen de gaten weer worden gevuld. De boordiepte vanaf maaiveld zal ongeveer 1,5 m bedragen (maximaal 2 m). Hierbij wordt de volgende volgorde gehanteerd (vanwege persoonlijke omstandigheden is er een kleine vertraging in de uitvoering):

Verkeersonderzoek Twello Noord

De gemeenteraad heeft naast het vaststellen van het bestemmingsplan Nieuw Basselt en Fliertlanden op 7 februari 2022 ook de motie ‘Verkeerssituatie Twello Noord’ aangenomen. Deze motie kwam voort uit zorgen van bewoners uit de naastgelegen wijk en omliggende straten. Dit betekent dat de gemeente Voorst gaat onderzoeken hoe het verkeer in Twello Noord het beste georganiseerd kan worden. In samenwerking met betrokken bewoners en een adviesbureau wordt een verkeerskundige onderzoek verricht Hoe we dat doen? En wat we onderzoeken? Dat leest u op deze pagina.

Update stand van zaken (februari 2022)

Op 7 februari 2022 is door de gemeenteraad het bestemmingsplan Nieuw Basselt en Fliertlanden, Twello vastgesteld. Daarnaast zijn ook het beeldkwaliteitsplan Twello Noord en het exploitatieplan Nieuw Basselt en Fliertlanden, Twello vastgesteld. Deze plannen maken de ontwikkeling mogelijk van 289 woningen in Twello Noord. Vanaf 17 februari 2022 is de tweede inzagetermijn van zes weken gestart. Tijdens deze termijn is het mogelijk om beroep tegen het plan in te stellen bij de Raad van State. De publicatie en de verwijzing naar ruimtelijkeplannen.nl vindt u via deze link. Wij verwachten in de loop van 2023 met de eerste kaveluitgifte te kunnen starten. 


Voortraject

In Twello is er behoefte aan nieuwe woningen. Deze woningbehoefte is in 2018 aangetoond in de bevolkingsprognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek/Primos. De prognoses tonen voor de periode tot 2030 – naast de bestaande planvoorraad- een tekort van ongeveer 250 extra woningen (plus 100 woningen voor de periode na 2030). De locatiestudie Twello.250 heeft een eerste, landschappelijk onderzoek opgeleverd waaruit een voorkeur voor de woningbouwlocaties in Twello Noord naar voren kwam. Op basis van dit locatieonderzoek heeft onze gemeenteraad op 11 februari 2019 besloten om de Wet voorkeursrecht gemeenten toe te passen op een tweetal locaties aan de noordkant van Twello. Ter voorkoming van speculatie en het behoud van de regierol van de gemeente.

Landschapsbouw en de woonvelden

De woningbouwontwikkeling is gestart vanuit het principe om eerst landschapsstructuren te versterken. Gezien de ligging ligt het voor de hand dat het landschap van het Fliertdal een landschappelijke drager vormt. Evenals de (overigens sterk aan de Fliert gerelateerde) landgoederenstructuur. Hiermee houden wij rekening met de kernkwaliteiten van het beekdallandschap en wordt de ecologische werking van de Fliert verbeterd. De landschappelijke onderlegger draagt hiermee bij aan een rijk, afwisselend landschap van beken, landgoederen en extensief beheerde weilanden en akkers. Vanuit het robuuste landschap blijven vervolgens de woonvelden over. Binnen deze woonvelden is gewerkt aan een stedenbouwkundige opzet en de verkaveling.

Woningbouwprogramma

Het plan heeft een gevarieerd programma in zowel het betaalbare, middeldure als het dure segment. Hierin is de woonvisie gevolgd, waarin het uitgangspunt wordt gehanteerd om te bouwen naar behoefte. In Twello is de grootste behoefte aan gezinswoningen, de locaties in Twello Noord zijn hier in de basis ook zeer geschikt voor. Ook de andere segmenten komen goed aan bod. Voor het betaalbare segment gaat het om compactere (geclusterde) woonvormen, waarbij bijna 40% wordt gehaald.

Op de hoogte blijven?

Wordt u graag op de hoogte gehouden van de stand van zaken? Mail dan uw mailadres naar woningbouwtwellonoord@voorst.nl. Wij zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.