Op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. Deze wetten hebben gevolgen voor uw plannen om te (ver)bouwen of als u een andere ruimtelijke ontwikkeling wilt realiseren. Hieronder leggen we uit wat de gevolgen zijn voor een vergunningaanvraag of een planwijziging voor de periode tot en vanaf 1 januari 2024.

U wilt een omgevingsvergunning aanvragen

Tot 1 januari 2024

 • U kunt op de gebruikelijke manier een vergunning aanvragen (zie onze pagina over bouw).
 • Het is belangrijk dat de aanvraag compleet wordt ingediend.
 • Een eenmalig kort uitstel van enkele weken om uw aanvraag aan te vullen is mogelijk.
 • Lukt dat niet? Dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
 • U kunt dan later een nieuw compleet verzoek indienen volgens de regels die op dat moment gelden.

 • U kunt uw aanvraag indienen via de website van de gemeente Voorst.
 • U wordt doorgeleid naar het nieuwe digitale omgevingsloket.
 • We behandelen uw aanvraag volgens de Omgevingswet en toetsen aan wettelijke regels en het gemeentelijke omgevingsplan. In dit plan staan op 1 januari 2024 dezelfde regels als in de huidige bestemmingsplannen.
 • Als u een vergunning aanvraagt voor (ver)bouwen hoort u van de gemeente of de bouwtechnische toets moet worden gedaan door een private partij op grond van de Wet kwaliteitsborging of dat de gemeente dit zelf doet.

U wilt de gemeente vragen het bestemmingsplan te wijzigen of te herzien

Tot 1 januari 2024

 • Bestemmingsplannen en wijzigingsplannen die vóór 1 januari 2024 als ontwerp ter inzage worden gelegd, vallen nog onder het huidige omgevingsrecht.
 • De gemeente heeft voorbereidingstijd nodig om uw ontwerpplan ter inzage te leggen.
 • Als een nieuw verzoek voor 1 september is ingediend, bekijken gemeente en initiatiefnemer gezamenlijk of het nog haalbaar is om het ontwerpplan voor 1 januari 2024 ter inzage te leggen.
 • Nieuwe verzoeken die na 1 september 2023 worden ingediend, kunnen niet meer onder het huidige recht worden afgehandeld. Het verzoek moet dan voldoen aan de regels die vanaf 1 januari 2024 gelden.

 • De regels uit de huidige bestemmingsplannen zijn op 1 januari 2024 onderdeel van het omgevingsplan.
 • Uw nieuwe plan moet worden opgesteld als een wijziging van het omgevingsplan.
 • Uitgangspunt is dat we dit doen volgens de nieuwe landelijke standaard (STOP/TPOD).
 • In het eerste overgangsjaar kijken we bij iedere aanvraag of het ook mogelijk is om af te wijken van het omgevingsplan met een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). In dat geval hoeft het omgevingsplan zelf niet direct gewijzigd te worden.
 • U kunt contact opnemen met de gemeente om af te stemmen welke procedure het meest passend is en waar u bij de aanvraag aan moet voldoen.

Wet Kwaliteitsborging

Bewoners en gebruikers willen kwalitatief goede gebouwen. De Rijksoverheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is hier voor bedoeld. Deze wet wordt vanaf 1 januari 2024 stapsgewijs ingevoerd. Alle bouwbedrijven krijgen hiermee te maken.

De veranderingen uit de Wkb gelden de eerste jaren alleen voor eenvoudige bouwwerken, zoals een woning of een klein bedrijfspand. De planning is dat de regels vanaf 2026 ook gaan gelden voor andere bouwwerken. Het beter controleren van de kwaliteit van het bouwen, is een taak van het bouwbedrijf en de onafhankelijke kwaliteitscontroleur (kwaliteitsborger).

Als bouwbedrijf is het belangrijk dat u er rekening mee houdt dat de wet gevolgen kan hebben voor de aansprakelijkheid van uw bedrijf. Het is daarom verstandig om u alvast goed in te lezen in de nieuwe wet en de veranderingen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de betreffende brancheverenigingen binnen de bouw en de informatieve websites, zoals www.rijksoverheid.nl of www.stichtingibk.nl.

De Wet Kwaliteitsborging treedt tegelijk met de Omgevingswet in werking. Deze wet kan van invloed zijn op uw aanvraag voor een omgevingsvergunning.