We staan positief tegenover een beroep of bedrijf aan huis. In alle nieuwe bestemmingsplannen nemen we nieuwe mogelijkheden op. Een pand met woonbestemming mag maximaal 50m2 gebruiken voor beroep of bedrijf aan huis. Hiervoor mag maximaal 40% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en 100% van de vloeroppervlakte van de overige gebouwen worden gebruikt. Ook gelden de volgende voorwaarden:

  • er mag geen sprake zijn van hinder voor de h zijn van voor omliggende functies
  • er mag geen sprake zijn van hinder voor het verkeer
  • er moet genoeg ruimte zijn voor parkeren op eigen terrein
  • detailhandel valt niet onder deze voorwaarden, behalve internetverkoop of webshop
  • de voorwaarden voor beroep en bedrijf aan huis gelden alleen voor de bewoner(s) van het pand
  • Het bedrijf valt onder categorie 1 van de Staat van bedrijfsactiviteiten zoals die zijn genoemd in de bijlage bij de regels van het bestemmingsplan

Opslag voor het aan huis verbonden beroep en/of -bedrijf valt ook binnen het maximum aantal vierkante meters.

Heeft u vragen?

Informatie over dit onderwerp kunt u krijgen bij de vakgroep Ruimtelijke Ordening via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of via de bedrijfscontactfunctionaris Ellen Dijkman via email: e.dijkman@voorst.nl