Onderzoek naar uw inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP)

De gemeente kan een onderzoek instellen om te controleren of u nog steeds woont op het adres waar u ingeschreven staat. Dat heet een 'adresonderzoek'. Bekijk hier hoe het werkt en wat uw verplichtingen zijn.

Denkt u dat iemand onterecht op uw adres staat ingeschreven? Dan kunt u ook zelf een adresonderzoek aanvragen. Kijk voor meer informatie op de pagina Adresonderzoek aanvragen.

Beschrijving

Als de gemeente vermoedt dat u onjuist ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP), kan een adresonderzoek worden gestart. Dat werkt als volgt:

 1. Tij­dens een adres­on­der­zoek con­tro­le­ren we of u nog steeds woont op het adres waar u in­ge­schre­ven staat. Daar­voor zoe­ken we con­tact met u.
 2. Als we u heb­ben be­reikt, vra­gen we u om als­nog uw ver­hui­zing door te ge­ven. Of om in­for­ma­tie op te stu­ren waar­uit blijkt dat uw in­schrij­ving klopt.
 3. Als u tij­dens het on­der­zoek de juis­te in­for­ma­tie aan­le­vert of als­nog uw ver­hui­zing door­geeft, krijgt u geen boe­te.
 4. Als u geen of on­vol­doen­de in­for­ma­tie aan­le­vert, wij­zigt de ge­meen­te uw in­schrij­ving in de BRP. Het kan zijn dat u wordt in­ge­schre­ven op uw ver­moe­de­lij­ke nieu­we adres, maar het kan ook zijn dat u wordt ge­re­gi­streerd als 'ver­trok­ken on­be­kend waar­heen' (VOW). U komt dan in de Re­gi­stra­tie Niet-In­ge­ze­te­nen (RNI) te staan.
 5. Als u niet goed staat in­ge­schre­ven, kunt u een boe­te krij­gen. De boe­te is mi­ni­maal € 240,- en maxi­maal € 325,-.

Andere mogelijke gevolgen als u als 'vertrokken' bent geregistreerd:

 • U krijgt geen huur­toe­slag, zorg­toe­slag en kin­der­bij­slag meer.
 • Uw ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring wordt stop­ge­zet.
 • U kunt geen pas­poort, ID-kaart of rij­be­wijs meer aan­vra­gen.
 • U hebt geen recht meer op een uit­ke­ring en an­de­re over­heids­voor­zie­nin­gen.
 • Uw Di­giD wordt ge­blok­keerd.

Opnieuw inschrijven

Bent u geregistreerd als 'vertrokken', maar woont u wel in de gemeente Voorst? Geef uw nieuwe adres dan zo snel mogelijk door aan de gemeente.

Bij een onderzoek naar uw inschrijving probeert de gemeente op verschillende manieren met u in contact te komen:

 • per post
 • telefonisch
 • per e-mail
 • via social media
 • via een huisbezoek

U krijgt brieven op het adres waar u ingeschreven staat en op uw vermoedelijke nieuwe adres (als dat bekend is). Ook kan de gemeente contactgegevens gebruiken die zijn doorgegeven bij een melding over uw onjuiste inschrijving.

Toezichthouders van de BRP leggen de huisbezoeken af. Zij hebben een brief en een pasje van de gemeente bij zich. De huisbezoeken vinden onaangekondigd plaats.

Hebt u van de afdeling Basisinformatie een brief ontvangen over uw adresinschrijving? Ga dan eerst de volgende punten na:

 • Woont u wel op het adres? Lees hieronder dan verder bij 'Aantonen dat uw inschrijving klopt'.
 • Bent u verhuisd? Geef uw verhuizing door aan ons als u binnen de gemeente Voorst bent verhuisd, of geef uw adres door bij uw nieuwe gemeente.
 • Bent u geëmigreerd? Geef uw emigratie dan aan ons door. Vermeld in de e-mail uw nieuwe adres en stuur een kopie van uw paspoort mee. Wij verwerken dan uw emigratie. Met de KopieID-app kunt u een veilige kopie van uw paspoort maken.
 • Hebt u toch nog vragen? Stuur deze naar adresonderzoek@voorst.nl. Vermeld hierin uw volledige naam, adres en geboortedatum.

Informatie geven

Bij een onderzoek naar uw inschrijving vraagt de gemeente om informatie. Geef de gevraagde informatie en wees daarbij zo volledig mogelijk.

Ja, dat is verplicht. U moet ingeschreven staan op het adres waar u echt woont en u bent verplicht om de gemeente daarover informatie te geven. Ook bij een tijdelijk verblijf (4 maanden of langer) moet u uw verhuizing doorgeven. Bijvoorbeeld bij mantelzorg, ziekte, werk of gevangenisstraf.

Informatie geven tijdens onderzoek

De gemeente kan u vragen om mondeling of schriftelijk informatie te geven over uw (nieuwe) woonadres. De gemeente kan u ook vragen om langs te komen. Als de informatie onvoldoende blijkt te zijn, dan krijgt u de gelegenheid om de informatie aan te vullen. De gemeente kan bewijsstukken vragen om vast te stellen op welk adres u écht woont.

Als u niet reageert wijzigt de gemeente uw inschrijving

Als u geen of onvoldoende informatie aanlevert, wijzigt de gemeente uw inschrijving in de BRP. Het kan zijn dat u wordt ingeschreven op uw vermoedelijke nieuwe adres, maar het kan ook zijn dat u wordt geregistreerd als 'vertrokken'.

Boete

Geeft u tijdens het onderzoek onjuiste of onvolledige informatie, dan kunt u een boete krijgen. De boete kan oplopen tot € 325,-. Als u tijdens het onderzoek de juiste informatie aanlevert of alsnog uw verhuizing doorgeeft, krijgt u geen boete.

Andere mogelijke gevolgen als u als 'vertrokken' bent geregistreerd:

 • U krijgt geen huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderbijslag meer.
 • Uw ziektekostenverzekering wordt stopgezet.
 • U kunt geen paspoort, ID-kaart of rijbewijs meer aanvragen.
 • U hebt geen recht meer op een uitkering en andere overheidsvoorzieningen.
 • Uw DigiD wordt geblokkeerd.

Opnieuw inschrijven

Bent u geregistreerd als 'vertrokken', maar woont u wel in de gemeente Voorst? Geef uw nieuwe adres dan zo snel mogelijk door aan de gemeente.

Met behulp van bewijsstukken kunt u aantonen dat uw inschrijving klopt. Welke stukken dat zijn, hangt af van uw situatie. Lever zoveel mogelijk van de gevraagde documenten in. Bijvoorbeeld:

 • Huurovereenkomst
  • Geef aan vanaf wanneer de woning is verhuurd en wie de woning huurt
 • Betaalbewijzen
  • Hiermee toont u aan dat u op dit adres woont. Geef aan of u huur betaalt, aan wie u huur betaalt en sinds wanneer u huur betaalt
 • Recente poststukken of pakketten die uw op adres bezorgd zijn
 • Abonnementen en bewijs van betalingen. Dit kan bijvoorbeeld een sportabonnement of een telefoonabonnement zijn
 • Bewijs van inschrijving bij uw huisarts
 • Bewijs van inschrijving bij uw tandarts
 • Bankoverzichten. Hiermee toont u aan dat u woonachtig bent op het adres. Denk hierbij aan pinbetalingen bij de supermarkt. Het kan ook zijn dat u hierdoor kan aantonen dat u ook in Nederland verblijft.
 • Schriftelijke verklaring van (mede)bewoner, hoofdbewoner of verhuurder. Stuur een bevestiging van andere personen mee dat u op dit adres woonachtig bent. Stuur hun e-mailadres, telefoonnummer en identiteitsbewijs mee.
 • Arbeidsovereenkomst
 • Loonstrook
 • Reisgegevens over woon-/​werkverkeer
 • Energierekening

Om aan te tonen dat u niet in het buitenland woont:

 • Kopieën van uw paspoort met daarop in- en uitreisgegevens
 • Vliegtickets. Zo bewijst u dat u voor een langere tijd op uw adres in Nederland verblijft.
 • Gegevens over het buitenlandse adres waar u af en toe verblijft
 • Huurovereenkomst van buitenlands adres
 • Buitenlandse arbeidsovereenkomst
 • Energierekening uit het buitenland

Om aan te tonen dat uw kind niet in het buitenland woont:

 • Een 'verklaring onderwijs Nederlandse school'
 • Vliegtickets en bewijzen waaruit blijkt dat uw kind in het buitenland is geweest

Bewijsstukken mailen of opsturen

U kunt de informatie op 3 manieren inleveren:

 • Mailen naar adresonderzoek@voorst.nl. Zet er duidelijk bij om welk adres het gaat.
 • Per post opsturen naar:
  Gemeente Voorst
  Burgerzaken
  Postbus 9000
  7390 HA Twello
  Zet er duidelijk bij om welk adres het gaat.
 • Persoonlijk langsbrengen bij het gemeentehuis. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via 0571-27 92 18.