Twello, de Schaker

In Twello wordt gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe wijk van ongeveer 320 woningen. Het plangebied is gelegen in de zuidoostelijke hoek van Twello. Bekijk hier de regiokaart met de ligging van het plan De Schaker in de regio Stedendriehoek.

Opzet van het plan

De bouw van 320 woningen is een stevige opgave. De hele opzet van het plan is er op gericht het plangebied een eigen gezicht te geven dat past bij de schaal van het dorp Twello. Dit komt er op neer dat er niet één aaneengesloten gebied is waar de woningbouwopgave wordt vormgegeven maar dat er straks vier herkenbare buurten ontstaan die elk hun eigen karakter hebben.
Die aanknopingspunten voor het ontwerp zijn ondermeer gevonden in het Fliertdal, de begrenzing van de oostelijke rand van het dorp en oude landschapstructuren die uit oud kaartmateriaal naar voren kwamen.

Het Masterplan

Al deze uitgangspunten hebben geleid tot een landschapsplan dat weer doorvertaald is naar een stedenbouwkundig masterplan. Het masterplan bestaat uit vier buurten: Holthuis Oost, de Fliertbuurt, Oost II en de Voordersteeg. Ook is er een voorlopig ontwerp met een indicatief verkavelingsplan opgesteld (zie downloads).

Holthuis Oost: dit deel van het plan is feitelijk het doorborduren op de koers die door Achter ’t Holthuis is ingezet. Ter hoogte van het zuidelijk deel van Achter ’t Holthuis wordt het Holthuis Oost toegevoegd. Een iets andere verkavelingsstructuur kenmerkt dit gebied, bijvoorbeeld door de noord-zuid gerichte centrale boomgaard.

De Fliertbuurt: Een volledig nieuwe woonbuurt wordt de Fliertbuurt, ten oosten van het Schakerpad en ten noorden van de Voordersteeg. Typerend is dat de gehele buurt los ligt van het Schakerpad. Het Schakerpad is een dermate waardevolle oude laan dat nieuwe woningen aan het Schakerpad ongewenst zijn. 

Oost II: dit deel van het plangebied is feitelijk een afronding van het gebied dat als Oost I bekend staat. De landschapsstructuur kent vooral een oost-west oriëntatie, ook de rijtjes woningen voegen zich in die structuur.

De Voordersteeg: dit deel van het plangebied wordt gekenmerkt door een losse, agrarische bebouwingsstructuur. In het plan willen we de openheid van het gebied zoveel mogelijk behouden, maar wel woningen toe voegen. We doen dit door diepe kavels te creëren waarbij de nieuwe woningen achterop de kavels komen te liggen en er dus geen bebouwing direct aan de Voordersteeg wordt gerealiseerd. Bij de nieuwe woningen behoudt het aan de Voordersteeg grenzende deel van het perceel de agrarische bestemming, waardoor dit niet als tuin wordt ingericht. 

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan De Schaker Twello is op 26 maart 2012 vastgesteld. Inmiddels zijn er twee herzieningen op dit bestemmingsplan vastgesteld. Hier treft u de bouwregels aan van de actueel geldende (geconsolideerde) versie van het bestemmingsplan. 

Plandeel Holthuis Oost

Na de verloting van de kavels in fase 3 zijn alle vrije sector kavels in dit plandeel uitgegeven. Er zijn in dit deelplan geen kavels meer beschikbaar. Voor het deelplan Holthuis Oost is een sfeerbeeld gemaakt. 

 1. Verkavelingstekening De Schaker - Holthuis Oost
 2. Concept verkoopovereenkomst De Schaker
 3. Tekening GV15-006 te planten hagen
 4. Informatieblad regenwater afkoppelen
 5. Beplantingsplan Holthuis Oost
 6. Groeninrichtingsplan Sleutelbloem

Plandeel Fliertbuurt

Op 28 februari 2017 heeft de verloting plaatsgevonden van de 21 vrije sector bouwkavels in deze nieuwe woonbuurt. Ook zijn er weer 5 riante kavels, grenzend aan de Voordersteeg, uitgegeven. Er zijn geen kavels meer beschikbaar in dit plandeel. Ook voor het deelplan Fliertbuurt is een sfeerbeeld gemaakt. 

 1. Verkavelingstekening plandeel Fliertbuurt
 2. Concept verkoopovereenkomst kavels Voordersteeg
 3. Inrichtingstekening Fliertbuurt
 4. Tekening GV15-006 Te planten hagen
 5. Informatieblad regenwater afkoppelen
 6. Beplantingsplan Fliertbuurt - De Schaker

Plandeel Oost II

Momenteel wordt deelplan Oost II door onze aannemer TWW bouwrijp gemaakt. De planning is dat de werkzaamheden voor het eind van 2019 zijn afgerond. Uitgifte van 16 nieuwe bouwkavels vindt plaats in de eerste helft van 2020. Indien u op de hoogte gehouden wilt worden over deze uitgifte, mailt u dan even naar het onderstaande mailadres zodat u aan de mailinglijst kan worden toegevoegd.

In de komende periode worden de verkavelingstekening, verkoopprijzen en de procedure definitief gemaakt. Eind 2019 wordt hierover een mailing verstuurd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A. Klein via a.klein@voorst.nl of telefoonnummer (0571) 279 265.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data