In Twello is er behoefte aan nieuwe woningen en de locaties om dit te realiseren. Deze woningbehoefte is aangetoond in de bevolkingsprognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek/Primos. De prognoses tonen voor de periode tot 2030 een aanzienlijk tekort in het woningaanbod van Twello. Naast de bestaande planvoorraad zijn er ongeveer 250 extra woningen nodig (plus 100 woningen voor de periode na 2030). Om ook na 2022 aan de woningbehoefte te voorzien, zijn verscheidene locaties in en rondom Twello onderzocht op de haalbaarheid om woningbouw te plegen. De locatiestudie Twello.250 heeft een eerste, landschappelijk onderzoek opgeleverd waarbij een voorkeur voor locaties naar voren is gebracht. Op basis van dit locatieonderzoek heeft onze gemeenteraad op 11 februari 2019 besloten om de Wet voorkeursrecht gemeenten toe te passen op een tweetal locaties aan de noordkant van Twello. Ter voorkoming van speculatie en het behoud van de regierol van de gemeente.

Bouwen naar behoefte

Het doel van de woningbouwontwikkeling is dat het totale woningbouwprogramma zowel kwantitatief als kwalitatief wordt gerealiseerd. Hierin volgen wij onze woonvisie , waarin het uitgangspunt wordt gehanteerd om te bouwen naar behoefte. In Twello is de grootste behoefte aan gezinswoningen, de locaties in Twello Noord zijn hier in de basis ook zeer geschikt voor. Dit houdt niet in dat andere segmenten niet worden bediend, daar is evengoed behoefte aan. In Twello Noord streven wij dan ook naar een mix van doelgroepen voor de nieuwbouw. In de komende periode werken wij aan een gevarieerd programma in zowel het betaalbare, middeldure als dure segment. Voor het betaalbare segment gaat het om compactere (geclusterde) woonvormen. Een evenwichtige balans tussen rijwoningen, hoekwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen.

Landschapsbouw en de woonvelden

Bij de woningbouwontwikkeling is functiemenging – vanuit het oogpunt van een vitale omgeving – een belangrijk uitgangspunt. Evenals het behouden en versterken van biodiversiteit en ecologie. Dit vraagt om het versterken van landschapsstructuren. De werkwijze is dan ook om eerst te werken aan landschapsbouw en vervolgens pas woonlandschappen te maken. Vanuit het robuuste landschap blijven vervolgens de woonvelden over. Binnen deze woonvelden wordt in de komende periode gewerkt aan een stedenbouwkundige opzet en de verkaveling.

Gezien de ligging ligt het voor de hand dat het landschap van het Fliertdal een landschappelijke drager vormt. Evenals de (overigens sterk aan de Fliert gerelateerde) landgoederenstructuur. Belangrijke basis vormt het ontwikkelingsplan Fliertdal. In het ontwikkelingsplan Fliertdal wordt ingegaan op een zestiental projecten die samen de Fliert en het Fliertdal opnieuw zichtbaar en beleefbaar maken, en waarmee de ecologische, landschappelijke en recreatieve waarden toenemen. Dit ontwikkelingsplan vormt de basis van de landschappelijke onderlegger (of structuur/opzet). De landschappelijke onderlegger benoemt de kwaliteiten van het landschap en definieert de uitgangspunten voor de verdere planvorming. Hiermee houden wij rekening met de kernkwaliteiten van het beekdallandschap en wordt de ecologische werking van de Fliert verbeterd. De landschappelijke onderlegger draagt hiermee bij aan een rijk, afwisselend landschap van beken, landgoederen en extensief beheerde weilanden en akkers.

Digitale inloopruimte

Via de volgende link https://seekbeak.com/v/OAzAVPmxjQp  komt u bij de digitale inloopruimte:

Update planning

Vanaf donderdag 16 september ligt het ontwerpbestemmingsplan Nieuw Basselt en Fliertlanden voor een periode van zes weken ter inzage op het gemeentehuis. U kunt het ook digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is hier te vinden onder plannummer NL.IMRO.0285.171052-OW00.

Ook voor officiële momenten kunt u vragen aan ons stellen of een afspraak maken. Stuur dan een bericht naar woningbouwtwellonoord@voorst.nl. Wordt u graag op de hoogte gehouden van de stand van zaken? Mail dan ook uw mailadres naar woningbouwtwellonoord@voorst.nl. Wij zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.