Wilt u een kinderopvang beginnen? Dien een aanvraag in bij de gemeente. De gemeente regelt de inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang. De GGD controleert of u aan de kwaliteitseisen voldoet.

Beschrijving

Ondernemers die kinderopvang willen verzorgen, moeten een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente regelt uw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

U moet een aanvraag doen als u de volgende onderneming start:

 • buitenschoolse opvang
 • gastouderbureau
 • kinderdagverblijf

De opvang van kinderen moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. De GGD beoordeelt of u aan deze eisen voldoet. Bij een positief oordeel schrijft de gemeente u in. U krijgt hiervan bericht.

Heeft u gastouders die voor u werken? De gastouders moeten ook in het LRK geregistreerd staan. Hiervoor moet het gastouderbureau zorgen.

U moet zich ook inschrijven in het personenregister kinderopvang. Dit geldt voor iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen. Meer informatie leest u op de website van DUO.

Bestemmingsplan, bouwvergunning, gebruiksvergunning

Het is pas zinnig om het ingevulde aanvraagformulier naar de gemeente te sturen als u allerlei zaken vooraf goed hebt geregeld. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan:

 • Bestemmingsplan: U dient zelf na te gaan of op grond van het geldende bestemmingsplan een kindercentrum/gastouderbureau op de gewenste locatie kan worden gevestigd. Immers, indien de vestiging in strijd is met de voorschriften van het bestemmingsplan kan dit betekenen dat er handhavend wordt opgetreden.
 • Bouwvergunning: Van belang is dat u zich laat informeren over een eventuele aanvraag voor een bouwvergunning met betrekking tot de bouw van een nieuwe locatie of – bij ingrijpende verbouwingen – om een bestaand pand geschikt te maken voor het gebruik.
 • Gebruiksvergunning: In principe geldt dat voor alle locaties een gebruiksvergunning van de brandweer noodzakelijk is.

De GGD controleert of de kinderopvang aan de kwaliteitseisen voldoet. De inspecteur kijkt onder andere naar:

 • de veiligheid en gezondheid
 • een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling
 • de opleiding van uw personeel
 • de inzet van stagiaires
 • het aantal medewerkers (beroepskrachten) in verhouding tot het aantal kinderen
 • de groepsgrootte
 • het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk
 • de ruimtes waar de kinderen verblijven

U publiceert de inspectierapporten op uw website. Heeft u geen website? Leg de rapporten op een toegankelijke plaats zodat ze bekeken kunnen worden. De rapporten komen ook in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

De gemeente Voorst heft leges voor het in behandeling nemen van aanvragen voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Bij het vaststellen van de tarieven is rekening gehouden met het principe dat de leges maximaal kostendekkend mogen zijn.

Zo start u een kinderopvang:

Lees voor alle stappen het Stappenplan kinderopvang starten. Wilt u een gastouderbureau starten? Lees dan het Stappenplan gastouderbureau starten.

Heeft u een kinderdagverblijf en wilt u ook voorschoolse educatie aanbieden? Geef dit aan bij de aanvraag. Aan voorschoolse educatie worden namelijk strengere kwaliteitseisen gesteld.

Verandert er iets in uw gegevens? U moet dit doorgeven aan de gemeente. Gebruik het juiste wijzigingsformulier.

Start u een kinderopvang:

Bestemmingsplan: U dient zelf na te gaan of op grond van het geldende bestemmingsplan een kindercentrum/gastouderbureau op de gewenste locatie kan worden gevestigd. Immers, indien de vestiging in strijd is met de voorschriften van het bestemmingsplan kan dit betekenen dat er handhavend wordt opgetreden.

Bouwvergunning: Van belang is dat u zich laat informeren over een eventuele aanvraag voor een bouwvergunning met betrekking tot de bouw van een nieuwe locatie of – bij ingrijpende verbouwingen – om een bestaand pand geschikt te maken voor het gebruik.

Gebruiksvergunning: In principe geldt dat voor alle locaties een gebruiksvergunning van de brandweer noodzakelijk is.

Op de website van de Rijksoverheid kunt u aanvraagformulieren en wijzigingsformulieren downloaden. U kunt ook contact opnemen met Naomi Dickhof of Harriët Alberts, gemeente Voorst, telefoonnummer (0571) 27 92 97

of uw vraag mailen naar kinderopvang@voorst.nl.

De gemeente heeft 10 weken de tijd om de kinderopvang in te schrijven. In deze periode controleert de GGD de gegevens en omstandigheden. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. De gemeente laat dit weten aan de aanvrager.

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=79, pid=41)label =>protected'Aanvraagformulier registratie gastouderopvang' (45 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/documenten/formulieren
        /2015/12/18/aanvraag-exploitatie-gastouderopvang
  ' (124 chars) sduId =>protected451171 (integer) uid =>protected79 (integer) _localizedUid =>protected79 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected79 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Aanvraagformulier registratie gastouderopvang
 • Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=80, pid=41)label =>protected'Aanvraagformulier registratie gastouderbureau' (45 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/documenten/formulieren
        /2015/12/18/aanvraag-exploitatie-gastouderbureau
  ' (124 chars) sduId =>protected451172 (integer) uid =>protected80 (integer) _localizedUid =>protected80 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected80 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Aanvraagformulier registratie gastouderbureau
 • Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=81, pid=41)label =>protected'Wijzigingsformulier gastouderbureau' (35 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/documenten/formulieren
        /2015/12/18/wijziging-gastouderbureau
  ' (113 chars) sduId =>protected451173 (integer) uid =>protected81 (integer) _localizedUid =>protected81 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected81 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Wijzigingsformulier gastouderbureau
 • Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=82, pid=41)label =>protected'Aanvraagformulier registratie kinderdagverblijf (KDV) of buitenschoolse opva
        ng (BSO)
  ' (84 chars) target =>protected'_blank' (6 chars) type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars) href =>protected'https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/documenten/formulieren
        /2015/12/18/ko-aanvraag-exploitatie-kinderdagverblijf-of-buitenschoolse-opva
        ng
  ' (154 chars) sduId =>protected451174 (integer) uid =>protected82 (integer) _localizedUid =>protected82 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected82 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Aanvraagformulier registratie kinderdagverblijf (KDV) of buitenschoolse opvang (BSO)
 • Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=83, pid=41)label =>protected'Wijzigingsformulier kinderdagverblijf (KDV) of buitenschoolse opvang (BSO)' (74 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/documenten/formulieren
        /2015/12/18/wijziging-kinderdagverblijf-of-buitenschoolse-opvang
  ' (140 chars) sduId =>protected451175 (integer) uid =>protected83 (integer) _localizedUid =>protected83 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected83 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Wijzigingsformulier kinderdagverblijf (KDV) of buitenschoolse opvang (BSO)
 • Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=84, pid=41)label =>protected'Wijziging gastouderopvang' (25 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2015/12/18/wijziging-gas
        touderopvang
  ' (88 chars) sduId =>protected451176 (integer) uid =>protected84 (integer) _localizedUid =>protected84 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected84 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Wijziging gastouderopvang

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan. 

De belangrijkste regels zijn: 

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens. 
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft. 
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. 
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.  
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.  
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is. 
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:  
  • welke gegevens de gemeente over u heeft 
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn 
  • wat er met uw gegevens gebeurt. 
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.