Uitvoeringsprogramma Kadernota Sociaal Domein 2023-2024

Normaliseren van opvoedingsvraagstukken. Stimuleren van een gezonde leefstijl. Opstellen van de beleidsevaluatie schuldhulpverlening. Starten van een pilot budgetcoaching voor statushouders. Schrijven van een lokale inclusie-agenda. Zo maar wat onderwerpen waar we ons in het sociaal domein mee bezighouden.
In het uitvoeringsprogramma 2023-2024 van de kadernota sociaal domein 2020-2024 leest u er meer over. Dit uitvoeringsprogramma borduurt verder op het vorige uitvoeringsprogramma 2022. Ook zijn de afspraken opgenomen uit het coalitieakkoord Samen beter 2022-2026.

In het uitvoeringsprogramma wordt ook aandacht besteed aan de werkwijze die in het sociaal domein gehanteerd wordt: de beweging naar voren. Hiermee wordt bedoeld dat, om de zorg en ondersteuning toekomstbestendig te houden, deze anders georganiseerd moet worden met meer aandacht voor preventie. Alleen op deze wijze blijft geïndiceerde zorg en ondersteuning betaalbaar en beschikbaar voor inwoners die hulp echt nodig hebben. 

Klik hier  (pdf - 1,4 MB) voor het uitvoeringsprogramma.

Plan van aanpak eenzaamheidsbestrijding 2022-2024

Het aantal inwoners dat eenzaam is in de gemeente Voorst, is sterk toegenomen. Dat komt niet
alleen door corona, maar de coronamaatregelen hebben er wel toe bijgedragen dat meer mensen
zich eenzaam voelen. 

Ambitie

Eenzaamheidsbestrijding is een van de 19 opgaven uit de Kadernota Sociaal Domein 2020-2024. 

De ambitie is als volgt:
* Wij willen eenzaamheid zoveel mogelijk voorkomen.
* Wij willen eenzame mensen beter met ons aanbod bereiken.

Om deze ambitie te bereiken, kiezen wij voor een duurzame lokale aanpak. Alleen dan zijn wij in
staat eenzaamheid te verminderen. Wij zijn aangesloten bij het landelijke actieprogramma 'Eén tegen
eenzaamheid' van het Ministerie van VWS. En laten ons inspireren en informeren door landelijk
goede voorbeelden.

Klik hier  (pdf - 0,4 MB) voor het plan van aanpak eenzaamheidsbestrijding 2022-2024