Heeft u een laag inkomen en onverwachte, hoge kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. U vraagt bijzondere bijstand aan bij de gemeente.

Beschrijving

U heeft een laag inkomen en weinig vermogen. Voor onverwachte, hoge kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld voor:

 • de eigen bijdrage voor een advocaat
 • hoge zorgkosten die uw verzekering niet betaalt
 • schoolkosten van uw kind

U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor dagelijkse uitgaven of vaste lasten, zoals boodschappen of huur.

Voor sommige kosten verstrekt de gemeente een maximum bedrag aan bijstand. Bij voorbeeld voor een brilmontuur, een hoortoestel of tandartskosten. 

Voorliggende voorzieningen

Er zijn kosten die vergoed kunnen worden door een andere instantie of op grond van een andere wet of regeling. We noemen dat voorliggende voorzieningen. Voor die kosten is geen bijzondere bijstand mogelijk. Enkele voorbeelden daarvan zijn: studiefinanciering, tegemoetkoming in de studiekosten, (aanvullende) zorgverzekering, WLZ, huurtoeslag. 

In sommige gevallen kunt u nog wel bijzondere bijstand krijgen als de voorliggende voorziening uw kosten niet volledig vergoedt, dus als u een eigen bijdrage moet betalen. De bijzondere bijstand vult dan het noodzakelijke bedrag aan tot 100% van de kosten. Vaak zijn dit kosten die uw zorgverzekering deels vergoedt. Voor de wettelijke eigen bijdrage van de zorgverzekering (deze bijdrage moet iedereen betalen) is geen bijzondere bijstand mogelijk.

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

De belangrijkste voorwaarden om bijzondere bijstand aan te vragen zijn:

 • U woont rechtmatig in Nederland:
 • U heeft niet genoeg geld om de kosten zelf te betalen.
 • De kosten zijn onverwacht en noodzakelijk.
 • U kunt bewijzen dat u deze kosten moet maken.
 • De kosten komen door bijzondere of dringende omstandigheden.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering of toeslag.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • De kosten hebben betrekking op Nederland
 • De kosten zijn niet ouder dan 1 maand

Vraag bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt.

Zo vraagt u bijzondere bijstand aan:

 • U doet uw aanvraag bij de gemeente.
 • Vul het formulier in.
 • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee.

U vraagt de bijzondere bijstand aan bij Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Voorst, H.W. Iordensweg 17, 7391 KA in Twello. Zij zijn te bereiken op 0571 -27 99 11 of via maatschappelijkeondersteuning@voorst.nl 

Maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorst kunt u bereiken via telefoonnummer (0571) 27 99 11.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

  Extbase Variable Dump
  WIND\WindSduPdc\Domain\Model\ExternalFormprototypepersistent entity (uid=50, pid=41)label =>protected'Aanvraagformulier bijzondere bijstand' (37 chars)
    target =>protected'_blank' (6 chars)
    type =>protected'extern_filelink_forms' (21 chars)
    href =>protected'https://api.sduconnect.nl/media/1578562619bb_aanvraagformulier_volledig.pdf' (75 chars)
    sduId =>protected455972 (integer)
    uid =>protected50 (integer)
    _localizedUid =>protected50 (integer)modified_languageUid =>protected0 (integer)modified_versionedUid =>protected50 (integer)modifiedpid =>protected41 (integer)
 • Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.;
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.