2 nieuwe leden ASD met ingang van 1 april 2024

Per 1 april verwelkomen we 2 nieuwe leden van de adviesraad:
Willem Brinkman, wbrinkman@concepts.nl, tel 06 53997139
Irma Deijk, irmadeijk@gmail.com, tel 06 55515004

Met ingang van 9 april stopt Martine Huurnink als voorzitter van de ASD, vanwege haar vertrek uit Terwolde. Het voorzitterschap wordt tijdelijk overgenomen tot 31 december 2024 door Margreet Kiers. We bedanken Martine voor haar inzet het afgelopen jaar en wensen haar veel geluk in haar nieuwe woonplaats.

Wie zijn we?

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is onafhankelijk en geeft binnen het Sociaal Domein (zorg, welzijn, werk en inkomen) gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente Voorst. Zij behartigt de belangen van de inwoners van de gemeente Voorst, die aanspraak kunnen maken op voorzieningen die gebaseerd zijn bepaalde wet- en regelgeving, zoals de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet.

Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen is het belangrijk dat de ASD weet wat er leeft onder de inwoners van de gemeente Voorst. Wat is voor hen belangrijk en hoe kunnen we deze belangen het beste behartigen binnen de totstandkoming van gemeentelijk beleid? Wij komen daarom graag met u in contact! Wij vergaderen maandelijks in het gemeentehuis. Onze vergaderingen vinden altijd plaats op de 2e dinsdag van de maand en zijn vaak vrij toegankelijk. U vindt de data hier.

Wij zijn geen commissie voor individuele klachten, maar een onafhankelijke adviesraad die haar adviezen steeds probeert vorm te geven vanuit de belangen van de inwoners van de gemeente Voorst. De leden van de ASD zijn zelf inwoner van de gemeente Voorst en hebben op vrijwillige basis zitting in de ASD.

Onze missie en visie

We willen als Adviesraad Sociaal Domein een waardevolle adviseur zijn van B&W met betrekking tot Gemeentelijk beleid dat (door)ontwikkeld wordt. In onze adviezen stellen we het clientperspectief centraal en trachten de belangen te behartigen van de inwoners van de gemeente Voorst, ook van degenen die zich niet duidelijk (kunnen)laten horen.

We willen zichtbaar en vindbaar zijn en onszelf zo goed mogelijk informeren over de issues die spelen in het sociale domein. We doen dit door in netwerken actief te zijn en contact te onderhouden met dorpscontactpersonen en welzijnsorganisaties van de gemeente Voorst. Daarnaast plaatsen we regelmatig publicaties in het Voorster Nieuws of op de website van de Gemeente en nodigen we professionals uit in onze vergaderingen, om ons te informeren en mee te nemen in wat er in de praktijk speelt.

We streven ernaar een verbindende functie te vervullen tussen alle partijen die betrokken zijn bij het sociale domein. In onze adviezen willen we onze visie zo zuiver mogelijk houden en ons niet op voorhand al laten beperken door wat misschien financieel niet haalbaar is. Daarbij willen we buiten de gebaande paden durven denken en tegelijkertijd ook de realiteit niet uit het oog verliezen. We willen vanuit korte lijnen constructief samenwerken met B&W en streven ernaar om elkaar altijd snel te vinden en ons goed te (laten) informeren. Op deze wijze kunnen we gewogen adviezen uitbrengen (gevraagd en ongevraagd), adviezen die een aanvulling vormen op het voorgenomen beleid van B&W.

De Adviesraad Sociaal Domein spreekt de gemeente aan op haar verantwoordelijkheid om passende voorzieningen te treffen op het terrein van Zorg, Welzijn, Werk en Inkomen. Het gaat vooral over onderwerpen die samenhangen met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet (PW), de Jeugdwet (JW), Passend Onderwijs en het leerlingenvervoer.

Met wie werken we samen?

De Adviesraad Sociaal Domein kan het beste haar werk doen wanneer zij op de hoogte wordt gebracht van wat er speelt op alle levensterreinen in de samenleving van de gemeente. Zij heeft daarom ook veel contact met maatschappelijke instellingen als:

 • cliëntenraden zorginstellingen en uitvoeringsinstellingen;
 • maatschappelijke organisaties waaronder de ouderenbonden, vrouwenorganisaties, naastenhulp, mantelzorgorganisaties, Mens en Welzijn Voorst, de Zonnebloem;
 • jongerenwerk, jongerenorganisaties, sportorganisaties;
 • kerken;
 • plaatselijke belangenorganisaties, (dorpsbelang);
 • werkgevers;
 • Maatschappelijk Netwerk Voorst.

In het werkplan van de ASD staan de volgende thema’s vermeld:

 • mantelzorg;
 • armoedebeleid;
 • basismobiliteit w.o. leerlingvervoer;
 • beleidsregels WMO, Participatie en Jeugdwet;
 • bewaken van de voortgang en verslaggeving door de gemeente;
 • klanttevredenheid.

Overleg met de gemeente

 • De Adviesraad Sociaal Domein gaat ervan uit dat de gemeente Voorst:
  1. De doelen van de maatschappelijke deelname zo goed mogelijk probeert te bereiken.
  2. De bestaande wet- en regelgeving op het terrein van maatschappelijke ondersteuning en werk- en inkomen zo goed als mogelijk benut om deze doelen te bereiken.
  3. De ASD die ondersteuning biedt, zodat de ASD haar rol zo doeltreffend mogelijk kan vervullen. Deze ondersteuning bestaat onder andere uit een maandelijks overleg met tijdig versturen van de agenda en het beschikbaar stellen van de bijbehorende informatie.
  Bij dit overleg wordt de gemeente vertegenwoordigd door één of meerdere beleidsmedewerkers. Indien wenselijk of noodzakelijk vindt overleg en afstemming plaats met de verantwoordelijk(e) wethouder(s).
 • De Adviesraad Sociaal Domein wordt in staat gesteld het beleid van de gemeente Voorst op de volgende onderdelen te beoordelen:
  1. Versterkt het beleid de ‘zeggenschap over de invulling van het eigen leven’, met inbegrip van de eigen verantwoordelijkheid van de inwoner?
  2. Zorgt het beleid ervoor dat iedereen kan meedoen, ongeacht inkomen, ziekte, beperking en andere belemmeringen?
  3. Bevordert het beleid de gezondheid en het terugdringen van gezondheidsverschillen tussen minder bedeelde en welvarende inwoners?
  4. Zorgt het beleid ervoor dat kwetsbare groepen worden bereikt, zodat ze daadwerkelijk gebruik maken van de voorzieningen? Kwetsbare inwoners hebben namelijk vaak problemen op meerdere leefgebieden, maar maken geen gebruik van voorzieningen.
  5. Wordt het geld van de gemeente doelmatig en doeltreffend ingezet?
  6. Wordt het probleem in samenhang aangepakt?
  7. Wordt er gebruik gemaakt van maatregelen ter voorkoming van en vroegtijdige opsporing van problemen?
  8. Zijn de resultaten van het beleid meetbaar en controleerbaar (monitoring – rapportage)?
  9. Wordt de boodschap naar de burger voldoende overgebracht?
  10. Voldoet het beleid aan het uitgangspunt van tegemoetkoming in de kosten en aan de regel dat burgers eerst moeten kijken wat ze zelf kunnen doen voordat een "dure" hulpverlener wordt ingeschakeld (De Kanteling)?

Contact