Archeologisch beleid

Wilt u iets slopen, graven of (ver)bouwen waarbij de bodem wordt verstoord? Dan kan het zijn dat u voorafgaand aan de werkzaamheden een archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren. Of zo’n onderzoek wel of niet nodig is, is afhankelijk van de grootte van het oppervlak van de bodemverstoring, de diepte van de bodemverstoring en de archeologische verwachtingswaarde van de plek. Deze informatie kunt u voor elk perceel vinden op de archeologische beleidskaarten van de gemeente Voorst.

Als u een omgevingsvergunning nodig hebt voor uw plannen, dan checkt de gemeente Voorst, c.q. de regio-archeoloog Harry Pape-Luijten, of er sprake is van een archeologische onderzoeksplicht. Dit gebeurt op basis van het gemeentelijk archeologiebeleid en het geldende bestemmingsplan (waar toepasselijk). De gemeente laat u weten of u een onderzoeksplicht heeft en, zo ja, wat voor onderzoek daarvoor benodigd is.

De archeologische beleidskaarten kunt u hieronder downloaden. Er is een kaart voor het noordelijke gedeelte en een kaart voor het zuidelijke gedeelte van de gemeente Voorst. Op de kaart is het volgende aangegeven:

  • de Archeologisch Waardevolle Gebieden (AWG) met de categorieën 1 t/m 4
  • de Archeologische Verwachtingszones (AV) met de categorieën 5 t/m 10

Welke voorschriften bij welk gebied of zone hoort, is te lezen in de legenda op de kaarten.

Zie ook:

Archeologisch onderzoek

Als u een archeologisch onderzoek moet laten uitvoeren, dan zijn de kosten voor u, als aanvrager. Het is namelijk wettelijk geregeld dat ‘de verstoorder betaalt’.

De eerste fase van het archeologische proces begint meestal met een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek. Het bureauonderzoek is een onderzoek naar de al beschikbare archeologische informatie van het gebied. Het inventariserend veldonderzoek gebeurt door middel van verkennende boringen (tenzij in het advies van de regio-archeoloog anders is bepaald). Voor het bureau- en verkennend booronderzoek heeft de gemeente Voorst een handreiking, waarin de eisen staan waar dit type onderzoek aan moet voldoen.

Archeologische onderzoeken mogen alleen door een erkende (en in het geval van veldonderzoek ook gecertificeerde) archeologische partij worden uitgevoerd. De gemeente Voorst, c.q. de regio-archeoloog, beoordeelt de archeologische rapporten. Als er vervolgstappen nodig zijn, zoals een vervolgonderzoek of aanvullende maatregelen tijdens de grondwerkzaamheden, dan wordt dit vastgelegd in een zogeheten selectiebesluit. In dit selectiebesluit kan beredeneerd worden afgeweken van het advies dat door een archeologische uitvoerder wordt gegeven.

Archeologische toevalsvondsten

Het kan voorkomen dat u volgens het archeologische beleid geen archeologisch onderzoek hoeft laten te doen, maar dat u bij uw graafwerkzaamheden toch nog een archeologische vondst ontdekt. Of u vindt een archeologische vondst terwijl u graaft in een gebied dat na onderzoek vrijgegeven is. Zo’n vondst heet een toevalsvondst. Een toevalsvondst moet formeel gezien altijd bij onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gemeld worden, dit bent u wettelijk verplicht volgens artikel 5.10 van de Erfgoedwet. Gemakshalve kunt u deze melding doen bij de regio-archeoloog van de gemeente Voorst.

Mocht de toevalsvondst van zo’n groot belang zijn dat er een archeologisch veldonderzoek nodig is, dan betaalt de gemeente Voorst hiervan de kosten. Als de eigenaar van de archeologische vondst niet meer te achterhalen valt, dan wordt de schatvindersregeling van toepassing, zie volgende paragraaf.

Metaaldetectie en schatvindersregeling

Wilt u als amateur met een metaaldetector op zoek gaan naar archeologische vondsten? Dit is toegestaan volgens de Erfgoedwet, mits u niet dieper zoekt en graaft dan 30 centimeter diep, mits u niet zoekt in gebieden met een archeologische monumentenstatus of waar een professionele opgraving plaatsvindt en mits u niet in het water zoekt. Ten slotte bent u, zoals al eerder vermeld, wettelijk verplicht uw vondsten altijd te melden.

Kunt u niet meer achterhalen wie de eigenaar van de archeologische vondst is? Dan wordt de zogeheten schatvindersregeling van toepassing. De vondst is dan het gedeelde eigendom van zowel de vinder als van de grondeigenaar van de plek waar de vondst is ontdekt.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie en voor al uw vragen rondom de archeologie kunt u terecht bij onze regio-archeoloog Harry Pape-Luijten. Zijn e-mailadres is h.pape@apeldoorn.nl, zijn telefoonnummer is 06-11707200.