Subsidies van de gemeente Voorst

Als eigenaar van een gemeentelijk monument kunt u subsidie aanvragen voor onderhoud en/of restauratie van uw monument. Welke werkzaamheden subsidiabel zijn en welke niet vindt u in de subsidiebeleidsregels van de gemeente Voorst. Voert u zelf uw buitenschilderwerk uit? Dan kunt u subsidie krijgen op de materiaalkosten. Dit subsidiepercentage ligt hoger dan wanneer u het werk uitbesteedt. Ook kunt u subsidie ontvangen voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken, beheer- en toekomstvisies, bouwhistorische onderzoeken en dendrochronologische onderzoeken. Hiervoor geldt een ander subsidiepercentage. De vijf Voorster molens ontvangen ook een gemeentelijke bijdrage voor onderhoud.

U kunt het hele jaar door subsidieaanvragen indienen. De subsidieaanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld en subsidies worden toegekend totdat het subsidiebudget van het betreffende jaar op is. Vraagt u later in het jaar subsidie aan? Dan kan het zijn dat het subsidieplafond is bereikt en de aanvraag niet in behandeling kan worden genomen.

Subsidie aanvragen

U vraagt de subsidie online aan. Hiervoor heeft u een DigiD (voor inwoners) of eHerkenning (voor organisaties) nodig. Klink op de link om subsidie aan te vragen:

Eigenaren van rijksmonumenten die geen woonhuizen zijn, zoals kerken, kastelen, molens en boerderijen (dus ook woonboerderijen!) kunnen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een instandhoudingssubsidie (subsidieregeling instandhouding monumenten, SIM) aan vragen. Deze subsidie is bestemd voor sober en doelmatig onderhoud over een periode van 6 jaar, op basis van een instandhoudingsplan. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Eigenaren van een rijksmonumentaal woonhuis kunnen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed woonhuissubsidie aanvragen. Deze subsidie vervangt de fiscale aftrek. Ook voor overige regelingen, zoals de subsidieregeling herbestemming (voor haalbaarheidsonderzoeken en wind- en waterdichtmaatregelen) vindt u meer informatie op www.cultureelerfgoed.nl.

Per 1 januari 2024 is de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) van het rijk toegankelijker gemaakt voor monumenteigenaren. Deze subsidie is bedoeld voor verduurzamingsmaatregelen zoals het aanbrengen van isolatie of het plaatsen van een warmtepomp. Meer informatie hierover vindt u op rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/isde-voor-monumenteigenaren

Let op! Het is belangrijk eerst contact op te nemen met de gemeente voordat u uw monument gaat verduurzamen. Er kan veel fout gaan als een monument verkeerd wordt verduurzaamd. Bijvoorbeeld doordat isolatiemateriaal verkeerd wordt geplaatst, waardoor vochtproblemen ontstaan die de constructie ernstig kunnen aantasten. Om die reden denken wij graag mee bij uw verduurzamingsplannen. Daarnaast zijn bepaalde verduurzamingsmaatregelen vergunningplichtig of niet mogelijk bij monumenten. Het verduurzamen van monumenten is maatwerk.

De provincie Gelderland biedt de subsidieregeling 'Functioneel gebruik erfgoed' aan. Deze subsidieregeling is voor Gelderse rijks- en gemeentelijke monumenten. De subsidieregeling maakt deel uit van een bredere dienstverlening, waarvan advies, inhoudelijke ondersteuning en leningen ook deel uitmaken. De subsidie kan het hele jaar door worden aangevraagd. Zie voor meer informatie: www.gelderland.nl/subsidies/functioneel-gebruik-erfgoed 

Bij het Restauratiefonds kunt u terecht voor mogelijkheden voor het financieren van onderhoud, restauratie, herbestemming, verduurzaming of aankoop van een monument. Dit geldt zowel voor rijksmonumenten als voor gemeentelijke monumenten. Het gaat om laagrentende leningen. Kijk voor meer informatie op de website van het Restauratiefonds

Heeft u vragen?

Voor meer informatie neemt u contact op met Pim Alofs, adviseur Erfgoed via e-mail: p.alofs@voorst.nl of bel naar het algemene nummer 0571-27 99 11