Programma water 2020-2025

Met de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst is er een krachtige basis voor ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Voorst gecreëerd. De belangrijkste trefwoorden hierbij zijn Kwaliteit, Verbinding en Duurzaamheid. Bij deze toekomstvisie hoort een Uitvoeringsagenda waarin actiepunten benoemd zijn. Eén van deze actiepunten is het opstellen van diverse programma’s. In deze programma’s wordt de uitwerking van het beleid over de fysieke leefomgeving opgenomen. Het Programma Water is één van deze programma’s. 

Het Programma Water 2020-2025 geeft de speerpunten op het gebied van water een concrete invulling. Het programma geeft een beeld van de huidige situatie maar vooral ook een visie voor de toekomst. De thema’s die behandeld worden in het programma zijn: Afvalwater, Regenwater, Oppervlaktewater, Grondwater en Drinkwater. Deze verschillende thema´s zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toch zijn er verschillende instanties verantwoordelijk voor de onderdelen. Deze instanties moeten dus intensief samenwerken. De gemeentelijke watertaken richten zich vooral op het afvalwater, het hemelwater en het grondwater. De zorg voor het oppervlaktewater ligt voornamelijk bij het waterschap en bij Rijkswaterstaat, de zorg voor het drinkwater ligt primair bij de Vitens. 

Het vroegere Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) is wettelijk verplicht en bevat regels voor de fysieke leefomgeving op het beleidsterrein water. Voorst is een pilotgemeente in het kader van de Omgevingsvisie en daarom is het GRP integraal opgenomen in het meer uitgebreide Programma Water. 

Het Programma Water is tot stand gekomen met behulp van onze inwoners. Bij het tot stand komen van de ruimtelijke toekomstvisie is een intensief participatietraject doorlopen. De input van onze inwoners is via thema’s vertaald in concrete acties die in het programma staan beschreven. Het programma is opgesteld in overleg met Waterschap Vallei en Veluwe. 

De geldigheidsduur van dit Programma Water is zes jaar, van 2020 tot en met 2025.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Marjolijn Bijsterveld via ons algemene telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail: m.bijsterveld@voorst.nl