In 2022 richten wij de Mozartstraat / Sweelinckstraat in Twello opnieuw in. Dat is nodig omdat het de kwaliteit van de weg matig tot slecht is. Ook leggen wij een apart hemelwaterriool aan. Voor de herinrichting van de straat maken wij een plan. Dat doen wij op basis van onze gemeentelijke uitgangspunten en de inbreng uit de omgeving. 

Ontwerp uitgangspunten

Onze doelstelling is om te komen tot een prettige, veilige, fraaie en goed te beheren weginrichting. Wij hanteren daarbij een aantal uitgangspunten voor het ontwerp van de straat, namelijk:

  • het vervangen van het asfalt door klinkerverharding;
  • het aanleggen van een hemelwaterriool; (het vuilwaterriool blijft gehandhaafd) 
  • het treffen van maatregelen om het regenwater zoveel mogelijk van het riool te halen;
  • waar mogelijk het verbeteren van het groen in de buurt.

Ontwerpnotitie

Wij hebben veel wensen en suggesties ontvangen. Bedankt voor de moeite die u daarvoor genomen heeft. In een ontwerpnotitie leest u de wensen en suggesties én onze reactie waarom wij de wens en/of suggestie wel of niet in het ontwerp hebben verwerkt. De ontwerpnotitie kunt onderaan deze pagina downloaden en bekijken.

De ontwerpkeuzes

Het ontwerp voor de Mozartstraat en Sweelinckstraat stelden wij op mede op basis van alle ingebrachte wensen en suggesties. Graag lichten wij hieronder de belangrijkste ontwerpkeuzes kort toe:

  • Wij leggen een hemelwaterriool aan;
  • Wij vervangen het asfalt door klinkerverharding;
  • Wij versmallen de Mozartstraat en Sweelinckstraat voor een groot deel naar 5.00 meter, passend bij een 30 km zone;
  • Wij benutten de vrijgekomen ruimte in de straat voor de aanleg van extra groen;
  • Wij voeren niet alle parkeervakken uit in half open bestrating. Deze ontwerpwijziging komt enerzijds voort uit de reacties die wij ontvingen uit de omgeving en anderzijds uit het feit dat wij met deze bestratingsmaterialen beperkte ervaring hebben opgedaan;
  • Wij realiseren een fietsdoorsteek tussen de Sweelinckstraat en de Beethovenlaan.

Aanpassing groenplan

Op het groenplan zijn diverse reacties ontvangen. Graag lichten wij de keuze voor de beplanting toe. Bij het toevoegen van bomen in de bebouwde kom, kijken wij in overleg met deskundigen goed naar de soorten die we toepassen. Wij willen namelijk graag dat de bomen een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit, maar dat de bomen ook passen op de plek. In de Mozartstraat en de Sweelinckstraat kiezen wij daarom voor kleinere bomen dan gebruikelijk. De toege-paste soorten hebben een smallere groeiwijze, waardoor het licht beter door en langs de bomen valt. Wij proberen zo een goede balans te zoeken tussen het vergroenen van de straat en een prettig woonklimaat. Als gevolg van de reacties brengen wij het aantal bomen in de straat terug van drie bomen per groenvak naar twee bomen per groenvak. Het planten van bomen aan de noordzijde van de Sweelinckstraat en de Mozartstraat, waar nu de langsparkeervakken zijn gesitueerd, is niet mogelijk. Op deze plek ligt namelijk de riolering. Bekijk het groenplan op onderaan deze pagina bij ‘Downloads’.

Groenbeleid gemeente Voorst

Wij hebben als doel om de kernen in de gemeente Voorst te vergroenen en de biodiversiteit te vergroten. Dit is vastgelegd in het Programma Groen 2020 t/m 2025, unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. Onderdeel van het programma is het toevoegen van groenvakken, het aanplanten van nieuwe bomen en waar mogelijk een meer ecologische manier van beheren. Daarnaast gaan wij zeer zuinig om met bestaande bomen. Oude volwassen bomen bieden een grote bijdrage aan de biodiversiteit, het afvangen van fijnstof en het tegengaan van hittestress. Om die reden komen de bomen aan de Beethovenlaan niet in aanmerking om te verwijderen.


Uitvoering

Pannekoek GWW uit Vaassen gaat in opdracht van gemeente Voorst de werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van het project. Aanwonenden en belanghebbenden worden door middel van informatiebrieven door de aannemer op de hoogte gehouden. 

Bereikbaarheid

Als uw straat is opengebroken, is de rijbaan tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Door het opnieuw bestraten van de trottoirs is het mogelijk dat u tijdelijk over loopschotten uw woning moet bereiken of eventueel via de achteringang. In verband met de bereikbaarheid worden de werkzaamheden in fases uitgevoerd, zodat nood- en hulpdiensten altijd tot ca. 50 meter van uw woning kunnen komen. 

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden kan het zijn dat u uw auto niet voor de deur en soms ook niet in de straat kunt parkeren. Wij vragen u uw auto op de toegestane parkeerplaatsen buiten het werkterrein te parkeren en er samen voor te zorgen dat er geen onveilige situaties ontstaan door verkeerd geparkeerde voertuigen. Nood- en hulpdiensten, maar ook de vuilophaaldienst, moeten er altijd door kunnen. 

Ophalen van huisvuilcontainers

De vuilophaaldienst haalt de vuilcontainers op buiten het werkvak. Dus als een gedeelte van de weg opgebroken is voor het straatwerk, moet u de vuilcontainer voor de afzetting van de weg zetten anders wordt de container niet geleegd. Medewerkers van de aannemer kunnen u hiermee assisteren. 

Veiligheid werkterrein

Om de veiligheid te bewaken, wordt het werkgebied afgeschermd met hekken, verkeersborden  en geleidebakens. Werkterreinen zijn gevaarlijke plaatsen, voor u, maar ook voor uw kinderen. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen en hen weg te houden van het werkterrein. 

Tenslotte vragen wij u, vooruitlopend op de werkzaamheden, voorwerpen die van u zijn, maar in de openbare ruimte staan, weg te halen. Dit geldt ook bijvoorbeeld voor overhangende takken en/of hagen die de werkzaamheden kunnen belemmeren. Als wij kosten moeten maken voor  verwijdering, verhalen wij deze kosten op u. 

Projectgegevens

Opdrachtgever Gemeente Voorst
Aannemer Pannekoek GWW uit Vaassen
Aanneemsom €773.300,-
Start werk 6 maart 2023
Werk gereed 2023

Hinder en Overlast

De uitvoering van de werkzaamheden veroorzaken mogelijk hinder. De gemeente tracht de hinder zoveel mogelijk te beperken en de uitvoering zo te plannen dat bedrijven en woningen zo veilig mogelijk bereikbaar blijven. Hulpdiensten worden geinformeerd. Voor de hinder als gevolg van de werkzaamheden wordt uw begrip gevraagd. 

Vragen of tips?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Pannekoek GWW uit Vaassen (http://www.pannekoekgww.nl).  Heeft u vragen of opmerkingen over de uitvoering? Dan kunt u terecht bij de uitvoerder van Pannekoek GWW, de heer W. Kamphuis, bereikbaar op telefoonnummer 06-53213407.

Hebt u andere vragen? Neem dan contact op met gemeente Voorst, Peter van den Berg via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail: p.vandenberg@voorst.nl