Bij een demonstratie komt een groep mensen bij elkaar om op te komen voor een standpunt. Iedereen mag een demonstratie organiseren. U meldt dit op tijd bij de gemeente.

Beschrijving

Voor het op een openbare plaats houden van een betoging of samenkomst tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging dient u minimaal 48 uur voordat de betoging of samenkomst wordt gehouden, de burgemeester schriftelijk in kennis te stellen.

Zo kunnen er veiligheidsmaatregelen genomen worden. De gemeente kan een betoging of demonstratie verbieden. Zo moet het karakter van het evenement vreedzaam zijn.

Let op! Voor het plaatsen van objecten, bijvoorbeeld een podium of kraampjes moet u een vergunning aanvragen. Hierbij kunt u onder andere denken aan een standplaatsvergunning.

De voorwaarden voor het houden van een demonstratie zijn:

 • Het is vreedzaam.
 • Het is geen bedreiging voor:
  • de gezondheid
  • het verkeer
  • de openbare orde

De kennisgeving bevat:

 1. naam en adres van degene die de betoging of samenkomst houdt;
 2. het doel van de betoging of samenkomst;
 3. omvang (verwacht aantal deelnemers);
 4. de datum waarop de betoging of samenkomst wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van beëindiging;
 5. de plaats en, voor zover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging;
 6. voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling;
 7. maatregelen die degene die de betoging of samenkomst houdt zal treffen om een regelmatig verloop te bevorderen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Göttgens, medewerker Openbare Orde en Veiligheid. Telefoon (0571) 27 92 47 of e-mail y.gottgens@voorst.nl.

U dient minimaal 48 uur voordat de betoging of samenkomst wordt gehouden, de burgemeester schriftelijk in kennis te stellen.

Indien het tijdstip van de schriftelijke kennisgeving valt op een vrijdag na 12.00 uur, een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag, wordt de kennisgeving gedaan uiterlijk 12.00 uur op de aan de dag van dat tijdstip voorafgaande werkdag.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.