Een groot evenement trekt veel mensen en kan overlast geven. Voor het organiseren heeft u vaak een evenementenvergunning nodig. U vraagt de vergunning(en) aan bij de gemeente. Soms is het voldoende om een melding te doen van een (klein) evenement.

Beschrijving

Op grond van artikel 2.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening is het verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

Onder evenement wordt verstaan: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Onder evenement wordt mede verstaan:
a. een herdenkingsplechtigheid;
b. een braderie;
c. een optocht;
d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg.

Voor het houden van een evenement kunnen diverse andere vergunningen en/of ontheffingen noodzakelijk zijn. Doe daarom de online vergunningenchecker en vraag gemakkelijk en snel de juiste vergunningen aan. 

Infographic en folders 'Evenementen: gezondheid en veiligheid'

Een evenement organiseren, daar komt best wat bij kijken. Naast een mooi evenement wil je natuurlijk ook een veilig evenement organiseren. Er zijn veel onderwerpen over gezondheid en veiligheid waarvoor je aandacht moet hebben. Daarom hebben GHOR en GGD NOG een infographic ontwikkeld voor vergunningverleners en evenementenorganisatoren.

Op de website van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) vind je deze handige infographic met informatiefolders over onderwerpen die gaan over veiligheid en gezondheid. Bijvoorbeeld over evenementenzorg, alcohol, drugs en roken, eten en (gratis) drinkwatervoorzieningen, weersomstandigheden en sanitaire voorzieningen.

Meer informatie kunt u vinden op https://www.vnog.nl/Advies-GHOR-bij-evenementen.

Geen vergunning of melding is vereist voor een evenement, indien:

 • a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 150 personen;
 • b. het evenement tussen 8.00 en 24.00 uur plaatsvindt;
 • c. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 8.00 uur of na 23.00 uur;
 • d. het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;
 • e. het plaatsvindt op één dag;
 • f. slechts kleine objecten, waarbij tenten buiten beschouwing worden gelaten, worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 25 m² per object; en
 • g. er een organisator is.

Geen vergunning maar een melding is vereist voor een evenement, indien:

 1.  het aantal aanwezigen tussen de 150 en 500 personen bedraagt;
 2.   het evenement tussen 8.00 en 24.00 uur plaats vindt;
 3.  geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 08.00 uur of na 23.00 uur;
 4.  het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;
 5.   slechts kleine objecten, waarbij tenten buiten beschouwing worden gelaten, worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 25 m² per object;
 6.   een organisator is; en
 7.  de organisator binnen drie weken voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester.

Een evenementenvergunning blijft vereist voor evenementen,  waarbij geheel of gedeeltelijk sprake is van:

  • het ontsteken van een paasvuur;
  • het rijden met motorvoertuigen in show- of wedstrijdverband, anders dan een toertocht;
  • het houden van een voetbalwedstrijd met minimaal één betaalde voetbalclub;
  • een vechtsportevenement;
  • een vuurwerkshow; of
  • een helikoptervlucht.

Een evenementenvergunning blijft vereist voor evenementen, waarbij 500 personen of meer aanwezig zijn.

Voor het aanvragen van een evenementenvergunning kunt u gebruik maken van onze online vergunningenchecker

Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Göttgens, medewerker openbare orde en veiligheid. Telefoon (0571) 27 92 47 of e-mail y.gottgens@voorst.nl.  

Aanvraagtermijn

De aanvraag voor een evenementenvergunning dient minimaal twaalf weken voor aanvang te zijn ingediend bij de burgemeester.

Behandeltermijn

Het bevoegd bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan verdaagd worden met acht weken.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.