Een groot evenement trekt veel mensen en kan overlast geven. Voor het organiseren heeft u in ieder geval een evenementenvergunning nodig. U vraagt de vergunning(en) aan bij de gemeente.

Beschrijving

Op grond van artikel 2.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening is het verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

Onder evenement wordt verstaan: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Onder evenement wordt mede verstaan:
a. een herdenkingsplechtigheid;
b. een braderie;
c. een optocht;
d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg.

Voor het houden van een evenement kunnen diverse andere vergunningen en/of ontheffingen noodzakelijk zijn. Doe daarom de online vergunningenchecker en vraag gemakkelijk en snel de juiste vergunningen aan. 

In de volgende situaties hebt u een vergunning en/of ontheffing nodig:

 • Bij een evenement met publiek waar het aantal aanwezigen 50 personen of meer bedraagt.
 • Bij een evenement in een bestaand gebouw dat normaal niet voor evenementen bedoeld is (er wordt gekeken naar brandveiligheid).
 • Bij een evenement waar u alcoholische dranken verkoopt buiten een horecabedrijf.
 • Er wordt muziek of geluid ten gehore gebracht na 23.00 uur.
 • Bij een evenement waarbij een toilet (geen normaal of huiselijk gebruik) nodig is (vanwege de afvoer).
 • Bij een evenement waar verkeersmaatregelen nodig zijn.
 • Het evenement duurt langer dan één dag (of na 24.00 uur).
 • Het evenement vindt op de openbare weg plaats en/of kan belemmering vormen voor het verkeer en/of hulpdiensten.
 • Er worden objecten geplaatst die groter zijn dan 10 m² per object.

Voor het aanvragen van een evenementenvergunning kunt u gebruik maken van onze online vergunningenchecker

Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Göttgens, medewerker openbare orde en veiligheid. Telefoon (0571) 27 92 47 of e-mail y.gottgens@voorst.nl.  

Aanvraagtermijn

De aanvraag voor een evenementenvergunning dient minimaal twaalf weken voor aanvang te zijn ingediend bij de burgemeester.

Behandeltermijn

Het bevoegd bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan verdaagd worden met acht weken.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.