Genealogie of voorouderonderzoek

In het gemeentearchief van Voorst kunt u verschillende genealogische bronnen raadplegen die de gemeente Voorst betreffen. Voor de negentiende eeuw en een groot gedeelte van de twintigste eeuw zijn twee bronnen aanwezig: de registers van de burgerlijke stand en het bevolkingsregister. Voor gebruik in de studiezaal zijn deze bronnen in zelfbediening op microfiche beschikbaar.

Burgerlijke stand

In de registers van de burgerlijke stand "archieftoegang 0202" worden sinds ca. 1811 van elke inwoner van Nederland belangrijke gebeurtenissen uit zijn of haar leven vastgelegd zoals geboorte, huwelijk en overlijden. De registers van geboorten, huwelijken en overlijden worden per gemeente in tweevoud opgemaakt. Een exemplaar blijft bij de gemeente, het andere exemplaar komt uiteindelijk terecht in het rijksarchief van de provincie, waarin de gemeente ligt.

De akten van de burgerlijke stand van Voorst, die al openbaar zijn, zijn te raadplegen in het gemeentearchief van Voorst en in het Gelders Archief in Arnhem.
Niet alle akten zijn ter inzage in verband met de privacybescherming van nog levende personen. In het gemeentearchief liggen de akten uit de registers van de burgerlijke stand geheel ter inzage tot en met het jaar 1912. Voor de akten die dateren uit 1913 en later geldt:

  • geboorteakten 1913-1922: openbaar in 2023
  • huwelijksakten 1903-1935: geheel openbaar
  • overlijdensakten 1903-1967: geheel openbaar

Gegevens uit de nog niet-openbare registers van de burgerlijke stand zijn tegen betaling te verkrijgen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Voorst.
Gegevens uit de huwelijksakten van Voorst uit de periode 1811-1922 en de overlijdensakten uit de periode 1811-1945 zijn via de landelijke website www.wiewaswie.nl te bekijken.

Bevolkingsregister

Het bevolkingsregister "archieftoegang 0203" geeft meer samenhangende informatie dan de akten van de burgerlijke stand. De akten van de burgerlijke stand zijn in feite momentopnamen, terwijl het bevolkingsregister veranderingen door de tijd heen weergeeft.

In de gemeente Voorst ontstaat het register na de algemene volkstelling van 1839, als besloten wordt de verkregen gegevens blijvend te bewaren. Het bevolkingsregister wordt per wijk op adres ingericht. Het individu is dus niet de registratie-eenheid, maar het woonadres. Op een pagina van het bevolkingregister is informatie te vinden over een heel gezin. Eventuele inwonende familieleden, kostgangers en personeelsleden worden eveneens vermeld.

Het bevolkingsregister is een gemeentelijke bron en is in enkelvoud opgemaakt. Het bevolkingsregister van Voorst wordt in het gemeentearchief bewaard.
Het bestaat over de periode 1839-1930 uit 48 delen. p basis van dit gedeelte van het bevolkingsregister is een alfabetische index gemaakt. Elke naam, die voorkomt in het bevolkingsregister over deze periode, staat hierin vermeld. Daarbij wordt aangegeven in welk deel en op welke pagina van het bevolkingsregister de desbetreffende naam te vinden is. De index op het bevolkingsregister is digitaal beschikbaar.

Omstreeks het jaar 1930 gaat de gemeente Voorst over op gezinskaarten. Niet het adres is meer de registratie-eenheid, maar de naam van het gezinshoofd. De gezinskaarten zijn alfabetisch geordend. Op indexkaartjes is te vinden bij welk gezinshoofd personen staan ingeschreven. Naast de gezinskaarten worden alfabetisch geordende dienstbodenkaarten bijgehouden. 

In verband met gewijzigde wetgeving en inzichten omtrent privacy zijn de gezinskaarten uit de periode 1930-1940 en de microfiches van deze kaarten tot nader bericht niet in te zien in de studiezaal. Gemeentearchief Voorst volgt hierin de landelijke lijn die wordt geadviseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 

In 1938 wordt het systeem van gezinskaarten vervangen door persoonskaarten. De persoonskaarten van overleden personen zijn overgebracht naar het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag. Tegen betaling kunt u een uittreksel van een persoonskaart krijgen.

Vanaf 1994 zijn alle gegevens gedigitaliseerd.

Doop-, trouw- en begraafboeken

Bij de invoering van de burgerlijke stand in 1811 moeten alle kerkelijke gemeenten en parochies de door hen bijgehouden doop-, trouw- en begraafregisters (dtb) overdragen aan de burgerlijke overheid. De registers worden beschouwd als retroacta (voorlopers) van de burgerlijke stand "archieftoegang 0201". De benaming rbs (retroacta burgerlijke stand) komt nog regelmatig voor naast de dtb. In 1919 wordt bepaald dat alle ingeleverde Gelderse kerkelijke registers overgedragen moeten worden aan het Rijksarchief in Gelderland (het tegenwoordige Gelders Archief).

In het gemeentearchief van Voorst zijn gekopieerde exemplaren van deze dtb-registers te raadplegen, evenals de klappers (alfabetische ingerichte indexen) op de registers. In het archievenoverzicht kunt u zien welke dtb-registers en klappers beschikbaar zijn voor onderzoek.

Op de websites van de Historische Vereniging Voorst en de Vereniging Veluwse Geslachten zijn transcripties te vinden van verschillende Voorster dtb-registers.

Op de website van het Gelders Archief kunt u integraal zoeken in de indexen op alle Gelderse dtb-boeken.