Aanleiding

Op 11 februari 2019 heeft de gemeenteraad van Voorst besloten om op drie locaties in Twello Noord woningbouw mogelijk te maken. Eén van deze locaties zijn de gronden van de voormalige kwekerij Beersen aan de Parkelerweg. Ook horen hier de volkstuingronden in de omgeving van de Koningin Wilhelminaweg bij. De locatie is een zogenaamde 'inbreidingslocatie', met enige schaal, op relatief korte afstand van de voorzieningen van Twello Centrum. Zulke locaties zijn schaars in Twello. De afgelopen periode zijn wij bezig geweest met de planvorming voor deze plek. De komende periode willen wij graag gebruiken om samen met de ontwikkelaars Roosdom Tijhuis, Bouwfonds, de ontwerpers van SVP Architectuur en Stedenbouw, de omgeving en andere belangstellenden te komen tot een mooie en passende invulling van het gebied.

Inloopsessie 16 november 2023

Op donderdag 16 november 2023 vond de inloopbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst is informatie gedeeld over de stedenbouwkundige en landschappelijke analyse, de ruimtelijke randvoorwaarden, de planning en drie mogelijke schetsen voor de locatie. Deze schetsen zijn op hoofdlijnen, met volop ruimte voor inbreng. Wij willen iedereen die aanwezig was bedanken voor de interesse en voor het meedenken.

Op deze pagina vindt u de schetsen die tijdens de inloopbijeenkomst in te zien waren. Deze vindt u aan de rechterkant van deze pagina, onder downloads.

Update inloopsessie 16 november 2023

De inloopsessie op 16 november 2023 was een eerste stap om woningbouw te ontwikkelen op de voormalige gronden van de kwekerij en zaadhandel Beersen en ook op de volkstuingronden. Dit aan de hand van gemeentelijke randvoorwaarden en een stedenbouwkundige en landschappelijke analyse. Daarnaast werden er drie schetsmatige invullingen getoond en de globale planning.

De inloopavond werd goed bezocht. De aanwezigen kwamen met waardevolle inbreng. Tijdens de inloopsessie zijn opmerkingen meegegeven aan de diverse begeleiders. Ook zijn achteraf reactieformulieren ingevuld en ingeleverd.

Wij bedanken alle aanwezigen voor hun interesse en inbreng. Aan de rechterkant van de pagina vindt u onder downloads een samenvatting van de reactieformulieren.

Update mei 2024

In november 2023 organiseerden wij een inloopbijeenkomst voor woningbouw op het terrein van de voormalig kwekerij Beersen en het aangrenzend volkstuinencomplex. Wij presenteerden de eerste schetsen voor het gebied met als doel om reacties te verzamelen. Daarna is het een tijdje stil geweest. Maar dit betekent niet dat er niets is gebeurd. In de tussentijd zijn wij druk bezig geweest met het verwerken van de binnengekomen reacties en het toewerken naar een voorkeursvariant voor het stedenbouwkundig ontwerp. Ook werken wij aan de zoektocht naar een nieuwe locatie voor het volkstuinencomplex. In deze update leest u hier meer over.

Onderdeel van het terrein is het volkstuinencomplex aan de Koningin Wilhelminaweg. Dit complex verdwijnt wanneer wij starten met het bouwrijp maken (grove verwachting: in de loop van 2026) om ruimte te bieden voor woningbouw op de locatie. Voor het complex zoeken wij naar een nieuwe locatie. Op dit moment zijn wij een stap verder in deze zoektocht.

Collegebesluit voorkeurslocatie volkstuinencomplex

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de locatie Zuiderlaan-Zuid en omgeving als voorkeur voor een nieuw volkstuinencomplex. Dit gebied heeft de voorkeur op basis van een uitgevoerde locatiestudie.

De eerste opzet van deze locatiestudie is toegelicht tijdens de inloopbijeenkomst op 2 november 2023. Verschillende locaties zijn vergeleken op basis van vaste eisen. Verschillende aandachtspunten en alternatieven zijn toen naar voren gekomen.

Afstemming vertegenwoordigers volkstuinders

Daarna hebben wij een afvaardiging van de volkstuinders gesproken. Wij bespraken een nadere uitwerking van de locatiestudie, met daarbij ook de aangegeven aandachtspunten en alternatieven uit de eerste inloopbijeenkomst.

De locatiestudie werd positief ontvangen. Na dit overleg hebben wij de locatiestudie verder uitgewerkt. Op 26 maart 2024 is de locatiestudie voorgelegd aan het college. Zij stemden in met het voorgestelde voorkeursgebied Zuiderlaan en omgeving.

De voorkeurslocatie Zuiderlaan-Zuid en omgeving

De voorkeurslocatie is een zoekgebied bij de Zuiderlaan in Twello. In het zoekgebied zijn verschillende locaties denkbaar. Zoals ten zuiden van de Zuiderlaan, tussen het bedrijventerrein Engelenburg en het Sportcomplex Zuiderlaan. Daarnaast is een perceel ten noorden van de Zuiderlaan ook onderdeel van dit zoekgebied. Om ook voor de lange termijn een goede plek voor de volkstuinen te vinden - en daarbij rekening te houden met de omgeving - is een zorgvuldige belangenafweging noodzakelijk.

Volgende stap

Wij moeten zorgvuldig omgaan met de belangen binnen en rondom het zoekgebied. Binnen het vastgestelde zoekgebied brengen wij verschillende locaties globaal in beeld. Dit doen wij ook weer in overleg met de vertegenwoordigers van de volkstuinders. Uit deze nadere studie komt de meest geschikte plek naar voren. Wij zijn van plan om hiervoor op een later moment ook een brede inloop te organiseren. Zo kunnen wij het draagvlak voor de plannen goed in beeld krijgen. Daarna neemt het college een definitief besluit over de nieuwe locatie voor het volkstuinencomplex.

Meer informatie?

Meer informatie over het woningbouwplan vindt u op de website van ontwikkelaar Roosdom Tijhuis.

Op de hoogte blijven?

Blijft u graag op de hoogte van de stand van zaken? Mail dan uw mailadres naar woningbouwlindeboomsland@voorst.nl. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.