Verbreding A1 tussen Apeldoorn en Azelo

Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft besloten om de A1 tussen Apeldoorn en Azelo te verbreden, zodat de doorstroming van het verkeer verbetert op deze belangrijke verbinding tussen oost en west Nederland. Op de website van Rijkswaterstaat kunt u hierover meer informatie vinden. Een gedeelte van dit traject loopt door de gemeente Voorst. Hiermee heeft de verbreding ook gevolgen voor onze gemeente.
Voor aanvang van de verdere planuitwerking door Rijkswaterstaat hebben wij de notitie ‘Klanteisen en wensen A1’ opgesteld, waarin staat wat voor ons van belang is bij de wegverbreding. De notitie is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. De klanteisen zijn omschreven als ambities, omdat het resultaat - een goede omgevingskwaliteit - leidend is voor ons. De ambities zijn per locatie uitgewerkt in deelopgaven die kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving en het landschap.

Ambities gemeente Voorst

De gemeente Voorst is landelijk met veel groen en de leefomgeving heeft een hoge kwaliteit. Mede door haar ligging aan de A1 is de gemeente uitstekend bereikbaar. Het gemeentelijke beleid richt zich op het bevorderen van een duurzame en leefbare samenleving. Hierbij is onder meer aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en economie. Activiteiten die passen bij het landelijke karakter van de gemeente worden actief aangemoedigd. Recreatie en toerisme hebben daarbij bijzondere aandacht. De volgende ambities zijn daarom benoemd:

  • Het bestaande landschap behouden en waar mogelijk versterken;
  • De landschappelijke inpassing van de A1 maakt onderdeel uit van het omringende landschap en ondersteunt de continuïteit daarvan;
  • De ervaring van de gemeente Voorst vanaf de snelweg behouden en waar mogelijk versterken;
  • Bij alle ontwikkelingen is de dorpse schaal richtinggevend;
  • De huidige kwaliteit van verkeersdoorstroming binnen de gemeente handhaven;
  • Samenwerken en kansen benutten voor natuur, landschap, bereikbaarheid, vestigingsklimaat en toerisme

Landschapsversterking en verbetering ecologische verbindingen

In de Cleantech regio willen wij ons landschap en de ecologische verbindingen verbeteren. Dat past bij de uitgesproken ambities van Voorst. Daarom versterken wij gelijktijdig met de verbreding van de A1 de landschappelijke waarde en de ecologische verbinding op twee plaatsen in de gemeente Voorst. Bij de afrit Twello veranderen we een verhard gebied met veel asfalt naar een fraaie, groene entree: de Poort van Twello. En waar de Groote Wetering onder de A1 doorgaat, versterken wij de ecologische verbinding.

 

Deelproject Poort van Twello, de Fliert

Bij de aanleg van het viaduct van de A1 over de Fliertweg (N791) bij de op- en afritten 22 Twello is destijds uitgegaan van een toekomstige vergroting van de capaciteit van de Fliertweg (N791). Dit is echter niet gerealiseerd, waardoor het huidige viaduct over gedimensioneerd is. Er ligt een brede onbenutte, deels verharde strook grond onder het viaduct en langs de weg. Dit geeft niet alleen een rommelig beeld, maar lijkt ook te wachten op verdere ontwikkeling. De waterloop en de ecologische verbindingszone De Fliert loopt naast het viaduct, onzichtbaar via een duiker, onder de A1 door.

Samen met de provincie Gelderland, het waterschap Vallei en Veluwe en Rijkswaterstaat is gewerkt aan een nieuw inrichtingsplan onder en nabij het viaduct bij afrit 23 Twello. Het eerste idee was om de watergang de Fliert in zijn geheel te verleggen naar de oostzijde van de Fliertweg (N791) en zichtbaar te maken. Vanwege de diepteligging van de Fliert bleek een verlegde watergang vanaf het maaiveld amper zichtbaar. Ook bleek de ecologische meerwaarde zeer beperkt. Daarom verleggen wij de watergang de Fliert niet. Wel versterken wij de landschappelijke kwaliteit van het gebied en verbeteren wij de ecologische verbinding door de aanleg van natte en droge verbindingen, die gekoppeld zijn aan de Fliert, aan bosjes en aan graslanden. Daarnaast krijgt het huidige recreatieve fietspad een mooie ligging in het groen. De Poort van Twello wordt zo een visitekaartje in plaats van een opslagterrein.

Deelproject ecologische verbindingszone Groote Wetering

De Groote Wetering is een watergang die voor een groot deel de gemeentegrens bepaalt tussen de gemeente Voorst en de gemeente Apeldoorn. De Groote Wetering is aangemerkt als ecologische verbindingszone en maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur. Samen met de provincie Gelderland, gemeente Apeldoorn, waterschap Vallei en Veluwe en Rijkswaterstaat is ook hier gewerkt aan een verbetering van deze ecologische verbindingszone. Onder het viaduct realiseren wij een faunapassage, waarmee de verbinding tussen de (natuur)gebieden ten noorden en ten zuiden van de A1 verbetert en soorten zich beter kunnen verplaatsen tussen beide gebieden. De huidige bebouwing ten noorden van de A1 maakt plaats voor meer groen, water en een voorziening voor vleermuizen.

Uitvoering van de werkzaamheden

De werkzaamheden voor de Poort van Twello en bij de Groote Wetering zijn ondergebracht bij Rijkswaterstaat. Zij hebben aannemer Heijmans de opdracht gegeven om de werkzaamheden mee te nemen in de werkzaamheden van de verbreding van de A1. De verbreding van de A1 is uiterlijk in 2025 gereed. Er wordt de komende jaren dus niet alleen gewerkt aan een bredere snelweg en grotere viaducten, maar ook aan een sterker landschap en betere ecologische verbindingen.

Vragen of Tips?

Heeft u vragen over de landschappelijke inpassing of de ecologische verbeteringen binnen dit project, of wilt u gewoon meer informatie over de Poort van Twello? Neem dan contact op met Ben Roeterd via 0571-279378 of b.roeterd@voorst.nl  of met Marjolijn Bijsterveld via 0571-279215 of m.bijsterveld@voorst.nl.